Jump to content

Interneti allashqiptarçe/300

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Interneti allashqiptarçe

Shkalla
Paranjohuri
Hyrje (000)

Veglat elektronike (100)
Veglat informatike (200)
Veglat e vizatuara (300)


Fleta informatike
Blloku informatik
Blloku i vizatimeve
Kinostudioja informatike
Amëza informatike
Vegla gjurmuse
Byroja informatike


Fjalori i termeve të huaja (400)
HTML (420)
Amza në gjuhen shqipe (500)
Mjeshtri thotë ... (1000)

Interneti allashqiptarçe
< Veglat e vizatuara - programet për lëvizje >Veglat e vizatuara janë paisje, instrumente të krijuara me ndihmë e veglave informative të paraqitura në vegla elektrnike, me të cilat mund të kryejmë veprime të parapara sipas programit të veglës informative
Fleta informatike është një fletë abstrakte, vegël a mjetë informatikë dhe si e till për përdoruesin grafikisht paraqitet si përmbajtje e teksteve, figurave etj dhe në të njëjten kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një adresë e regjistrit apo e amëzës e cila ka të dhëna për veprimin e më tejshem të makinës.

Blloku informatik i shënimeve është fletore abstrakte, vegël a mjetë informatike dhe si e till për përdoruesin paraqitet grafikisht si fletë ku mund të shkruhet dhe e cila mund të futet në një amëza informatike dhe në të njëjten kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një vegël e përbërë që mundësonë fujen e të dhënave në kod.

Blloku informatik i vizatimeve është bllokë abstraktë, vegël a mjetë informatike dhe si e till për përdoruesin paraqitet grafikisht si fletë ku mund të shkruhet e vizatohet dhe e cila fletë mund të futet në një amëza informatike dhe në të njëjten kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një vegël e përbërë që mundësonë fujen e të dhënave në kod.

Kinostudioja informatike është studio informatike, vegël a mjetë informatike dhe si e till për përdoruesin paraqitet grafikisht si fletë ku mund të shkruhet e vizatohet dhe shënime të cilat mund të lëvizin (animohen) dhe e cila fletë mund të futet në një amëza informatike dhe në të njëjten kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një vegël e përbërë që mundësonë fujen e të dhënave në kod.

Amëza informatike është amëzë abstrakte, vegël, mjetë informatikë dhe si e till për përdoruesin paraqitet grafikisht si mbajtëse e fletave dhe regjistrave informatikë dhe në të njëjten kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një adresë bazë e regjistritruar për disa regjistra tjerë.

Vegla gjurmuse është një vegël krahasuese, me anë të së cilës bëhet "gjurmimi" d.m.th krahasimi i fjalës së shkruar nga ne - në një fushë të ndonjë blloku - me të njëjten fjalë në regjistra të ndryshë në internet të cilët e mbajnë atë fjalë si një llojë adrese.shiko punimin e Astrit Deskut

Byroja informatike është një vegël abstrakte me anë të së cilës improvizohet/kryhen veprime si në një byro nga jeta e përditëshme.

Veglat e vizatuara që kanë funksione[redakto]

Vegla të vizatuara prapa të cilave gjenden funksione të caktuara. Këto vega zakonisht janë në gjuhën angleze mirëpo nëpërmjet mënyrave të ndryshme zhvilluesit mund të etiketojnë në gjuhen shqipe. Më poshtë po paraqes disa shembuj të propozuar nga zhvilluesit dhe përshtatësit, në një forum[1] vëllimorë. Po e bëjë duke e menduar se ata edhe bëjnë përshtatjen e programeve nga gjuhët e huaja.


A[redakto]

About - Rreth, është një vegël që zakonisht dëftohet si rrasë dhe shërben si etiket për të treguar përpiluesin, vitin dhe të dhëna tjera mbi programit d.m.h Rreth programit. Nëpër fletat shqiptare zakonisht përdoren shprehjet Për ne, Kush jemi, Mbi, Neve. etj.
Add - Vendos, është vegël aktive që dëftohet si rrasë, si pullë por edhe si dialog. Me aktivizimin e saj nga përdoruesi kërkohet të shtohet në vendin e caktuar një vegël (zakonisht tekst i kopjuar, apo ndonjë e dhënë). Varianete tjera etiketimi të sajë janë Shto, Shtoni, Shtoje, Fut, Futeni, Fute, Rrase, më rrallë përdoret Ngjite, Kapja etj.
Advanced - Përparuar, është vegël që dëftohet rrasë, si pullë por edhe si dialog. Me aktivizimin e saj kalohet në një program, në një vegël më të përparuar se ajo para aktivizimit.
Adware - ???? - është vegël apo kuti me vegla të paluara ashtu që të mund të kapen për një kuti apo program veglash tjera.
Actions - Veprimet - është vegël që dëftohet si rrasë, si pullë por edhe si dialog. Zakonisht kjo vegël nuk dëftohet fare.
Archive - Arkiv(Arshiv) - është vegël që dëftohet në forma të ndryshme, por që është e etiketuar apo e vizatuar me ikona arkivi. Zakonisht përdoret si vend mbajtës i të dhënave.


