C++/Shembuj

Nga Wikibooks
< C++
 • Kapitulli I
 1. Shembulli 01 Komentimi i rradhëve
 2. Shembulli 2 Operatori për zona të vlershmërisë
 3. Shembulli 03 Dalja e zakonshme 'cout'
 4. Shembulli 04 Hyrje-Dalje e Regjistrave
 5. Shembulli 05 Krijimi, përkufizimi dhe dëftimi i ndryshoreve
 • Kapitulli II
 1. Shembulli 1 Vlerat e numruara të ndryshores 'enumr'
 2. Shembulli 2 Strukturat 'struct'
 3. Shembulli 3 Kalimi nga struktura në klasë 'struct'-'class'
 4. Shembulli 4 Unioni i bashkësive brenda strukturës 'struct'
 5. Shembulli 5 Kundërvlersimi i tipit të vlerave
 • Kapitulli III
 1. Shembulli 1 Veprimet me treguesin
 2. Shembulli 2 'new' dhe 'delet' për treguesin
 3. Shembulli 3 Treguesi mbi funksion
 • Kapitulli IV
 1. Shembulli 1 Prototipi i funksionit
 2. Shembulli 2 Prototipi i funksionit, dallimi nga komenti
 3. Shembulli 3 Dorzim-pranimi i referencave
 4. Shembulli 4 Parametrat standart
 5. Shembulli 5 Parametrat variues
 6. Shembulli 6 Mbingarkimi i funksionit

Shembulli 1 Struktura e thjeshtë dhe e hapur[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
					  // Kapitulli 5 - Program 1 - HAPUR.CPP
#include <iostream>

struct Regjistra
{
  int MemorjaERegjistrave;
};

int main()
{
Regjistra Qeni1, Qeni2, Qeni3;
int Dosa;

  Qeni1.MemorjaERegjistrave = 12;
  Qeni2.MemorjaERegjistrave = 17;
  Qeni3.MemorjaERegjistrave = -13;
  Dosa = 123;

  std::cout << "Vlera per Qeni1 eshte " << Qeni1.MemorjaERegjistrave << "\n";
  std::cout << "Vlera per Qeni2 eshte " << Qeni2.MemorjaERegjistrave << "\n";
  std::cout << "Vlera per Qeni3 eshte " << Qeni3.MemorjaERegjistrave << "\n";
  std::cout << "Vlera per Dosa eshte " << Dosa << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Vlera per Qeni1 eshte 12
// Vlera per Qeni2 eshte 17
// Vlera per Qeni3 eshte -13
// Vlera per Dosa eshte 123

Shembulli 2 Klasa paksa e mbrojtur nga e drejta e veprimit[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
					  // Kapitulli 5 - Programi 2 - KLASA.CPP
#include <iostream>

class Kartoteka
{
  int KartotekaMemorja;
public:
  void FutVleren(int VleraEFutur);
  int NxirrVleren(void);
};

void Kartoteka::FutVleren(int VleraEFutur)
{
  KartotekaMemorja = VleraEFutur;
}

int Kartoteka::NxirrVleren(void)
{
  return KartotekaMemorja;
}

int main()
{
Kartoteka Qeni1, Qeni2, Qeni3;
int Dosa;

  Qeni1.FutVleren(12);
  Qeni2.FutVleren(17);
  Qeni3.FutVleren(-13);
  Dosa = 123;

// Qeni1.KartotekaMemorja = 115;   In C++ nicht erlaubt
// Qeni2.KartotekaMemorja = 211;   In C++ nicht erlaubt

  std::cout << "Vlera per Qeni1 eshte " << Qeni1.NxirrVleren() << "\n";
  std::cout << "Vlera per Qeni2 eshte " << Qeni2.NxirrVleren() << "\n";
  std::cout << "Vlera per Qeni3 eshte " << Qeni3.NxirrVleren() << "\n";
  std::cout << "Vlera per Dosa eshte " << Dosa << "\n";
}


// Rezulltati pas nxiimit të programit
//
// Vlera per Qeni1 eshte 12
// Vlera per Qeni2 eshte 17
// Vlera per Qeni3 eshte -13
// Vlera per Dosa eshte 123

Shembulli 3 Peripetit me të drejtat mbi të dhënat brenda klasës[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
					// Kapitel 5 - Programi 3 - SHTIHAPUN.CPP
#include <iostream>

int Siperfaqja(int LartesiaEKenddrejtit, int GjersiaEKenddrejtit);

struct Kenddrejti
{
  int Lartesia;
  int Gjersia;
};

struct Shtiza
{
  int Gjatesia;
  int Thellesia;
};

int Siperfaqja(int LartesiaEKenddrejtit, int GjersiaEKenddrejtit) //Siperfaqja e Kenddrejtit
{
  return LartesiaEKenddrejtit * GjersiaEKenddrejtit;
}

int main()
{
Kenddrejti Kuliba, Kutia;
Shtiza ShtizaEFlamurit;

