Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/22

Nga Wikibooks
.
                   Kapitulli 2	  
   	         Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit	  
.
                     Nëni 4	  
   	              Themelimi i ART-it	  
   	(1) Autoriteti Regullator i Telekomunikacionit (“ART”) që këtu themelohet si	  
   	autoritet i pavarur, jo-profitabil brënda Ministrisë, do të zbatojë politikat e IPVQsë	  
   	dhe Ministrisë, gjithmon në pajtim me këtë ligj si dhe në pajtim me të gjitha	  
   	legjislacionet të nxjera për implementimin e ktij ligji.	  
   	(2) ART-i do të promovojë dhe lehtësojë ofrimin e shërbimeve të mjaftueshme	  
   	dhe të kënaqshme vendore dhe ndërkombëtare të telekomunikacionit, si dhe të	  
   	shërbimeve të tjera, të përfshiera në rregulloret për transmetim, duke marrë	  
   	parasysh që sidoqoftë promovimet dhe lehtësimet e tilla të mos shtrihen edhe në	  
   	shërbimet pa pagesë.	  
   	(3) ART-i do të udhëhiqet sipas këtij ligji, dhe do të hulumtojë nëvojën për	  
   	promovimin e shërbimeve univerzale në pajtueshmëri me parimet e parashtruara	  
   	në kapitullin 8 të këtij ligji.	  
   	(4) ART-ja është ka kompetencat për nxjerjen e rregullave administrative dhe	  
   	udhëzime për implementimin e këtij ligji.	  
.
                     Nëni 5	  
   	         Fondet, buxheti, revizioni dhe raportimi	  
   	(1) Ministria do të propozojë dhe Kuvendi do të miratojë shumën e buxhetit	  
   	fillestarë të ART-it dhe do të ndajë fonde të mjaftueshme nga Buxheti i Konsoliduar i	  
   	Kosovës që të financojë themelimin e ART-it dhe vitin e parë të veprimtarisë së tij.	  
   	(2) Mëtutje, ART-i do të jetë i vetë-financuar, duke mbuluar shpenzimet e	  
   	arsyeshme dhe përkrahjen adekuatë administrative dhe teknike, shumë kjo e cila nuk	  
   	do të jetë më e vogël se shuma e ndarë vitin paraprak, përveç nëse kuvendi vendos	  
   	ndryshe.	  
   	(3) Veprimet e ART-it do të financohen nga paratë të cilat do të mbledhen përmes	  
   	aplikimit transparent të tarifave rregullative në pajtim me këtë ligj, duke përfshirë, por	  
   	duke mos u kufizuar vetëm në:	  
   	(a) autorizimet;	  
   	(b) liçensimet;	  
   	(c) dhënjen e numrave, dhe	  
   	(d) akordimin e të drejtës për përdorim të spektrit frekuencor.	  
   	(4) Të gjithëa fondet e mbledhura nga ART-i, do të depozitohen në një llogari të	  
   	krijuar enkas për përdorimin e tij në Autoritetin e Bankave dhe Pagesave të Kosovës	  
   	(BPK). ART-i do të përdorë standarde të kontabilitetit për të gjithëa llogaritë e saja	  
   	në pajtim me ligjet e Kosovës. Teprica e krijuar nga taksat, liçensimet dhe autorizimet	  
   	që e kalojnë shumën e buxhetit të miratuar nga Kuvendi për ART-in, do të derdhet në	  
   	Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.	  
   	(5) ART-i do të emërojë një auditor të kualifikuar të jashtëm, që të bëjë	  
   	revizionimin e llogarive të tij në pajtim me ligjet e Kosovës.	  
   	(6) ART-i do t’i dorëzojë buxhetin për shqyrtim apo miratim Kuvendit, jo më pak	  
   	se 2 muaj para fillimit të secilit vit fiskal.	  
   	(7) Jo më vonë se 6 muaj pas mbylljes së secilit vit fiskal, ART-i do të pregatisë	  
   	dhe do t’i dorëzojë Kuvendit një raport vjetor që përmban detaje financiare, që i	  
   	përkasin aktiviteteve të ART-it për vitin paraprak. Një version elektronik i atij	  
   	raporti, do të publikohet në faqen zyrtare të ART-it në internët.	  
   	(8) Ministria do t’i ofrojë ART-it përkrahjen administrative të nëvojëshme për të	  
   	filluar punën e tij zyrtare, duke përfshirë, mirëpo duke mos u kufizuar vetëm në,	  
   	shfrytëzimin e zyrave, shërbimeve komunale, paisjeve të zyrës, shërbimeve të	  
   	telekomunikacionit, personëlit administrativ, si dhe përkrahje në financa dhe	  
   	kontabilitet.	  
.
                     Nëni 6	  
   	              Veprimet e bordit	  
   	(1) Autoriteti ligjor i ART-it, do të mbesë në bordin e tij. Vendimet e bordit do të	  
   	mirren në mënyrë transparente, të pavarura nga ndikimet politike, industriale apo nga	  
   	ndikimet tjera.	  
   	(2) Bordi do të përbëhet nga pesë (5) anëtar.	  
   	(3) Anëtarët e Bordit Rregullativ do të paguhen në pajtim me skemën aplikative të	  
   	pagave për anëtarët e Kuvendit, e cila do të pasqyrohet në buxhetin fillestar të ART-it	  
   	dhe do t’i prezentohet Kuvendit për miratim.	  
   	(4) Ministri i Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit në konsultim me	  