B[redakto]

Browse - Shfleto - është vegël komanduese që zakonisht dëftohet si pullë. Me aktivizimin e saj jepet komanda për të kapur një të dhënë sipas kërkesës, dhe pastaj për ta shfaqur.
Bookmark - ????? - është vegël që zakonisht dëftohet si rrasë. Me aktivizimin e saj, programi komandohet, zakonisht, që të ruaj një fletë si e shënuar (dëftimi i veçant i registrit).
Bold - E trash - vegël stilizuese e vargut të shenjave të dëftuara në sipërfaqe që zakonisht paraqitet si pullë. Me aktivizimin e saj gjatë përpilimit, vargu i shenjave të hijesuar më parë, në sipërfaqe dëftohet si vargë i shenjave të trasha (për nga stilizimi).
Back - Prapa - vegël komanduese orientimi, që zakonisht dëftohet si pullë e etiketuar me një shigjetë. Me aktivizimin e saj, veprimi i fundit kthehet prapa.
Beep - Tingull - vegël muzikore, e cila zakonisht nuk dëftohet në sipërfaqe.
Binary - Binare - vegël konvertese, e cila zakonisht nuk dëftohet në sipërfaqe.
Button - Buton - vegël prapa së cilës gjendet një funksion e cila dëftohet si pullë në sipërfaqe.

C[redakto]

Cancel-Anulo - vegël komanduese ndërprese zakonisht e vargut të veprimeve. Dëftohet si pullë dhe me aktivizimin e saj, i gjithë vargu i veprimeve ç'bëhet.
Change-Ndrysho - vegël kovertuese e veglave, e funksioneve apo e programeve. Zakonisht dëftohet si rrasë e futur në ndonjë kuti shpaluese dhe me aktivizimin e saj vije deri tek ndrrim i veglës, i funksionit apo programit të tyre. Për këtë vegël shpesh hasen edhe etiketat e shënuara me Ndëro, Ndro.
Contacts-Kontaktet - funksion
Compressed-Ngjeshur - funksion
Connect-Kyçje - vegël komanduese për lidhje të një vegle, funksioni, apo programi të tyre. Në sipërfaqe zajonisht dëftohet si pullë dhe si rrasë.
Cut - Pre(e kundërta Paste-Ngjit) vegël si gërshërët, në sipërfaqe dëftohet si pullë apo edhe si rrasë. Me aktivizimin e saj, hapësira e hijesuar më parë prehet nga sipërfaqja dhe regjistrohet përkohësisht në memorien e shkurtë.
Cookies - Biskota - vegël që shërben për pranim/ndalim të një regjistri të caktuar që përmbanë të dhëna mbi adresën e amzës së vizituar në internet.
Create-Krijo - vegël komanduese për krijimin e një vegle apo funksioni. Zakonisht në sipërfaqe dëftohet si pullë.
Customize-Bëje të zakonshme???? - vegël treguese dhe si miratuese . Si treguese dëftohet si pullë dhe si rrasë të cilat na hapin një vegël tjetër në të cilat janë të dëftuara disa mundësi të përdorimit të veglës. Pasi që të jenë zgjedhur mundësit sipas dëshirës, zakonisht në fund të sipërfaqes, kjo vegël dëftohet si miratuese e atyre parapëlqimeve të bëra për përdorimin e programit apo veglës.
Check-Verifikim - vegël kontrollouese, nëpërmjet të cilës bëhet krahasimi i të dhënave dhe vërtetimi i barazisë së tyre. Zakonisht nuk dëfohet në sipërfaqe, por edhe kur dëftohet është si pullë (nofkafe apo emrave të përdorura për anëtarsim).

D[redakto]

Delete - Shkatërro - velgë komanduese që zakonisht dëftohet si pullë dhe si rrasë. Me aktivizimin e saj arrihet që një veprim. funksion apo edhe siobjekt (regjistër) i bërë më parë, të ç'bëhet.
Download-shkarko vegël komanduese për shkarkim të të dhënave nga një memorie (vegël, kompjuter, amzë, regjistër ... ). Zakonisht në sipërfaqe dëftohet si pullë dhe me aktivizimin e saj memoria e aktivizuesit ngakohet me të dhëna nga një memore në rrejtë.
Dial- Thirr - vegël komanduese lidhëse. Në sipërfaqe paraqitet si pullë dhe me të bëhet thirrja e një adrese në rrjetë (zakonisht e një adrese që ofron shërbime)
Disconect- Shkyçje - vegël komanduese lidhëse. Në sipërfaqe paraqitet si pullë dhe me të arrihet shkëputja e një lidhje ekzistuese të veglës (kompjuterit, qendrës shërbyese etj.).
Decompress - Ç'liro - vegël konvertuese për ç'lirimin e të dhënave të paluara në një kuti (të krijuar në gjuhë të afërta të makinsës) për sistemin operues . Vegla në sipërfaqe dëftoshet si pull, apo si rrasë e futur në kuti anësore të sitreguesit (pop-up, kuti-fluska, fap-kuti, çaprrap-kutia).
Discard- Hidhe

