Jump to content

Stampa diskutim:Ose

Page contents not supported in other languages.
Shto një temë
Nga Wikibooks

Ndoshta duhet përshtatur madhësia pasi që shkrimi duket kaotik, për këtë duhet të barten figurat të madhësive të njëjta që shërbejnë për përdorim vetëm brenda fjalive


.

Stampa për shenja matematikore brenda fjalive. Stampa:Simbole redaktoni] shiko dhe Diskutim:Hipi Zhdripi i Matematikës Madhësit e shenjave

\displaystyle (123)            
\textstyle (123)
\scriptstyle (123) 4
\scriptscriptstyle (123)
\scriptstyle (1234)

Simbole[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi <math>Wiki</math>[1] Shënim Simboli i
{{sup|x}} X 100m{{sup|3}} 100m3 100m<sup>3</sup> Mbi-shënimi Mbi funksionit
{{sub|x}} X F{{sub|A}} FA F<sub>A</sub> Nën-shënimi Nën funksionit

Bashkësitë[redakto]

Bashkësia e numrave[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Bashkësia e numrave
{{numratN}} {{numratN}}{{Barazim}} { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } \mathbb{N} natyralë
{{numratNp}} {{numratNp}}{{Barazim}}{n{{f!}} n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{plotpjestim}}2} {n nn2} \mathbb{N}_{p} çiftë (parë)
{{numratNc}} {{numratNc}}{{Barazim}}{n{{f!}}n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{joplotpjestim}}2} {nnn2} \mathbb{N}_{c} tekë (cupë)
{{numratZ}} {{numratZ}}{{Barazim}} { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } \mathbb{Z} të plotë
{{numratQ}} {{numratQ}}{{Barazim}}<math> { \{ } \scriptstyle {p \over q }</math>{{f!}} p{{enë}}{{numratZ}}, q{{enë}}{{numratN}}<math>\displaystyle { \} }</math> p, q \mathbb{Q} racionalë
{{numratR}} {{numratR}}{{Barazim}} {x{{f!}}-{{infinit}} < x < +{{infinit}} } {x- < x < + } \mathbb{R} realë
{{numratC}} {{numratC}}{{Barazim}} {x+''i''y{{f!}}x{{enë}}{{numratR}}, y{{enë}}{{numratR}}, ''i''{{Barazim}}<math>\scriptstyle { \sqrt{-1} }</math> } {x+iyx, y, i } \mathbb{C} kompleksë

Veprimet me bashkësi[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki veprimi / relacioni
{{inkluzion}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \subseteq figur A nënbashkësi e B
R. i inkluzionit/ i përfshirjes
{{nukinkluzion}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \supseteq figur B mbibashkësi e A
Sinonim i AB
{{nën}} A{{nën}}B AB \subset figur A (pjesë) e vërtetë e B
{{jonën}} A{{jonën}}B AB \not \subset figur Negacioni i AB
{{piprodhim}} A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|3}}{{x}} . . . {{x}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprodhim}}A{{sub|k}} A1A1A3 . . . AnAk \prod_{i=1}^n Prodhimi kartezian i n Bash. A
{{piprerje}} A{{sub|1}}{{N}}A{{sub|2}}{{N}}A{{sub|3}}{{N}} . . . {{N}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprerje}}A{{sub|k}} A1A2A3 . . . AnAk \bigcup_{i=1}^n Prerja e n Bash. A
{{piunion}} A{{sub|1}}{{union}}A{{sub|2}}{{union}}A{{sub|3}}{{union}} . . . {{union}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piunion}}A{{sub|k}} A1A2A3 . . . AnAk \bigcap_{i=1}^n Unioni i n Bash. A
{{prerje}} A{{prerje}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{dhe}}x{{enë}}B} AB{xxAxB} \prod_{i=1}^n Vep. i prerjes/ i itersekstonit
{{union}} A{{union}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{ose}}x{{enë}}B} AB{xxAxB} \prod_{i=1}^n Vep. i unionit

