Jeta dhe Vdekja/11

Nga Wikibooks

TRUPAT QAJNË, DËGJOJNË DHE FLASIN


Faqe 10
faqe
- 11 -

Faqe 12
Lëvizjet e trupave inorganikë syri nuk i vëren dot dhe ne nuk dimë gjë për to. Por një gjë është e ditur: ato e kryejnë detyrën e tyre sikurse gjallesat e tjera organike. Ne themi se trupat inorganike nuk kanë jetë, por, në realitet, këto trupa që ne themi se nuk kanë jetë, kanë mirësjellje, por ne nuk e kuptojmë. Le t’a lexojmë thënien e All-llahut xh.sh.:
" فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين "
Dhe as qielli e as toka nuk i vajtoi ata [1], e as nuk iu dha afat atyre” [2]

Toka dhe qielli kanë mirësjellje. Ato qajnë, ndoshta edhe qeshin, edhe pse ne nuk i kuptojmë, por supozojmë se ato janë të ngurta (inorganike), e as nuk ndiejnë, e as nuk qajnë. Toka dhe qielli kanë veshë për të dëgjuar fjalët e All-llahut të Lartmadhëruar, dhe e kuptojnë dhe ia kthejnë përgjigjen Atij.

Kështu na informon Kur’ani Kerim, kur thotë:

" ثم استوى إلي السماء و هي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين "
Pastaj vazhdoi (krijimin) e qiellit kur ai ishte tymnajë, duke i thënë atij (qiellit) dhe tokës: ejani, me ose pa dëshirë. Ato dyja (toka dhe qielli) i thanë: erdhëm vullnetarisht! [3]

All-llahu xh.sh. i është drejtuar me fjalët e Tij qiellit dhe tokës, ata e kanë kuptuar të Lartmadhërishmin (urdhërin e Tij) dhe i janë përgjigjur me një gjuhë që askush nuk e di, përveç All-llahut xh.sh. Përderisa puna ka qenë kështu, neve nuk na lejohet të themi për tokën dhe qiellin se janë ‘memecë’. Pra toka ka në vetvete veshë që dëgjon dhe (gojë që) përgjigjet.

Lexoni thënien tjetër të All-llahut xh.sh. në Kur’anin Kerim:

" إذا السماء انشقت. و أذنت لربها و حقت. و إذا
الأرض مدت. و ألقت ما فيها و تخلت. وأذنت لربها وحقت"
Kur qielli të çahet, e të dëgjojë Zotin e vet (me bindje të plotë), sepse e meriton. Edhe kur toka të shtrihet (për shkak se malet do të shpërbëhen), e t’i flakë gjithë ç’ka në brendinë e vet (të vdekurit...) derisa mos të mbetet asgjë në të dhe të dëgjojë Zotin e vet (me bindje të plotë), sepse e meriton ...”[4]

ç’kuptojmë nga kjo?

Kjo do të thotë se toka dëgjon me veshët e saj. Gjithashtu, edhe qielli ka veshë me të cilët dëgjon. Edhe toka ka veshë me të cilat dëgjon, gjithashtu. Kur i Lartësuari All-llah ju thotë: A më dëgjuat? - ato i përgjigjen Atij. Të gjitha këto për ne janë të panjohura, dhe ne nuk kuptojmë asgjë prej tyre.

All-llahu xh.sh., gjithashtu, na ka informuar se këto kanë mirësjellje dhe i frikësohen All-llahut xh.sh. Sipas kësaj ne kuptojmë se këto i frikësohen Atij më shumë se sa zemra e njeriut.

Për këtë, i Lartmadhëruari, thotë:

" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشـد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء و إن منها لما يهبط من خشية الله "
“(edhe pas gjithë këtyre argumenteve) Zemrat tuaja u forcuan, ato u shndërruan sikur guri ose diçka edhe më e fortë se sa guri [5]! Kemi shkëmbij që prej tyre burojnë lumenj, por kemi prej tyre, që kur ata të çahen, del uji, gjithashtu kemi prej tyre që drithërohen nga frika e All-llahut...”[6]

Pra po shohim se edhe trupat inorganikë kanë jetërat e tyre të ndryshme, disa prej të cilave janë të theksuara në Kur’anin Kerim dhe shumë prej tyre të cilave ne (njerëzit) nuk dimë asgjë për to. Për disa prej tyre, na ka treguar i Dërguari All-llahut, Muhammedi s.a.v.s., si për shembull për gurin që e kishte para duarve të tij, i cili bënte tespih (lartmadhëronte Allahun). Edhe malet bënin tespih së bashku me Dautin a.s. Për këtë, i Lartësuari, në Kur’anin Kerim, thotë:

" وسخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير وكنا فاعلين "
...Ne i nënshtruam së bashku me Davudin, malet dhe shpezët, që t’a lartmadhërojnë All-llahun, (këto të gjitha) ishin prej veprave Tona.” [7]
  1. Pasi ata ishin shumë të poshtër, dënimi u erdhi aq shpejt dhe papritur. Atyre nuk iu la kohë, as për t’u penduar, sepse edhe po ti jepej kohë nuk do të pendoheshin – (Shënim i përkthyesit).
  2. Kur’an, 44 / 29
  3. Kur’an, 41 / 11
  4. Kur’an, 84 / 1-5
  5. Disa zemra të njerëzve, All-llahu xh.sh. i ka krahasuar me ngurtësinë e gurëve. Si duket këtu ka për qëllim të na tregojë se edhe gurët pranojnë influencimin e tyre, varësisht prej kushteve klimatike, ndërsa disa prej zemrave njerëzore nuk duan as të zbuten, e as të përmirësohen...Sa keq...(shënim i përkthyesit)
  6. Kur’an, 2 / 74
  7. Kur’an, 21 / 79

Faqe 10
faqe
- 11 -

Faqe 12