Jeta dhe Vdekja/Parathënia

Nga Wikibooks

Parathënie


Kopertina
faqe
- Parathënia -

Hyrje e autorit
Ky përkthim m’u mundësua gjatë udhëtimit tim dy javor Shqipëri - Turqi. Në këtë pesëmbëdhjetëditësh të përkthimit, nuk llogaris përkthmin e ajeteve, sepse fjalët e All-llahut në Kur’anin fisnik i kam përkthyer pasi jam kthyer në Prishtinë. Ajetetet kur’anore është vështirë të përkthehen, prandaj me to jam marrë më shumë se dy muaj të tërë.

Ajetet kur’anore jam munduar t’i përkthej vetë, sepse mendoj se ato duhet të përkthehen prej vetë përkthyesit. Megjithatë, përkthimi i tyre nga ana ime, do të ishte i pamundur sikur të mos shërbehesha me të gjitha përkthimet ekzistuese që janë në gjuhën shqipe. Prej përkthimeve të Kur’anit në gjuhën shqipe do të kisha veçuar përkthimin e Hasan ef. I. Nahut dhe Feti Mehdiut. Gjithashu, më ka shërbyer mjaft në disa raste edhe përkthimi në gjuhën angleze i A. Jusuf Aliut. Për përkthimin e këtyre ajeteve, jam shërbyer shumë edhe me komentimet e ndryshme të Kur’anit në gjuhën arabe.

Duke menduar se do t’i ndihmoj lexuesit më shumë, në disa raste, kam shpjeguar terminologjinë e disa fjalëve dhe kam dhënë disa sqarime ose komentime, gjithmonë duke përdorur fusnotat.

I dashur lexues,

Shpresoj që ky libër të lexohet me vëmendje. Kemi të bëjmë me jetën e kësaj bote dhe me të ardhmen tonë në botën e përje-tshme. Neglizhimi, ose mohimi i saj do të na kushtojë shumë. Nuk do të dëshiroja që asnjë nga bashkëkombasit e mi dhe askush nga mbarë qeniet njerëzore, t’a humbiste rrugën e drejtë. Ndërsa ata që vazhdojnë t’a mbivlerësojnë vetveten, pasi t’a kenë lexuar këtë libër i cili është bazuar krejtësisht në Kur’an, pra në fjalët e All-llahut xh. sh., atëherë le t’a meritojnë dënimin e dhembshëm nga Ai, sepse, vërtet, kryeneçët shkatërrimtarë, nuk meritojnë të mëshirohen.


Kopertina
faqe
- Parathënia -

Hyrje e autorit