Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/155

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 16
  E drejta e pengmarrjes për tatim
  16.1 Çdomospagim i tatimit sipas kësaj Rregulloreje përbën të drejtën e pengmarrjes
  mbi atë pronë në dobi të komunës.
  16.2 Nëse komuna e regjistron të drejtën e pengut në regjistrin e të drejtave mbi pronën
  e paluajtshme, një e drejtë e tillë e pengut do të ketë përparësi mbi të gjitha të drejtat e
  tjera të pengmarrjes të dorëzuara më vonë. Pas pagesës së plotë të borxhit të tatimit e
  drejta e pengut do të përfundojë.
  16.3 Personi, pasuria e të cilit i nënshtrohet të drejtës së pengut mund të ankohet në
  komunë për t’u liruar nga e drejta e pengut, në rast se pohohet se është bërë gabim me
  rastin e parashtrimit të kërkesës për të drejtën e pengut.
 
 

< 154
faqe
- 155 -

156 >