Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/156

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 17
  Vjelja e detyruar e tatimit
  17.1 Drejtorët komunalë të financave dhe ekonomisë duhet të emërojnë tatimvjelësit
  për të zbatuar vjeljen e tatimit mbi pronën.
  17.2 Nëse tatimpaguesi nuk e kryen pagesën e duhur, tatimvjelësit komunalë të tatimit
  mund të lëshojnë vërejtjen e fundit me shkrim me anë të së cilës shprehet qëllimi për të
  konfiskuar pronën personale e cila i takon personit të tillë. Vërejtja e tillë duhet:
  (a) T’i dërgohet tatimpaguesit (dhe do të konsiderohet e vlefshme madje edhe
  në rastet kur tatimpaguesi refuzon për të pranuar dokumentin);
  (b) Të shpallet në vendbanimin apo lokalet e punës së tatimpaguesit ose
  (c) Të dërgohet me postë në adresën e fundit të ditur të tatimpaguesit;
  17.3 Nëse tatimpaguesi nuk e paguan shumën e plotë të tatimit të papaguar, me
  dënimet dhe kamatat brenda 10 ditësh pas dorëzimit të vërejtjes përfundimtare për
  tatimpaguesin, do të jenë të ligjshme për tatimvjelësit komunalë që:
  (a) T’ia lëshojnë njoftimin mbi konfiskimin personit i cili ka detyrim t’i
  paguajë tatimpaguesit pagë, qira ose borxh tjetër;
  (b) T’ia lëshojë një njoftim për konfiskim bankës ose palës tjetër të tretë
  lidhur me pasurinë e tatimpaguesit që është në posedimin e tij;
  (c) T’i përfundojë shërbimet komunale lidhur pronën e tatimpaguesit dhe
  (d) Të konfiskojë dhe të shesë pronën personale të tatimpaguesit.
  17.4 Nga konfiskimi lirohen personat e mëposhtëm: ndihmat për fëmijë dhe ndihmat
  sociale, veshmbathja themelore, ushqimi themelor, orenditë themelore, gjërat themelore
  personale (duke përjashtuar gjërat luksoze), mjetet e punës së tatimpaguesit.
  17.5 Rregullat dhe procedurat për vjeljen e dhunshme sipas Rregullores së UNMIK-ut
  nr. 2000/20 të datës 20 prill 2000 mbi administratën tatimore dhe procedurat vlejnë për
  vjeljen e dhunshme të tatimit mbi pronën.
 
 

< 155
faqe
- 156 -

157 >