Jump to content

Jeta dhe Vdekja/16

Nga Wikibooks

GJITHÇKA QË EKZISTON NË UNIVERS ËSHTË E GJALLË


Faqe 15
faqe
- 16 -

Faqe 17
Le t’a pëmbledhim shkurtimisht atë që thamë. Çdo gjë në këtë univers është e gjallë. Gjithashtu, çdo gjë që ekziston e kryen detyrën e vet. Nuk ka materie të vdekur, as bimë, e as kafshë pa jetë (të vdekura). Por ne, nuk e kuptojmë (jetën e tyre). Materia inorganike ka ndjenja, edhe ajo qan. Kur vdes i biri i Ademit, për të qajnë dy tabore. Tabori i sexhdeve dhe tabori i veprave.

All-llahu xh.sh. na ka dhënë shembuj të shumtë në Kur’anin Kerim për llojet e diturive të tjera që ekzistojnë në botë. Buburrecat, pra, e dinin se ai (që po vinte) ishte Sulejmani, gjithashtu e dinin se ai mund t’i shkatërronte ata, së bashku me ushtrinë e tij, gjatë marshimit të tyre ushtarak.

Jeta ekziston në formën e vet, tek secila krijesë në univers. Edhe pse shohim para nesh shkëmbinj të rrënjosur që nuk lëvizin, megjithatë, tek ta ekziston jeta. Gjithashtu (jeta ekziston edhe tek) të gjitha ato krijesa që nuk shohim ose nuk i njohim në univers. Ne tani e kemi të qartë se secila krijesë e kryen detyrën e vet në univers. Gjithashtu, theksuam se ekzistenca e gjësendit është diçka tjetër dhe njohja e tij është diçka krejtësisht tjetër. Jeta nuk kufizohet vetëm tek njeriu, por ajo shtrihet tek të gjitha llojet e krijesave në univers.

Por shtrohet pyetja: a është (vetëm) kjo jetë, të cilën All-llahu xh.sh. e dëshiron për ne?. Pra, jetën e kësaj bote, apo kemi një jetë tjetër, përveç kësaj jete, atë të cilën e ka synim All-llahu i Lartësuar, Zoti i botërave.

Këtë do të mundohemi, në emër të All-llahut, t’ua sjellim në kapitullin vijues.

******
*****
****
***
**
*

Faqe 15
faqe
- 16 -

Faqe 17