Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/185

Nga Wikibooks
 
 
  LIGJI Nr. 2003 / 11
  LIGJI PËR RRUGËT
  Kuvendi i Kosovës,
  Duke u bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2001/9 të 15 Majit Mbi Kornizën
  Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, veçanërisht nenet
  5.1(h),5.7,9.1.26(a),9.3.3,dhe
  Me qëllim të promovimit të zhvillimit të një rrjeti modern të rrugëve në Kosovë,duke
  siguruar që përmbajtja e rregullave të cilat ndikojnë në ndërtimin e rrugëve, mbrojtjen,
  mirëmbajtjen, qeverisjen, financimin dhe mbikëqyrjen e tyre të zhvillohen dhe zbatohen në
  përputhshmëri të plotë me përvojat më të mira ndërkombëtare,
  Aprovon:
 
 

< 184
faqe
- 185 -

186 >