Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)/1

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

HYRJE


Ballina
faqe
- 1 -

Faqe 2

1. Konventa mbi te Drejtat e Femijes, miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e Organizates se Kombeve te Bashkuara me 20 nentor 1989, eshte nje nga aktet me te rendesishme te se drejtes nderkombetare ne te cilen jane parashikuar te drejtat dhe detyrimet ne te gjitha fushat e jetes se femijes, te grumbulluara ne nje menyre kaq te plote dhe te detajuar si ne asnje akt tjeter juridik ne fushen e te drejtave te femijeve.

2. Ne Kushtetuten shqiptare (neni 122) thuhet se çdo marreveshje nderkombetare e ratifikuar perben pjese te sistemit te brendeshem juridik, pasi botohet ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise. Ajo zbatohet ne menyre te drejtperdrejte, perveç rasteve kur nuk eshte e vetzbatueshme dhe zbatimi i saj kerkon nxjerrjen e nje ligji. Nje marreveshje nderkombetare e ratifikuar me ligj ka epersi mbi ligjet e vendit qe nuk pajtohen me te. Kjo dispozite e Kushtetutes eshte e nje rendesie te veçante ne mbrojtjen e te drejtave te femijeve, sepse edhe ne rastet kur ne legjislacionin e brendshem ka mangesi mund te zbatohet direkt Konventa e OKB-se per te Drejtat e Femijes.

3. Konventa Per te Drejtat e Femijes u ratifikua nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise ne Shkurt 1992 dhe hyri ne fuqi ne Mars 1992. Ratifikimi i saj nga Kuvendi u be ne baze te nenit 16 te Dispozitave Kryesore Kushtetuese (1991). Konventa per te Drejtat e Femijes eshte botuar ne 500 kopje nga Komiteti per Mundesi te Barabarta i cili eshte ne varesi te Keshillit te Ministrave. Po keshtu Konventa eshte botuar nga ana e UNICEF dhe organizates jo-qeveritare CRCA dhe ne disa raste ajo eshte e shoqeruar edhe me komentet perkatese. Kuadri ligjor pas ratifikimit te Konventes ka pesuar ndryshime rrenjesore me qellim pershtatjen e tij me dispozitat e Konventes.

4. Te drejtat e femijes dhe ato te njeriut ne pergjithesi kane pesuar permiresime te ndjeshme me ane te reformave te gjithanshme ligjore dhe institucionale, duke u afruar me standartet Europiane. Por, ne kundershtim me gjendjen reale te te drejtave te njeriut ne Shqiperi, kane munguar deri me tani raportimet ne lidhje me zbatimin e Konventave te OKB-se per te drejtat e njeriut te cilat rrjedhin nga detyrimet qe Shqiperia ka si pale ne keto Konventa.

5. Duke e vleresuar ne maksimum procesin e raportimeve dhe bazuar ne angazhimet qe rrjedhin ndaj Konventave te ratifikuara nga Shqiperia, Qeveria shqiptare me Urdher te Kryeministrit nr. 134, date 05.05.2000 vendosi krijimin e nje grupi pune te perhershem, i cili ka per detyre hartimin e raporteve kombetare per Konventat per te Drejtat e Njeriut. Ky grup pune perbehet nga perfaqesues te te gjitha ministrive dhe te institucioneve qendrore, si dhe nga perfaqesues te OJQve aktive ne fushen e te drejtave te njeriut, gruas, femijes, dhe pakicave te ndryshme ne Shqiperi. Raporti fillestar dhe i pare i Konventes mbi te Drejtat e Femijes perfshin masat ligjore, ekzekutive, administrative, etj te ndermarra nga Republika e Shqiperise gjate periudhes 1992-2000.

6. Ne zbatim te Neni 44, paragrafit 6 te Konventes, para dorezimit Raporti per te Drejtat e Femijes, CRC u eshte vene ne dispozicion jo vetem dikastereve dhe OJQ-ve qe jane ftuar te marrin pjese aktive ne pergatitjen e tij, por edhe organizatave te tjera joqeveritare, disa prej te cilave jane permendur ne raport. Ky hap eshte ndermarre jo vetem me qellimin e shperndarjes se Raportit, por edhe ne drejtim te njohjes me verejtjet e tyre eventuale per pjese te vecanta te tij.


Ballina
faqe
- 1 -

Faqe 2