Veprimet me bashkësi numerike[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki veprimi / relacioni SO
{{=}} (a {{Barazim}} b) (a b) \ = Barabazia =
{{jo=}} x {{jo=}} X x X \not= Pa barazia
{{3=}} x {{3=}} X x X modi
{{Madhe=}} X {{Madhe=}} Y XY figur nuk është më i vogël
{{vogël=}} X {{vogël=}} Y XY figur nuk është më i madhë
> > (a > b) (a > b) > është më i madh >
< < (a < b) (a > b) > është më i vogël <
{{plotpjestim}} 3 {{plotpjestim}} 9 3 9 3 \vdots 9 plotpjesëtueshmëria
{{joplotpjestim}} 3 {{joplotpjestim}} 9 3 9 3 \not \vdots 9 Pa plotpjestueshmëria
{{paralel}} g {{paralel}} h g h g \| h paralelshmëria
{{joparalel}} g {{joparalel}} h g h g \not \| h Pa paralelshmërina
{{te}} p {{te}} q p q figur E saktë, Te
{{jote}} p {{jote}} q p q \perp E pa saktë, Jo Te
normalësina reciproke
{{enë}} x {{enë}} X x X \in Element në bashk.
{{joenë}} x {{joenë}} X x N \not \in Nuk është element në bashk.
{{ekuivalent}} X {{ekuivalent}} Y X Y \Leftrightarrow Ekuivalent / ekuivanlencës <=>
{{joekuivalent}} X {{joekuivalent}} Y X Y \not \Leftrightarrow jo ekuivalent / pa ekuivanlencës
{{dhe}} X {{dhe}} Y X Y \land "dhe";konjuksioni
{{ose}} X {{ose}} Y X Y \lor "ose";disjunksioni inkluziv
{{oseose}} X {{oseose}} Y X Y \underline \lor "ose...ose";disjunksioni ekskluziv
{{implikacion}} X {{implikacion}} Y X Y \Rightarrow nëse...atëherë;implikacioni =>
{{joimplikacion}} X {{joimplikacion}} Y X Y \not \Rightarrow
{{jo}} X {{jo}} Y X Y \lnot jo, negacioni
{{kongruenc}} (F{{sub|1}} ~ F{{sub|2}}) (F1 ~ F2) \cong kongruenc / përputhshmëria

sipas përkufzimit[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki
{{ekuivalentpër}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \over { \Leftrightarrow } figur
{{inkluzionpër}} A{{inkluzionpër}}A dhe {{jo0}}{{inkluzion}}A AA dhe A \over { \subseteq } figur
{{barazpër}} |(a, b){{Barazim}}(c, d) {{barazpër}} a{{Barazim}}c{{dhe}}b{{Barazim}}d (a, b)(c, d) acbd \over { \= } figur

Shkronja[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Shënim
{{përkufizimi|x}} Stampa:Përkufizimi {{përkufizimi|1.2.3}} Stampa:Përkufizimi P ë r k u f i z i m i 1.2.3 Bash. e përkufizimeve
{{shembulli|x}}
       S h e m b u l l i  0 - 
{{shembulli|x}}
       S h e m b u l l i  1 - 
S h e m b u ll i 1 Bash. e shembujve
{{mate|x}} zgjidhe një shenjë nga matematika {{mate|q<sup>1</sup>}}
ose
{{mate|q{{sup|1}}}}
q1
ose
q1
S h e m b u ll i 1 Bash. e shkronjave mate.
{{dygishta}}
       
{{dygishta}}Libri...
        Libri ...
 :      Bash. e shkronjave fjalëve.
{{jo0}} {{jo0}} \varnothing bashkësi e zbrazët (vakante)
{{infinit}} {{infinit}} \infty infinit
{{T e o r e m a|x}}
       T e o r e m a  0 - 
{{T e o r e m a|1.2.3}}
       T e o r e m a  1.2.3 - 
T e o r e m a 1.2.3 Bash. e teoremave

Tautologji[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Shënim
{{ote}} {{ote}} figur Bash. e vërtet. "te"
{{ojote}} {{ojote}} figur Bash. e vërtet. "jote"
{{tau}} {{tau}} figur Bash. e tautologjive

Kuantifikatorët[redakto]

redaktimi leximi redaktimi leximi <math>Wiki</math> Shënim emri i ku.
{{çdo}} {{çdo}} \forall çdo;secili; K. universal / përgjthëshem
{{ekziston}} {{ekziston}} \exists ekziston ; ndonjë ; së paku një K. i ekzistimit
{{ekziston!}} {{ekziston!}} \exists ! ekziston vetëm një K. i ekzistimit ekskluziv / posaçëm
{{f!}} {{f!}} \mid ndarse; ashtu që ... s'ka, nuk është K.

Stampa:D | Stampa:M | Stampa:O | Stampa:O+ | Stampa:O* | Stampa:S h e m b u l l i | Stampa:Z g j i d h j e | Stampa:S h e m b u 1 1 i | Stampa:V ë r t e t i m | Stampa:*

 1. <math> "shprehja matematikore" </math>, nëse nuk ka urdhëresë tjetër.