  Kuliba.Lartesia = 12;
  Kuliba.Gjersia = 10;
  Kutia.Lartesia = Kutia.Gjersia = 8;

  ShtizaEFlamurit.Gjatesia = 50;
  ShtizaEFlamurit.Thellesia = 6;

  std::cout << "Siperfaqja e Kuliba-es eshte " <<
			   Siperfaqja(Kuliba.Lartesia, Kuliba.Gjersia) << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja e Kenddrejtit eshte " <<
			   Siperfaqja(Kutia.Lartesia, Kutia.Gjersia) << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja e ngaterrur eshte " <<
			   Siperfaqja(Kutia.Lartesia, Kuliba.Gjersia) << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja e demeshme eshte " <<
			   Siperfaqja(Kutia.Lartesia, ShtizaEFlamurit.Thellesia) << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxiimit të programit
//
// Siperfaqja e Kuliba-es eshte 120
// Siperfaqja e Kenddrejtit eshte ist 64
// Siperfaqja e ngateruar eshte 80
// Siperfaqja e demeshme eshte 48

Shembulli 4 Rregullimi i së drejtes mbi të dhënat në klasë[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
					// Kapitulli 5 - Programi 4 - KLASHTIZA.CPP
#include <iostream>

class Kenddrejti				// Një klasë e thjeshtë
{
  int Lartesia;
  int Gjersia;
public:
  int Siperfaqja(void);			// me dy metoda
  void Inicializo(int, int);
};

int Kenddrejti::Siperfaqja(void)		 // Siperfaqja e Kenddrejtit
{
  return Lartesia * Gjersia;
}

void Kenddrejti::Inicializo(int InitLartesia, int InitGjersia)
{
  Lartesia = InitLartesia;
  Gjersia = InitGjersia;
}

struct Shtiza
{
  int Gjatesia;
  int Thellesia;
};


int main()
{
Kenddrejti Kuliba, Kutia;
Shtiza ShtizaEFlamurit;

// Kuliba.Lartesia = 12;
// Kuliba.Gjersia = 10;
// Kutia.Lartesia = Kutia.Gjersia = 8;

  Kuliba.Inicializo(12, 10);
  Kutia.Inicializo(8, 8);

  ShtizaEFlamurit.Gjatesia = 50;
  ShtizaEFlamurit.Thellesia = 6;

  std::cout << "Siperfaqja e Kulibes eshte " <<
			   Kuliba.Siperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja e Kutise eshte " <<
			   Kutia.Siperfaqja() << "\n";
// std::cout << "Siperfaqja e ngateruar eshte " <<
//			   Siperfaqja(Kutia.Lartesia, Kuliba.Gjersia) << "\n";
// std::cout << "Siperfaqja e deshme eshte " <<
//			   Siperfaqja(Kutia.Lartesia, ShtizaEFlamurit.Thellesia) << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Siperfaqja e Kulibes eshte 120
// Siperfaqja e Kutise eshte 64

Shembulli 5 Peripetit me konstruktorët dhe destruktorët[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
               // Kapitulli 5 - Programi 5 - KONSHTIZ.CPP
#include <iostream>

class Kenddrejti
{									 // Një klasë e thjeshtë
  int Lartesia;
  int Gjersia;
public:
  Kenddrejti(void);         // me një konstruktor,
  int Siperfaqja(void);        // dy metoda
  void Inicializo(int, int);
  ~Kenddrejti(void);         // dhe një destruktor.
};

Kenddrejti::Kenddrejti(void)      // Kostruktori
{
  Lartesia = 6;
  Gjersia = 6;
}

int Kenddrejti::Siperfaqja(void)     //Siperfaqja e Kenddrejtit
{
  return Lartesia * Gjersia;
}

void Kenddrejti::Inicializo(int IniLartesia, int IniGjersia)
{
  Lartesia = IniLartesia;
  Gjersia = IniGjersia;
}

Kenddrejti::~Kenddrejti(void)      // Destruktori
{
  Lartesia = 0;
  Gjersia = 0;
}

struct Shtiza
{
  int Gjatesia;
  int Thellesia;
};

int main()
{
Kenddrejti Kuliba, Kutia;
Shtiza ShtizaEFlamurit;

  std::cout << "Der Flaecheninhalt der Kuliba ist " <<
            Kuliba.Siperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Der Flaecheninhalt des Quadrates ist " <<
            Kutia.Siperfaqja() << "\n";

// Kuliba.Lartesia = 12;
// Kuliba.Gjersia = 10;
// Kutia.Lartesia = Kutia.Gjersia = 8;

