Jeta dhe Vdekja/Hyrje e autorit

Nga Wikibooks

Hyrja e Autorit


Parathënia
faqe
- Hyrje e autorit -

Faqe 1


بسم الله الرحمن الرحيم
Në emër të All-llahut, Mëshiruesit të Përgjithshëm, Mëshirëplotit


Hyrja e Autorit


Pas madhërimit të All-llahut xh.sh., i dërgojmë salavate dhe përshëndetje më të mirit të të gjitha krijesave, zotëriut tonë, të dërguarit të All-llahut, Muhammedit s.a.v.s.

Lus All-llahun që këto libra t’a pasurojnë, t’a rrisin, dhe t’a lartësojnë kur’anotekën tonë, të bëhen ndriçuese të rrugës së udhëzimit dhe nur në zemrën e njerëzve, drejt dritës së imanit.

Dashtë All-llahu i Madhërishëm, që të vemi drejt suksesit në këtë botë dhe shpëtimit në jetën e pasosur.


Muhamed Mutevel-li esh Sharavi


Parathënia
faqe
- Hyrje e autorit -

Faqe 1