Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/106

Nga Wikibooks
 
 
       UNITED NATIONS         UNMIK         NATIONS UNIES
     United Nations Interim                Mission d’Administration
     Administration Mission in              Intérimaire des Nations Unies
         Kosovo                        au Kosovo


                                         UNMIK/RREG/2003/9
                                           15 prill 2003
____________________________________________________________________________________________________


                   RREGULLORE NR. 2003/19

          PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS
                    MBI BIBLIOTEKAT

  Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,

  Në pajtim me autorizimin që i është dhënë sipas Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të
  Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,

  Në përputhje me nenet 8.1. (c), 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje
  të Përkohshme (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9),

  Duke marrë parasysh njoftimet zyrtare të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 11 prill 2003
  lidhur me Ligjin mbi bibliotekat i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 4 prill 2003,

  Me anë të të kësaj shpall Ligjin mbi bibliotekat që i është bashkëngjitur kësaj Rregulloreje   
  (Ligji nr. 2003/6), i cili hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të tij.

  a) Termi “kombëtare” kudo që paraqitet në Ligj fshihet dhe të gjitha emërtimet që
   përmbajnë këtë term formulohen duke përdorur termin “Kosova” dhe

  b) Tekstet e gjuhës shqipe dhe serbe duhet të jenë njësoj autentike, ndërsa neni 43.2
   fshihet.

  Këto ndryshime duhet të pasqyrohen në tekstin përfundimtar të ligjit.


  Nënshkruar sot, më 23 qershor 2003.

                                   Michael Steiner,
                         Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm
 
 

< 105
faqe
- 106 -

107 >
Në amëzën e Kuvendit