Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)

Nga Wikibooks
Shko tek: lundrim, kërkoKonventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)

RAPORTI FILLESTAR DHE I PARË PERIODIK I SHTETEVE PALË (SHQIPËRIA)


Përmbajtja
HYRJE ...Faqe 1
I. MASA TË PËRGJITHSHME PËR ZBATIM ...Faqe 2
II. KUPTIMI I FËMIJËS ...Faqe 3
III. PARIME TË PËRGJITHSHME ...Faqe 4
IV. TË DREJTAT DHE LIRITË CIVILE ...Faqe 5
V. MJEDISI FAMILJAR DHE KUJDESI ALTERNATIV ...Faqe 6
VI. SHËNDETI BAZË DHE MIRËQENIA ...Faqe 7
VII. ARSIMI, KOHA E LIRË DHE AKTIVITETET KULTURORE ...Faqe 8
VIII. MASAT E VEÇANTA TË MBROJTJES ...Faqe 9