E[redakto]

Edit-Redakto E mail-Posta Elektronike Exit-Dalje Error-Gabim Extract-Zbërthe Enter-Hyrje


F Fax-Faks(maqinë) File-Skedar;.Ja se pse; Si Skedar emrohet një program i tërë;p.sh. exe.file e cila në brendësi përmban shumë pjesë;kurse pjesët përbërëse duhet të emrohen si skeda p.sh. një dokument i krijuar në Word, Works, etj.Si skeda emrohet edhe një dokument muzikor d.m.th.emrohet si skeda muzikore windos media file(mp3 skeda).Si skeda emrohet edhe një pjesë e një dokumenti respeketivisht programi. Ka edhe raste të tjera për të cilat do nevojitej një libër i tërë...Desha të them, nëse fjala File nuk përkthehet apo përdoret në mënyrë adekuate në të ardhmen do të kemi shumë probleme me përkthimin e programeve kompjuterike.

Folder-dosje Find-Gjej Font-Pagëzore Forward-Përpara Favorite-Të parapëlqyer FTP-File Transfer Protocol-Protokolli i transferimit të filit

G General-Përgjithshme Go to-Shko tek


H -Help-Ndihmë Home page-Faqja personale Host-Nikoqir HotKey-Pa ndryshuar


I Install-Instalo Internet-Rrjeti Internet Explorer-Pa ndryshuar(tani për tani) Image-Fotografi Interface-Pamja(si duket); mund të përdoret edhe si emërtimi orgjinal mirëpo duke e përshtatur në gjuhën tonë

J


K Klick-Kliko Key-Çels


L Link-Nyje Language-Gjuha Login-Pandryshuar Logout-Pandryshuar Load-Mbush

M Map-???? Message-MesazhN New-E re;Vini re:Kjo fjalë nuk mund të përthehet si Risi pasi që mund ta dezorienton përdoruesin e softuerit të përkthyer në shqip;p.sh.kur krijon një skedë të re atëher doemos të përdoret fjala E Re; e ka fjalën për Skedë të re ri ;d.m.th.një dokumet apo faqe të re-në word, works apo program tjetër Navigation-Navigim Next-E ardhme


O Options-Alternativat Order-Porosit Online-Në lidhje;drejtpërdrejt Open-Hap OK-Dakord;e kundërta Cancel-AnuloP Password-Fjalëkalim Paste-Ngjit Print-Shtyp(Edito) Permissions-Leje;Autorizime Properties-Vetitë Preview-Përpara Packages-Paqetimet;pako Paste-Ngjit Progress-Progres Preferences-Preferencat;vecoritë Play-Lëviz;Luaj> ka disa kuptime mirëpo në rastin e përkthimit të softuerit më i përshtatcëm është fjala Lëviz pasi që kur e shtyp .p.sh.butonin-Play-starton kënga apo filmi etj. Purge-Pastro Portal-Një faqe që përmban shumë shërbime të rradhitura sipas kategorive apo edhe një faqe me shumë nënfaqe Play-back-kthim prapa(i shirtit filmik,këngëve(;Rifilllim))Llojikisht përkthimi më i mirë është Rifillo p.sh.Rifilon përsëri këngën, filmin etj.

Q Quit-Përfundo Queue-?????


R Rename-Riemro Replace-Rivendos Retries-Riorvatje Registry-Regjistri


S Send-Dërgo Select-Zgjedhje-Zgjidh Support-Ndihmesë;përkrahje Sort By-Rradhit sipas Self Extractor-Vetë Zbërthyesi Save-Ruaj Save as...-Ruaj si... Scan-Skano Settings-Konfigurimet Skin-Kopertinë Site-Faqja(mendohet për internet;Web Site-Veb Faqe) Size-Madhësia Search-Kërko Search for-Kërko për Start-Startim-Fill-o-im Software-Softuer apo program kompjuterik

T Transfer-Transferim Tools-Mjetet;veglat Translation-Shqiprim;Përkthim

u Upload-Ngarkim Unexpect-Papritur Utilities-Të dobishme, praktike, përdorueshmëri User-Përdorues Update-Azhurim Uninstall-Ç`instalo Underline-E nënvizuar

v View-Shfaq Virus-Virus


W Wait-Prit Web-përdoret si orgjinal respektivisht i adaptuar në gjuhën tonë si Ueb-i

Y


Z Zip-Mbërthe

Si do që të jetë për të thjeshtuar sa më shumë dhe duke pasë parasyshë që kemi të bëjmë me objekte të vizatuara dhe nuk janë reale, në vazhdim do të përdorim parashtresen si pasi që këto objekte të vizatuara i ngjajnë objekteve në natyrë por nganjëjerë i kalojnë funksionet e objekteve që i hasim në natyr d.m.th si ato në natyrë.


  1. http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=39119