Jump to content

Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura/5

Nga Wikibooks

Mendime të ndryshme për kurrikulin

 • Edhe në arsim janë futur nocione të reja, siç është edhe nocioni kurrikul
 • Në SHBA nocioni kurrikul ka filluar të përdoret në vitet ’60 të shek, të kaluar
 • Fjala korrikul vjen nga gjuha latine : Curricullum, që do të thotë program jete
 • Corrikulum do të thotë ecje drejt një caku-qëllimi, ecje, veprimtari për të arritur objektivin e caktuar.

Plan-programi mësimor dhe kurrikuli

 • Me nocionin plan mësimor nënkuptojmë pasqyrën tabelore të lëndëve mësimore dhe fondin e orëve mësimore të paraparë për secilën lëndë mësimore dhe për secilën klasë.
 • Ndërsa me program nënkuptohen përmbajtjet programore të parapara për lëndën e caktuar mësimore dhe të klasës së caktuar.

Llojet e plan-programeve

 • Plan-programi zyrtar – shtetëror
 • Plan-programi e ,,fshehur’’
 • Plan-programi familjar

Qasje të ndryshme metodologjike në përcaktimin e lëndëve mësimore

Ka tri përvoja për përcaktimin e lëndëve mësimore:

 1. Një traditë e shteteve rajonale dhe e shteteve socialiste
 2. Qasja e dytë është integrale
 3. Qasja e tretë është qasje e kombinuar

Plan-programi mësimor si fytyra e Janusit

Programi mësimor ka karakteristikat e kokës së Janusit. Dy parë sy një parë për shikim prapa dhe një parë për shikim përpara. Shikimi nga e ardhmja është ideali ( një ëndërr që synojmë ta arrijmë). Plan-programi – shikuar në një aspekt është një kontratë – kushtetutë e një shteti që e nënshkruan me qytetarët e vet për krijimin e një ardhmërie

Lavjerrësi i plan-programit mësimor

 • Lavjerrësi programor duhet të mundësojë një ekuilibër dinamik ndërmjet të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes

Ç’ është kurrikuli ?

 • Kurrikuli është si një ,,kontejner’’ ku futet çdo gjë
 • Kurrikuli paraqet një sistem racional në bazë të të cilit organizohet procesi i të nxënit.
 • Kurrikuli është teknikë ose teknologji e të drejtuarit racional të të menduarit.
 • Kurrikuli është një tërësi dokumentesh....

Aspekte metodologjike të inicimit, të hartimit dhe të zbatimit të ndryshimeve kurrikulare

Ø Pse duhet të ndryshojnë kurrikulat
Ø Kush i inicion ndryshimet kurrikulare
Ø Kush janë vendimmarrësit
Ø Cilat janë kriteret dhe parimet për hartimin e kurrikulit
Ø Cilat janë shkallët kryesore të kurrikulit
Ø Cilat janë veçoritë e kurrikulit
Ø Si organizohet përgatitja e kurrikulit
Ø Cilët janë përbërësit e kurrikulit
Ø Cila është harta, portofola e dijeve dhe aftësive
Ø Kush e zbaton kurrikulin
Ø Kurrikuli dhe tekstet mësimore
Ø Mësimdhënësi dhe kurrikuli
Ø Manualët për nxënës, mësues dhe kurrikuli
Ø Kush është përgjegjës për dështimet e kurrikulit
Ø Metodologjitë dhe strategjitë e mësimdhënies
Ø Metodologjitë dhe strategjitë e monitorimit, të kontrollit dhe të vlerësimit

Përbërësit kryesor të kurrikulit

Përbërësit kryesor të kurrikulit janë:

 • Vizionet
 • Objektivat (objektivat e përgjithshme dhe specifike )
 • Përmbajtjet dhe standardet e përmbajtjes
 • Standardet e arritjeve
 • Standardet e pajimeve dhe të mjeteve mësimore
 • Udhëzime metodologjike
 • Metodologjia e mësimdhënies
 • Metodologjia e vlerësimit të zbatimit të kurrikulit
 • Metodologjia e monitorimit, e kontrollit dhe e vlerësimit të përvetësimit dhe të zotërimit të kurrikulit

,,Edukata na ka bërë kështu, çfarë jemi’’ – Helvecius


Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura

Është punim i përgatitur nga Alush Kryeziu, mësimdhënës dhe trajner i çertifikuar për programin
,,Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim, organizuar nga KEC - Prishtinë

Punimi është i bazuar në seminarin dhe ibrin e seminart "Qeverisja dhe Udhëheqja në Arsim", dhe është paraqitur në Wikipedia nën fleten përdoruesit Alushi