   	Kryeministrin, do të emërojë një anëtarë të bordit që të jetë kryesuesi i atij bordi.	  
   	Kryesuesi, do të udhëheqë takimet dhe aktivitetet e bordit, do të merr përgjegjësinë	  
   	për administrimin e ART-it, si dhe do të mbikqyrë zgjedhjen, punësimin, përfundimin	  
   	e kontratave si dhe administrimin e përgjithëshëm të të punësuarve.	  
   	(5) Secili anëtar i bordit rregullator do të shërbejë me një mandat prej 5 vitesh nga	  
   	data e emrimit të tij. Numri i emërimeve për një anëtar do të jetë vetem dy mandate.	  
   	Për t’u siguruar që mandatët e jo më shumë se 2 anëtarëve të skadojnë brenda një viti	  
   	kalendarik, mandatët e anëtarëve fillestarë mund të shtyhen.	  
   	(6) Shumica e anëtarëve ekzistues të bordit, do të formojnë bazën për udhëheqjen	  
   	e punëve të bordit. Secili anëtar, duke përfshirë edhe kryesuesin, do të kenë të drejtë	  
   	në vetëm një votë, me votimin nga shumica e anëtarëve për një punë, do të ndërmerret	  
   	çfarëdo lloj aktiviteti. Në rast se vie deri te votimi i barabartë ndërmjet anëtarëve,	  
   	kryesuesi do të jap votën përfundimtare e cila do të jetë vendimmarrëse.	  
   	(7) Bordi do të takohet aq shpesh sa është e nëvojshme, mirëpo jo më pak se një	  
   	herë gjatë secilit muaj kalendarik, me qëllim të ushtrimit të aktiviteteve të tij.	  
   	Takimet e bordit do të jenë të hapura për publikun, përveç nëse nuk vendoset ndryshe	  
   	nga bordi ose në bazë të udhëzimeve të tija administrative ose në baza të rastësishme.	  
   	(8) Bordi është i autorizuar të adoptojë politika me shkrim të cilat përcaktojnë	  
   	detyrat dhe funksionët e caktuara për personëlin e ART-it.	  
   	(9) Përmbledhjet e të gjithëa takimeve të ART-it, do të jenë të hapura për	  
   	shqyrtim publik.	  
.
                     Nëni 7	  
   	          Kualifikimi, konfirmimi, dorëheqja	  
   	             dhe largimi i anëtarëve
.	  
   	(1) Anëtarët e bordit rregullator, me rekomandim të Ministrsë së Transportit,	  
   	Postës dhe Telekomunikacionit, i propozon Qeveria dhe do të emërohen nga	  
   	Kuvendi.	  
   	(2) Lista e personave të emëruar për të qenë pjestarë të bordit të parë, do t’i	  
   	dorëzohet Kuvendit për shqyrtim jo më vonë se 30 ditë pas ditës së hyrjes në fuqi	  
   	të këtij ligji.	  
   	(3) Anëtarët e bordit duhet të kenë kualifikimin superior shkollor dhe njohuri	  
   	të specializuara për telekomunikacion nga fusha e politikës, frekuencave,	  
   	interkonëksionit, tarifave, jurisprudences, ekonomisë, standardizimeve apo të kenë	  
   	së paku 10 vjetë përvojë punë në sektorin e telekomunikacionit.	  
   	(4) Anëtarët e bordit do të punojnë për ART-in me orar të plotë dhe nuk do	  
   	të marë pjesë në asnjë aktivitet tjetër komercial pa marë parasysh nëse antari mer	  
   	apo jo kompensim për një aktivitet të tillë. Si kusht për pranimin e pozitës, nëse	  
   	ndonjë anëtar punon për ndonjë zyrë, atëherë atij do ti duhet që të kërkojë	  
   	dorëheqje nga një zyrë e tillë apo çfarëdo vendpunimi tjetër. Gjithëashtu, nga një	  
   	anëtar do të kërkohet që të ndalë çfarëdo aktiviteti afarist privat apo aktivitete dhe	  
   	interesa tjera financiare në ndërmarrjet që janë nën jurisdiksionin e bordit, si dhe	  
   	përndryshe të pajtohet me dispozitat mbi standardet e sjelljes të ART-it.	  
   	(5) Me dy të tretat e votave të anëtarëve, bordi do të largojë një anëtar në	  
   	bazë të jo -kompetencës profesionale apo sjelljeve të këqija. Bazat specifike për	  
   	largimin apo dorëheqjen e detyrueshme të një anëtari do të përfshijnë, por nuk do	  
   	të kufizohen vetëm në kriteret vijue:	  
   	(a) vdekja;	  
   	(b) paaftësia psiqike apo fizike	  
   	(c) diskualifikim sipas dispozitave të këtij ligji	  
   	(d) falimentimi apo paaftësia paguese	  
   	(e) mungesa e paarsyestuar në tri mbledhje zyrtare apo të zakonshme të	  
   	njëpasnjëshme të ART-it	  
   	(f) dënim për kundravajtje apo vepër penale	  
   	(g) interes personal, bashkëshortor apo interes të drejtpërdrejtë familjar në	  
   	ndonjë liçensë të lëshuar sipas këtij ligji; dhe/apo,	  
   	(h) pëfitime financiare nga çfarëdo paisje e telekomunikacionit apo cilido	  
   	furnizues apo ofrues i shërbimeve.	  
   	(6) Çdo shakrkim nga detyra në pajtim me nenin 7 (5) do të jetë objekt i	  
   	shqyrtimit nga Kuvendi.	  
   	(7) Nëse një anëtar i bordit dëshiron që të tërhiqet nga bordi, ai duhet që 3 muaj	  
   	më parë të dërgojë një njoftim për dorëheqje tek kryesuesi i bordit.	 

< 21
faqe
- 22 -

23 >