C++/Shembuj/Kapitulli/4

Nga Wikibooks
< C++‎ | Shembuj
Jump to navigation Jump to search

Shembulli 1 Prototipi i funksionit[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
               // Kapitulli 4 - Programi 1 - PROTIPI1.CPP
#include <iostream>

void BaneDicka(int Shpeze, float Kambe, char Sy);

int main()
{
int Krahe = 2;
float Kambe = 1000.0;
char Shikues = 2;

  BaneDicka(3, 12.0, 4);
  BaneDicka(Krahe, Kambe, Shikues);

  return 0;
}

void BaneDicka(int Shpeze, float Kambe, char Sy)
{
  std::cout << "Jane " << Shpeze << " shpeze," << "\n";
  std::cout << "me " << Kambe << " kambe" << "\n";
  std::cout << "dhe " << (int)Sy << " pare sy" << "\n\n";
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Jane 3 shpeze,
// me 12 kambe
// dhe 4 pare sy.
//
// Jane 2 Shpeze,
// me 1000 kambe
// dhe 2 pare sy.

Shembulli 2 Prototipi i funksionit, dallimi nga komenti[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
               // Kapitulli 4 - Programi 2 - PROTIPI2.CPP
#include <iostream>

void BaneDicka(int, float, char);

int main()
{
int Shpeze = 2;
float Kambe = 1000.0;
char Shikues = 65;

  BaneDicka(3, 12.0, 67);
  BaneDicka(Shpeze, Kambe, Shikues);

  return 0;
}

void BaneDicka(int Shpeze,  // Numri i krahëve
       float Kambe,  // Numri i këmbëve
       char Shikues)  // Numri i syve
{
  std::cout << "Jane " << Shpeze << " shpeze," << "\n";
  std::cout << "me " << Kambe << " kambe" << "\n";
  std::cout << "dhe " << Shikues << " pale sy." << "\n\n";
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Jane 3 shpeze,
// me 12 kambe
// dhe C pale sy.
//
// Jane 2 shpeze,
// me 1000 kambe
// dhe A pale sy.

Shembulli 3 Dorzim-pranimi i referencave[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
                // Kapitulli - Programi 3 - TRSREF.CPP
#include <iostream>
#include <stdio.h>

void Levize(int Nxit1, int &Nxit2);

int main()
{
int Numruesi = 7, Index = 12;

  std::cout << "Vlerat jane ";
  printf("%3d %3d\n", Numruesi, Index);

  Levize(Numruesi, Index);

  std::cout << "Vlerat jane ";
  printf("%3d %3d\n", Numruesi, Index);

  return 0;
}

void Levize(int Nxit1, int &Nxit2)
{
  Nxit1 = Nxit1 + 100;
  Nxit2 = Nxit2 + 100;
  std::cout << "Vlerat jane ";
  printf("%3d %3d\n", Nxit1, Nxit2);
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Vlerat jane  7 12
// Vlerat jane 107 112
// Vlerat jane  7 112

Shembulli 4 Parametrat standart[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
               // Kaptitulli 4 - Programi 4 - PARASTAND.CPP
#include <iostream>
#include <stdio.h>

int Vellimi(int Gjatesia, int Gjeresia = 2, int Lartesia = 3);

int main()
{
int x = 10, y = 12, z = 15;

  std::cout << "Disa regjistra kane vellimin " << Vellimi(x, y, z) << "\n";
  std::cout << "Disa regjistra kane vellimin " << Vellimi(x, y) << "\n";
  std::cout << "Disa regjistra kane vellimin " << Vellimi(x) << "\n";

  std::cout << "Disa regjistra kane vellimin ";
  std::cout << Vellimi(x, 7) << "\n";
  std::cout << "Disa regjistra kane vellimin ";
  std::cout << Vellimi(5, 5, 5) << "\n";

  return 0;
}

int Vellimi(int Gjatesia, int Gjeresia, int Lartesia)
{
  printf("%4d %4d %4d  ", Gjatesia, Gjeresia, Lartesia);
  return Gjatesia * Gjeresia * Lartesia;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// 10  12  15 Disa regjistra kane vellimin  1800
// 10  12  3 Disa regjistra kane vellimin  360
// 10  2  3 Disa regjistra kane vellimin  60
// Disa regjistra kane vellimin  10  7  3  210
// Disa regjistra kane vellimin  5  5  5  125

Shembulli 5 Parametrat variues[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
                // Kapitulli 4 - Programi 5 - VARPAR.CPP
#include <iostream>
#include <stdarg.h>

      // Dëftimi i një funksioni që ka kërkonë një parametër
void TregoParametrin(int number, ...);

int main()
{
int Index = 5;
int Nje = 1, Dy = 2;

  TregoParametrin(Nje, Index);
  TregoParametrin(3, Index, Index + Dy, Index + Nje);
  TregoParametrin(Dy, 7, 3);

  return 0;
}

void TregoParametrin(int Numri, ...)
{
va_list PrametrTr;

  va_start(PrametrTr, Numri);       // Ftesa pran makros inicializuese

  std::cout << "Parametrat jane ";
  for (int Index = 0 ; Index < Numri ; Index++)
  {
   std::cout << va_arg(PrametrTr, int) << " "; // Ekstraho një parametër
  }
  std::cout << "\n";
  va_end(PrametrTr);            // Mbyllë makron
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// Parametrat jane 5
// Parametrat jane 5 7 6
// Parametrat jane 7 3

Shembulli 6 Mbingarkimi i funksionit[redakto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
               // Kapitulli 4 - Programi 6 - MBINGA.CPP
#include <iostream>

// overload BaneDicka;     // Ndoshta të duhet

int BaneDicka(const int);    // katrori i një numri të plotë
int BaneDicka(float);      // Trefisho një variabël float dhe hudhe jashtë si numër të plotë
float BaneDicka(const float, float); // Llogarite mesataren e variablave float

int main()
{
int Index = 12;
float Gjatesia = 14.33;
float Lartesia = 34.33;

  std::cout << "12 në katrore eshte " << BaneDicka(Index)     << "\n";
  std::cout << "24 në katrore eshte " << BaneDicka(2 * Index)   << "\n";
  std::cout << "3 here gjatesia eshte "  << BaneDicka(Gjatesia)     << "\n";
  std::cout << "3 here lartesia eshte "   << BaneDicka(Lartesia)     << "\n";
  std::cout << "Mesatarja eshte " << BaneDicka(Gjatesia, Lartesia) << "\n";

  return 0;
}

int BaneDicka(const int NjeVlere)   // Katrorizonë një numër
{
  return NjeVlere * NjeVlere;
}

int BaneDicka(float NjeVlere)  // Trefishonë një variabël float dhe si rezulltat jep një numër të plotë
{
  return (int)(3.0 * NjeVlere);
}

                   // Llogaritë vleren e dy variablave float 
float BaneDicka(const float Nxit1, float Nxit2)
{
  return (Nxit1 + Nxit2) / 2.0;
}


// Rezulltati pas nxitimit të programit
//
// 12 në katrore eshte 144
// 24 në katrore eshte 576
// 3 here gjatesia eshte 42
// 3 here lartesia eshte 102
// Mesatarja eshte 24.33