Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/110

Nga Wikibooks
 
 
  KREU III
  TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E SHFRYTËZUESVE

  Neni 7

  7.1. Shfrytëzuesi i bibliotekës ka të drejtën:

    7.1.1. E qasjes së lirë në bibliotekë;
    7.1.2. Të marrë informacion për koleksionet e bibliotekës dhe koleksionet e bibliotekave të
       tjera, nëpërmjet mjeteve tradicionale dhe elektronike të informacionit bibliotekar
    7.1.3. Të ndihmohet për kërkim dhe zgjedhje të materialit si dhe për të gjetur informacionin
       që i nevojitet.
    7.1.4. Të shfrytëzojë materialin bibliotekar në bibliotekë dhe ta merr në huazim për
       shfrytëzim jashtë bibliotekës, nëse me këtë ligj nuk përcaktohet ndryshe;
    7.1.5. Të merr në huazim material bibliotekar të bibliotekave tjera të huazuar nëpërmjet
       huazimit ndërbibliotekar të bibliotekës, nëse me ligj nuk përcaktohet ndryshe.

  7.2. Shfrytëzuesit të cilët përçfardo arsye nuk mund të shfrytëzojnë
  drejtëpërdrejtë shërbimet e zakonshme të bibliotekës publike (në zonat rurale,
  në spitale e burgje, të pa- aftët, ata që nuk mund të lëvizin nga shtëpia), kanë të
  drejtë në shfrytëzim të barabartë të shërbimeve.

  Neni 8

  8.1. Shërbimet dhe informacionet bibliotekare sigurohen nën kushte të barabarta për të
  gjithë shfrytëzuesit e bibliotekës.

  8.2. Shërbimet e huazimit ndërbibliotekar dhe shërbimet e kopjimit e shtypjes, bëhen
  me pagesë në përputhje më tarifën që e miraton Ministria për Kulturë.

  Neni 9

  9.1. Shfrytëzuesi është i detyruar të përfillë rregullat e mirësjelljes dhe të
  shfrytëzimit të shërbimeve bibliotekare.

  9.2. Shfrytëzuesi që shkel rregullat e mirësjelljes e të shërbimeve bibliotekare i
  nënshtrohet përgjegjësisë kundërvajtëse.

  9.3. Shfrytëzuesi që i shkakton dëm material bibliotekës, detyrohet për ta
  kompenzuar atë.
 
 

< 109
faqe
- 110 -

111 >