E mira dhe e keqja/Hyrja e Autorit

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Hyrja e Autorit


Kopertina
faqe
- Hyrja e Autorit -

1
Në emër të All-llahut Mëshiruesit të Përgjithshëm, Mëshirëplotit

Pas madhërimit të All-llahut xh.sh., i dërgojmë salavate dhe përshëndetje më të mirit të të gjitha krijesave, zotëriut tonë, të dërguarit të All-llahut, Muhammedit s.a.v.s.

Lus All-llahun që këto libra t’a pasurojnë, rrisin, dhe lartësojnë kur’anotekën tonë, të bëhen ndriçuese të rrugës së udhëzimit dhe nur në zemrën e njerëzve, drejt dritës së imanit.

Dhashtë All-llahu i Madhërishëm, që të vemi drejt suksesit në këtë botë dhe shpëtimit në jetën e pasosur.


Muhamed Mutevel-li esh Sharavi


Kopertina
faqe
- Hyrja e Autorit -

1