Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/181

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 15
  Dispozitat ndë shkimore
  15.1. Me denim me gjobë në shumë prej 5.000 deri në 20.000 euro dënohet personi që:
  - prodhon, importon, ripaketon ose vë në qarkullim plehrat artificiale të cilat nuk i
  përgjigjen cilësisë sipas standardeve të përcaktuara. (neni 5)
  - merret me prodhimin, importimin, ripaketimin ose shitjen e plehrave artificiale e për
  këtë nuk është i regjistruar (neni 4)
  - vënë në qarkullim plehrat artificiale në kundershtim me kushtet e certificates
  - shet sasinë e plehut artificial për të cilën është lëshuar ndalesa për shitje (neni 9)
  - shet prodhim të falsifikuar të plehrave artificiale (neni 13)
  15.2. Nga pika 1 e këtij neni, përveç dënimit do të shqiptohet edhe masa
  mbrojtëse e marrjes së përfitimit të arritur me shitjen e plehrave artificiale jo cilësor
  si dhe marrja e tërë sasisë së plehut artificial nga importi nëse nuk i përgjigjet
  cilësisë së përcaktuar apo përmban materje të dëmshme.
  15.3. Me dënim me gjobë në shumë prej 1.000 deri në 15.000 euro dënohet personi që:
  - vë në qarkullim plehra artificiale me markë të falsifikuar (neni 12)
  - vë në qarkullim plehra artificiale pa etiketë në paketim
  - importon plehra artificial pa certifikatë të cilësisë dhe origjinës (neni 12.2/c).
  - pengon inspektorin në kryerjen e detyres zyrtare apo i jep inspektorit deklaratë të
  rrejshme (neni 8)
  - nuk i ofron ndihmë inspektorit në kryerjen e detyrës (neni 7.2)
  - vë në qarkullim plehra artificiale me mungesë në peshë (neni 14)
  Neni 16
  Të hyrat e krijuara nga taksat
  16.1. Të hyrat e krijuara nga taksat për shërbime dhe gjobat sipas këtij Ligji barten në
  Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për ti derdhur në Buxhetin e Konsoliduar të
  Kosovës
 
 

< 180
faqe
- 181 -

182 >