Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/111

Nga Wikibooks
 
 
  KREU IV
  PËRGJEGJËSITË DHE AUTORIZIMET E ORGANEVE QENDRORE DHE KOMUNALE

  Neni 10

  10.1. Organet e qeverisjes komunale dhe qendrore mbështesin dhe nxisin shërbimet
  bibliotekare dhe sigurojnë kushtet e nevojshme për punën dhe zhvillimin e
  bibliotekave të sektorit publik që kanë nën përgjegjësi në përputhje me politikën e
  zhvillimit të kulturës, informacionit, arsimit e edukimit në nivel komunal e kombëtar e
  të zbatimit të strategjisë për krijimin dhe zhvillimin e rrjetit bibliotekar.

  10.2. Organet e lartëpërmendura bëjnë vlerësimin e shërbimit bibliotekar me qëllim
  që të rritet qasja dhe të mbështetet zhvillimi i shërbimeve.

  Neni 11

  Ministria e Kulturës:

  11.1. Ushtron aktivitete të administrimit qëndror lidhur me bibliotekat ndërkomunale dhe
  Bibliotekën Kombëtare të Kosovës dhe të bibliotekave që veprojnë në përbërjen e
  institucioneve që ka nën përgjegjësi;

  11.2. Nxitë dhe mbështetë aktivitetet e bibliotekave publike për nevojat e diasporës;

  11.3. Nxitë dhe mbështetë komunat për themelimin dhe zhvillimin e bibliotekave
  komunale;

  11.4.Përcakton dhe mbikëqyr funksionimin e rrjetit bibliotekar kombëtar.

  11.5. Nxjerr akte nënligjore për zbatim të këtij ligji, në konsultim paraprak me
  Ministrinë e Arsimit.

  11.6. Mbështet bashkëpunimin ndërbibliotekar ndërkombëtar;

  Neni 12

  Ministria e Arsimit:

  12.1. Ushtron aktivitetet e administrimit qëndror lidhur me Bibliotekën Universitare e ato të
  fakulteteve në kuadër të sistemit të arsimit të organizuar dhe të bibliotekave që veprojnë
  në përbërjen e institucioneve që ka nën përgjegjësi.

  12.2. Nxitë dhe mbështetë komunat për themelimin dhe zhvillimin e
  bibliotekave shkollore në kuadër të sistemit të arsimit të organizuar.

  Neni 13

  Ministria përkatëse dhe organet komunale sigurojnë mjete nga fondet buxhetore dhe
  nga fondet tjera publike për nevojat e bibliotekave që kanë nën përgjegjësi dhe ushtrojnë
  kontrollë për përdorimin efektiv e me përgjegjësi.

  Neni 14

  14.1. Në Ministrinë Kulturës themelohet Këshilli Kombëtar i Bibliotekave si organ
  këshillëdhënës i Ministrit.

  14.2. Në përbërje të Këshillit hyjnë:

    1. Përfaqësuesi i Ministrisë së Kulturës;
    2. Përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit;
    3. Përfaqësuesi i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës;
    4. Përfaqësuesi i Bibliotekës Universitare;
    5. Përfaqesuesi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve;
    6. Përfaqësuesi i bibliotekave ndërkomunale;
    7. Përfaqësuesi i Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës;
    8. Përfaqësuesi i Shoqatës së Botuesve të Kosovës.
    9. Përfaqësuesi i Univerzitetit;

  14.3.Këshilli Kombëtar i Bibliotekave jep mendime, sugjerime dhe propozime për:

    14.3.1. hartimin e projekteve zhvillimore të bibliotekave;
    14.3.2. funksionimin e rrjetit bibliotekar dhe të bashkëpunimit ndërbibliotekar;
    14.3.3. përpilimin dhe mirëmbajtjen e katalogut përmbledhës bibliotekar;
    14.3.4. kriteret themelore për pasurimin e koleksioneve;
    14.3.5. kërkesat financiare të bibliotekave;
    14.3.6. projektet për veprimtarinë e bibliotekave;
    14.3.7. programin për aftësimin profesional, vendosjen e titujve profesionalë, kushtet
        dhe procedurën e dhënies së provimit profesional;
    14.3.8. raportet vjetore të bibliotekave;
    14.3.9. zgjedhjen dhe shkarkimin e drejtorit të Bibliotekës Kombëtare dhe
        Univerzitare të Kosovës dhe të drejtorëve të bibliotekave ndërkomunale.

  14.4. Këshilli Kombëtar i Bibliotekave miraton rregulloren për punën e vet.
 
 

< 110
faqe
- 111 -

112 >