Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/168

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 7
  Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve te kooperativës
  7.1 Anëtari i Kooperativës gëzon të drejtën:
  a). të shfrytëzojë shërbimet e kooperativës duke marrë parasysh llojin e aktivitetit për
  të cilën është anëtarësuar;
  b). të merr pjesë në seancën e kuvendit të përgjithshëm me të drejtë votë pa marrë
  parasysh numrin e aksioneve që ka në pronësi;
  c). të merr levërdinë e kalkuluar në bazë të kontributit të paguar kapital në lartesine e
  percaktuar me statut;
  d). të merr pagesën nga kooperativa në proporcion me aktivitetet e realizuara me
  kooperativën;
  e). të shesë ose transferojë aksionet e veta në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe të
  Statutit të kooperativës;
  f). të merr vlerën nominale të aksioneve të veta pas përfundimit të anëtarësisë, me
  kusht që humbjet e akumuluara nuk tejkalojnë fondet rezervë, dhe nën kufizimet
  tjera të përcaktuara në këtë ligj dhe në statutin e kooperativës..
  7.2 Anëtari i Kooperativës është i obliguar:
  a) të bëjë aktivitetet e tij vetëm me kooperativën e bujqëve gjatë periudhës jo më të
  shkurtër se 3 vite të njëpasnjëshme në llojin e aktiviteteve për të cilat anëtari
  është zotuar në pajtim me Statutin e kooperativës;
  b) të kontribojë në kapitalin aksionar proporcionalisht me zotimin e tij për aktivitet
  dhe të paguajë aksionet e veta në pajtim me kërkesat ligjore dhe të parapara me
  status, ose të blejë një numër të aksioneve të nevojshme për zotimin e tij për aktivitet;
  c) të mbajë përgjegjësi për borxhet e kooperativës gjer në shumën që është e
  barabartë me kontributin e tij kapital në rast të paaftësisë paguese.
  7.3 Statusi i anëtarit të kooperativës fitohet:
  a) Gjatë themelimit të kooperativës, me nënshkrimin e kërkesës për antarësim, nënshkrimin
  e statutit apo pjesëmarrjes në kuvendin themelues në të cilin miratohet statuti.
  b) Pas themelimit të kooperativës,statusi i anëtarit të kooperativës fitohet përmes
  kërkeses për anëtarsim dhe deklaratës për pranimin e statutit të kooperativës, me
  të cilat i nënshkruari i pranon të gjitha të drejtat dhe obligimet e anëtarit të
  kooperativës.
  Vendimin për pranimin e anëtarëve të rinjë e merr Këshiëlli drejtues mbrenda afatit prej 30 ditësh
  nga dita e pranimit të kërkesës.
  Kundër vendimit mbi refuzimin e kërkeses për antarsim në kooperativë mund ti ushtrohet ankesë,
  Kuvendit të përgjithshëm.
  7.4 Kooperativa do të mbajë regjistrin e anëtarëve të kooperativës duke paraqitur numrin
  e aksioneve që janë pronë e secilit si dhe regjistrin e çdo transferi të aksioneve.
  7.5 Statusi i anëtarit të kooperativës humbet me: tërheqjen e anëtarit nga kooperativa;
  përjashtimin e anëtarit; shuarjen apo braktisjen e veprimtarisë bujqësore të anëtarit që
  është person juridik; vdekjen e anëtarit dhe prishjen e cooperatives
  a) Anëtari i kooperativës mund të tërhiqet nga kooperativa me kërkesë për tërheqje, e
  cila ushtrohet gjashtë muaj para skadimit të afatit për të cilin anëtari është anëtarsuar
  apo para tërheqjes. Nëse anëtari i kooperativës ka obligime ndaj koperativës, statusi i
  anëtarit i pushon pas përmbushjes së obligimeve.
  b). Statusi i anëtarit të kooperativës skadon ditën e caktuar në vendimin për përjashtim të
  tijë nga kooperativa për arsyet e përcaktuara në statutin e kooperativës
  c) Trashigimtarët e anëtarit të vdekur të kooperativës, mund ta fitojnë statusin e anëtarit,
  me të drejtat dhe obligimet e anëtarit të vdekur, nëse për këtë vendosë Këshilli
  drejtues dhe nëse i plotësojnë kushtet për fitimin e statusit të anëtarit të kooperativës.
  d) Ditën e pushimit të statusit të anëtarit të kooperativës, pushojnë të drejtat dhe
  obligimet e anëtarit, përveq të drejtave dhe obligimeve pronësore të përcaktuara me
  akte të veqanta ligjore.
 
 

< 167
faqe
- 168 -

169 >