Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/169

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 8
  Kapitali aksionar
  8.1 Kooperativa nuk do të themelohet pa kapital e as nuk do të eksistojë pa kapital.
  8.2 Kapitali i një Kooperative të Bujqëve përbëhet nga kontributet e
  anëtarëve kooperativistë dhe mund të jetë i ndryshueshëm.
  8.3 Zvoglimi i kapitalit është i ndaluar nëse zvoglimi do të ketë ndikim në regjistrimin e
  kapitalit më të vogël se sa gjysma e kapitalit më të lartë që nga krijimi i kooperativës.

  Neni 9
  Kontributet kapitale – Aksionet
  9.1 Kontributet kapitale do të jenë në para të gatshme ose në natyrë. Kontributi në
  aktivitet është i ndaluar.
  9.2 Kontributi në natyrë gjatë themelimit të koperativës, vlerësohet me rastin e
  nënshkrimit të statutit nga anëtarët themelues, ose nga Kuvendi themelues me rastin e
  miratimit të statutit, ndërsa vlerësimi i kontributit në natyrë gjatë punës së
  kooperativës, bëhet nga Kuvendi i Përgjithshëm.
  9.3 Anëtarët kanë përgjegjësi individuale dhe të përbashkët ndaj palës së tretë për
  pranimin e vlerësimit të kontributit në natyrë që ndryshon nga vlera e caktuar nga
  kontrolluesi i jashtëm financiar.
  9.4 E drjeta e anëtarit, merr formën e aksioneve.
  9.5 Kapitali ndahet në aksione të vlerës së barabartë me vlerë minimale prej 10 €.

  Neni 10
  Kuvendi i Përgjithshëm
  10.1 Kuvendi i Përgjithshëm është organ më i lartë i kooperativës i cili mbanë mbledhjet
  e rregullta ose të jashtëzakonshëme.
  10.2 Kompetencat e mbledhjes së rregullt të Kuvendit të Përgjithshëm kufizohen me
  votim mbi çështjet që nuk janë në kompetencë të mbledhjes së jashtëzakonshme të
  Kuvendit të Përgjithshëm apo të organeve tjera të kooperativës.
  10.3 Këshilli Drejtues duke iu referuar nenit 12 thërret mbledhjen e Kuvendit të
  Përgjithshëm së paku një herë në vit ose kur llogaritë e përkohshme tregojnë
  humbje. Kuvendi i Përgjithshëm gjithashtu mund të thirret nga 25% e anëtarëve të
  kooperativës.
  10.4 Mbledhja e e jashtëzakonshme e Kuvendit te Përgjithshëm vendos mbi
  amandamentet e statutit.
  10.5 Procesverbalet e mbledhjeve të Kuvendit të Përgjithshëm do të regjistrohen në
  mënyrë kronologjike në regjistër që do të mbahet në zyrën e regjistrave të kooperativës.

  Neni 11
  Kontrolluesi i jashtëm financiar
  11.1 Ministrija e Ekonomisë dhe Financave do të autorizoj individë të kualifikuar që të
  punojnë si kontrollues të jashtëm financiar dhe do ti caktojë që të bëjnë kontrollë
  vjetore financiare për çdo kooperativë, duke përfshirë:
  a) verifikimin se llogaritë vjetore pasqyrojnë gjendjen e vërtetë dhe të qartë të
  rezultatit të punës së kooperativës gjatë vitit të fundit fiskal, të situatës së saj
  financiare dhe të pronës së saj;
  b) verifikimin e pajtueshmërisë së praktikave të kontabilitetit me rregullat në fuqi;
  c) ekzaminimin e saktësisë dhe pajtueshmërisë së informatave të dhëna në raportin e
  udhëheqjes së Këshillit Drejtues me llogarit vjetore.
  11.2 Shpenzimet e kontrollës financiare i bartë Ministria për Ekonomi dhe Financa.
 
 

< 168
faqe
- 169 -

170 >