  Kuliba.Inicializo(12, 10);
  Kutia.Inicializo(8, 8);

  ShtizaEFlamurit.Gjatesia = 50;
  ShtizaEFlamurit.Thellesia = 6;

  std::cout << "Siperfaqja e Kulibes eshte " <<
            Kuliba.Siperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja e Kutise " <<
            Kutia.Siperfaqja() << "\n";
// std::cout << "Siperfaqja e ngateruar eshte" <<
//           Siperfaqja(Kutia.Lartesia, Kuliba.Gjersia) << "\n";
// std::cout << "Siperfaqja e demsheme eshte " <<
//           Siperfaqja(Kutia.Lartesia, ShtizaEFlamurit.Thellesia) << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Siperfaqja e Kulibes eshte 36
// Siperfaqja e Kutise eshte 36
// Siperfaqja e Kulibes eshte 120
// Siperfaqja e Kutise eshte 6464

Shembulli 6 Peripetit me module dhe modulimet[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
               // Kapitulli 5 - Programi 6 - KULIBA1.CPP
#include <iostream>

class Kuliba
{
  int Gjatesia;
  int Gjersia;
public:
  Kuliba(void);     //Konstruktori
  void Fute(int GjatesiaERe, int GjersiaERe);
  int NxirreSiperfaqja(void) {return (Gjatesia * Gjersia);}
  ~Kuliba(void);    //Destruktori
};

Kuliba::Kuliba(void)    //Implementimi i konstruktorit
{
  Gjatesia = 8;
  Gjersia = 8;
}

// Kjo metodë vendosë madhësinë për 'Kuliba' për dy parametrat
void Kuliba::Fute(int GjatesiaERe, int GjersiaERe)
{
  Gjatesia = GjatesiaERe;
  Gjersia = GjersiaERe;
}

Kuliba::~Kuliba(void)    //Implementimi i destruktorit
{
  Gjatesia = 0;
  Gjersia = 0;
}

int main()
{
Kuliba Vogel, Mesme, Madhe;     //Tri kuliba

  Vogel.Fute(5, 7);
             // Kulba e mesme përdorë vlerat,
             // që i jep konstruktori
  Madhe.Fute(15, 20);

  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e vogel eshte " << Vogel.NxirreSiperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e mesme eshte " << Mesme.NxirreSiperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e madhe eshte " << Madhe.NxirreSiperfaqja() << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Siperfaqja per Kuliba e vogel eshte 35
// Siperfaqja per Kuliba e mesme eshte 64
// Siperfaqja per Kuliba e madhe eshte 300

Shembulli 7 Kryeregjistri i klasës 'header'[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
                   // Kapitulli 5 - Programi 7 - KULIBA.H

class Kuliba
{
  int Gjatesia;
  int Gjersia;
public:
  Kuliba(void);     //Konstruktori
  void Fute(int GjatesiaERe, int GjersiaERe);
  int NxirreSiperfaqja(void) {return (Gjatesia * Gjersia);}
  ~Kuliba(void);    //Destruktori
};


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Ky krye(header) regjistër nuk mund të kompilohet .

Shembulli 8 Implementimi i metodës së dëftuar në 'header'-regjistër[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
                  // Kapitulli 5 - Programi 8 - KULIBA.CPP
#include "kuliba.h"

Kuliba::Kuliba(void)    //Inplementimi i konstruktorit
{
  Gjatesia = 8;
  Gjersia = 8;
}

// Kjo metod vendos madhësin Kuliba mbi dy parametra
void Kuliba::Fute(int GjatesiaERe, int GjersiaERe)
{
  Gjatesia = GjatesiaERe;
  Gjersia = GjersiaERe;
}

Kuliba::~Kuliba(void)    //Implementimi i destruktorit
{
  Gjatesia = 0;
  Gjersia = 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programt
//
// Ky regjistër implementues nuk mund të zbatohet si i vetëm

Shembulli 9 Përdorimi i klasës[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
					 // Kapitulli 5 - Programi 9 - KULIBA2.CPP
#include <iostream>
#include "kuliba.h"

int main()
{
Kuliba Vogel, Mesme, Madhe;	   //Tri kuliba

  Vogel.Fute(5, 7);
				 // Kuliba e mesme merr vlerat,
				 // që i jep konstruktori
  Madhe.Fute(15, 20);

  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e vogël është " << Vogel.NxirreSiperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e mesme është " << Mesme.NxirreSiperfaqja() << "\n";
  std::cout << "Siperfaqja per Kuliba e madhe është " << Madhe.NxirreSiperfaqja() << "\n";

  return 0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Siperfaqja per Kuliba e vogël është 35
// Siperfaqja per Kuliba e mesme është 64
// Siperfaqja per Kuliba e madhe është 300