Jump to content

Pepili/Gjuha Shqipe për të huaj dhe shqiptarët jashtë atdheut/1

Nga Wikibooks

Redaktor: As. Prof. Rahim Memushaj
Recensent: Prof. Dr. Xhevat Lloshi
Piktor: Jusuf Shahini
Përkujdesja grafike: Lavdie Cenmurati
Kopertina: Irena Toçi


Botues: Fatmir Toçi

ISBN 99927 - 1 - 454 - 9
@Copyright 2001: Sh.B.TOENA
SHTËPIA BOTUESE TOENA
Rr "Muhamet Gjollesha", K.Postare 1420, TIRANE
Tel.:++355 4 240 116; 240 117
Tel./Fax: ++355 4 227 232; 240 117
e-mail: toena@icc.al.eu.org
http://www.toena.com.al


Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj
Prof. Dr. Enver Hysa


GJUHA SHQIPE
PËR TË HUAJT DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT

ALBANIANFOR FOREIGN STUDENTS
L'ALBANAIS OUR LES ETRANGERS
ALBANISCHE FÚR FREMDE
L'ALBANESESE PER GLI STRANIRIBOTIMET TOENA
Tiranë 2001

CIP. Katalogizimi në botim - B.K. Tiranë

Shkurtaj, Gjovalin Gjuha shqipe për të huaj dhe shqiptarë jashtë atdheut / Gjovalin Shkurtaj, Enver Hysa; RedRahmi Memushaj. - T.: Toena 2001
448f.; 23 cm
ISBN 99927 1 - 454 - 9
1. Hysa, Enver
811.18:37

Formati: 70x100/16
Nr. i botimit: 00793
Shtypur në Shtypshkronjën TOENA
Tel: 00355 4 355199
Tiranë, 2001


Pjesë të nxierrura për lexuesin:


PASQYRA E LËNDËS
PASQYRA E LËNDËS
PARATHËNIE 3
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 7
THE REPUBLIC OF ALBANIA 12
DIE REPUBLIK ALBANIEN 12
LA RËPUBLIQUE D'ALBANIA 13
REPUBLICA DI ALBANIA 13
Shkurtime 31
1. MËSIME HYRËSE 33
2. MËSIME HYRËSE 35
A. Zanoret 35
B. Bashkëtingëlloret 35
C. Drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi 38
Ç. Theksi 38
3. MËSIME HYRËSE 40
A. PËRSHËNDETJE 40
B. NUMËRIMI NGA 1 (NJË) DERI NË 10 (DHJETË) 41
C. DISA FJALË DHE FJALI TË THJESHTA: 41
4. MËSIME HYRËSE 43
5. MËSIME HYRËSE 46
6. MËSIME HYRËSE 50
7. MËSIME HYRËSE 54
8. MESIM HYRËSE 56
9. MËSIME HYRËSE 59
10. MËSIME HYRËSE 63
11. MËSIME HYRESE 67
12. MËSIME HYRËSE 70
13. MËSIME HYRËSE 72
14. MËSIME HYRËSE 75
1. MËSIMI I PARË 78
MËSIMI I DYTË 81
MËSIMI I TRETË 84
4. MËSIMI I KATËRT 87
5. MËSIMI I PESTE 92
GRAMATIKË Përemri vetor 93
6. MËSIMI I GJASHTË 98
GRAMATIKË: Fjala një si nyjë 99
7. MËSIMI I SHTATË 105
8. MËSIMI I TETE 111
GRAMATIKË: Lakimi i emrave në njëjës të pashquar e të shquar 112
9. MËSIMI I NËNTË 116
GRAMATIKË: Lakimi i emrave 117
10. MËSIMI I DHJETË 122
GRAMATIKË: Përemri dëftor 124
11. MËSIMI I NJËMBËDHJETË 128
GRAMATIKË: Shumësi i emrave 129
12. MËSIMI I DYMBËDHJETË 134
GRAMATIKË: Mënyra lidhore 136
13. MËSIMI I TREMBËDHJETË 142
GRAMATIKË: Koha e pakryer e mënyrës dëftore 143
14. MËSIMI I KATËRMBËDHJETË 149
GRAMATIKË: Koha e pakryer e mënyrës dëftore (vijim) 150
15. MËSIMI I PESËMBËDHJETË 155
GRAMATIKË: Zgjedhimi i foljeve të parregullta në kohën e tashme të 156
mënyrës dëftore 156
16. MËSIMI I GJASHTËMBËDHJETË 161
GRAMATIKË: Emrat e nyjshëm 162
17. MËSIMI I SHTATËMBËDHJETË 166
GRAMATIKË: Foljet kalimtare dhe jokalimtare 167
18. MËSIMI I TETËMBËDHJETË 171
GRAMATIKË: Përemri vetor. Lakimi e trajtat e shkurtra 172
19. MËSIMI I NËNTËMBËDHJETË 177
GRAMATIKË: Përdorimi i trajtave të shkurtra 178
20. MËSIMI I NJËZETË 183
GRAMATIKË: Koha e kryer e thjeshtë (veprore e joveprore) 184
21. MËSIMI I NJËZETENJËTË 191
GRAMATIKË: Formimi i kohëve të shkuara të foljeve (e kryer më se e kryer e kryer e tejshkuar) 192
22. MËSIMI I NJËZETEDYTË 198
GRAMATIKË: Mënyra dëshirore 199
23. MËSIMI I NJËZETETRETË 205
GRAMATIKË: Mënyra habitore 206
24. MËSIMI I NJËZETEKATËRT 211
GRAMATIKË: Mënyrat kushtore 212
25. MËSIMI I NJËZETEPESTË 219
GRAMATIKË: Format e pashtjelluara të foljes 220
26. MËSIMI I NJËZETEGJASHTË 227
GRAMATIKË.1. Fornia e pashtjelluar mohore 228
27. MËSIMI I NJEZETESHTATË 233
GRAMATIKË: Mënyra urdhërore 234
28. MËSIMI I NJËZETETETË 240
GRAMATIKË: Vendi i përcaktorëve në sintagmë 241
29. MËSIMI I NJËZETENËNTË 245
GRAMATIKË: Vendi i përcaktorëve në sintagmë 247
30. MËSIMI I TRIDHJETË 251
GRAMATIKË: Rendi i fjalëve 252
PJESË LEXIMI 257
PASQYRA GRAMATIKORE 329
FJALORI I MËSIMEVE
(shqip - anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht)
373
BIBLIOGRAFI 431
PASQYRA E LËNDËS 437