Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/38

Nga Wikibooks
LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/9 ... ... ...
...39
Hyrje ... ... ...
...40
KAPITULLI I:DISPOZITAT E PËRGJITHSHME ... ... ...
...41
1 Qëllimi i Ligjit ... ... ...
...41
2 Përkufizimet ... ... ...
...41
3 Organet përgjegjëse për administrimin e mbrojtjës së mjedisit ... ... ...
...41
4 Objektivat e mbrojtjes së mjedisit ... ... ...
...41
5 Parimet udhëzuese të politikës për Mbrojtjen e mjedisit ... ... ...
...41
KAPITULLI II:DOKUMENTET PËR MBROJTJËN E MJEDISIT ... ... ...
...42
6 Strategjia e Kosovës për mbrojtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit ... ... ...
...42
7 Programet e mbrojtjës së mjedisit ... ... ...
...42
8 Aktet e Planifikimit dhe rregullimit Hapësinor ... ... ...
...42
9 Raporti për gjendjen e mjedisit ... ... ...
...42
KAPITULLI III:MASAT PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ... ... ...
...43
 PJESA 1: Standartet dhe rregullat ... ... ...
...43
10 Nivelet e shkarkimit dhe shpërndarjes ... ... ...
...43
11 Rregullat e veprimit ... ... ...
...43
12 Rregullat e veprimit me mbeturina dhe materie të rrezikshme ... ... ...
...43
13 Miratimi dhe ndalimi për importet ... ... ...
...43
14 Lajmërimet e popullsisë ... ... ...
...43
15 Paralajmërimet për prodhuesit ... ... ...
...43
16 Detyrimi për njoftim dhe bashkëpunim ... ... ...
...43
 PJESA 2 : Detyrimet materiale të palëve përgjegjëse ... ... ...
...43
17 Përgjegjësia dhe detyrimet për çrregullim të madh ose kritik mjedisor ... ... ...
...43
18 SHFRYTËZIMI I RESURSEVE NATYRORE ... ... ...
...43
 PJESA 3: Masat e rehabilitimit ... ... ...
...44
19 MASAT E MBROJTJES DHE REHABILITIMIT ... ... ...
...44
 PJESA 4: Vlerësimi i ndikimit në mjedis, pëlqimi, leja dhe autorizimi mjedisor ... ... ...
...44
20 VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS ... ... ...
...44
21 PROÇEDURAT E VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS – PËLQIMI MJEDISOR ... ... ...
...44
22 Procedura e lejës së veprimtarisë – lejës ekologjike ... ... ...
...44
23 Autorizimi mjedisor ... ... ...
...44
24 Njoftimi i shteteve fqinje ... ... ...
...44
 PJESA 5: Masat përkrahëse ... ... ...
...45
25 Etiketa mjedisore ... ... ...
...45
26 Mirënjohjet dhe Shpërblimet ... ... ...
...45
 PJESA 6: Masat e veçanta për mbrojtjen e mjedisit ... ... ...
...45
27 Planet e intervenimit në rast të akcidentit ekologjik ... ... ...
...45
28 MBROJTJA E AJRIT ... ... ...
...45
29 MBROJTJA E UJIT ... ... ...
...45
30 MBROJTJA E UJIT ... ... ...
...45
31 MBROJTJA NGA ZHURMA ... ... ...
...45
32 Mbrojtja nga rrezatimi jonizues dhe radioaktiviteti ... ... ...
...45
KAPITULLI IV: MBROJTJA E NATYRËS ... ... ...
...46
33 Zonat e mbrojtura të natyrës ... ... ...
...46
34 Mbrojtja e diverzitetit biologjikXX ... ... ...
...46
KAPITULLI V:MONITORIMI DHE INFORMIMI MBI MJEDISIN ... ... ...
...46
35 Monitorimi i mjedisit ... ... ...
...46
36 MONITORIMIN I SHKARKIMIT,SHPËRHAPJES DHE REGJISTRIMI I TË DHËNAVE ... ... ...
...46
37 SISTEMI I INFORMATIV PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ... ... ...
...46
38 Baza e të dhënave të ndotësve - kadastri ... ... ...
...46
KAPITULLI VI:INSTITUCIONET PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ... ... ...
...47
39 AGJENCIONI I KOSOVËS PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ... ... ...
...47
40 Bordi Këshillues për mbrojtjen e mjedisit ... ... ...
...47
41 Fondi i Kosovës për Mjedisin ... ... ...
...47
KAPITULLI VII:MBIKQYRJA PROFESIONALE DHE INSPEKTIVE ... ... ...
...48
42 Mbikqyrja profesionale ... ... ...
...48
43 MBIKQYRJA INSPEKTIVE ... ... ...
...48
44 Autorizimet e Inspektorit të Mjedisit ... ... ...
...48
45 Obligimet e inspektorëve për bashkëveprim ... ... ...
...48
46 Autorizimet e inspektorit komunal për mjedis ... ... ...
...48
47 Procedurat e Ankesës ... ... ...
...48
KAPITULLI VIII:DISPOZITAT NDËSHKIMORE ... ... ...
...49
49 Kundravajtjet ... ... ...
...49
KAPITULLI IX:DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE ... ... ...
...49
50 AKTET E QEVERISË DHE AKTET MINISTRORE ... ... ...
...49
51 E drejta në zbatim ... ... ...
...49
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës

< 37
faqe
- 38 -

39 >