Jump to content

Pepili/Gjuha Shqipe për të huaj dhe shqiptarët jashtë atdheut/2

Nga Wikibooks

Redaktor: As. Prof. Rahim Memushaj
Recensent: Prof. Dr. Xhevat Lloshi
Piktor: Jusuf Shahini
Përkujdesja grafike: Lavdie Cenmurati
Kopertina: Irena Toçi


Botues: Fatmir Toçi

ISBN 99927 - 1 - 454 - 9
@Copyright 2001: Sh.B.TOENA
SHTËPIA BOTUESE TOENA
Rr "Muhamet Gjollesha", K.Postare 1420, TIRANE
Tel.:++355 4 240 116; 240 117
Tel./Fax: ++355 4 227 232; 240 117
e-mail: toena@icc.al.eu.org
http://www.toena.com.al


Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj
Prof. Dr. Enver Hysa


GJUHA SHQIPE
PËR TË HUAJT DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT

ALBANIANFOR FOREIGN STUDENTS
L'ALBANAIS OUR LES ETRANGERS
ALBANISCHE FÚR FREMDE
L'ALBANESESE PER GLI STRANIRIBOTIMET TOENA
Tiranë 2001

CIP. Katalogizimi në botim - B.K. Tiranë

Shkurtaj, Gjovalin Gjuha shqipe për të huaj dhe shqiptarë jashtë atdheut / Gjovalin Shkurtaj, Enver Hysa; RedRahmi Memushaj. - T.: Toena 2001
448f.; 23 cm
ISBN 99927 1 - 454 - 9
1. Hysa, Enver
811.18:37

Formati: 70x100/16
Nr. i botimit: 00793
Shtypur në Shtypshkronjën TOENA
Tel: 00355 4 355199
Tiranë, 2001


Pjesë të nxierrura për lexuesin:


-Gramatika e gjuhës shqipe. Vëllimi I, Morfologjia, Tiranë 1995
-Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 1984
-A. Toma, Zl Karapici, L.Radovicka, Gjuha letrare shqipe.
Libër mësimi dhe pjesë nga poezia shqipe, Tiranë, 1989
-Gjuha letrare shqipe për të gjithë, Tiranë, 1976
-M. Camaj, Albanan Grammar weth Exercises, Chrestomathy and Glossaries, Wiesbaden, 1984
-Namik Resuli. Gramatica Albanese. Patron Editore, Bologna 1985
-Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Tiranë 1973
-Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe, Tiranë, 1976