Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/154

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
 
 
  Neni 15
  Shtyerja e tatimit
  15.1 Komuna, në rrethana të veçanta të cilat do të shkaktonin vështirësi të tepruara për
  tatimpaguesin, mund t’i lejojë tatimpaguesit që ta shtyejë pagimin e tatimit me kusht që
  shtyerja të vlejë për një faturë të caktuar të tatimit e cila kufizohet për një afat kohor që
  nuk i tejkalon dy vjet. Tatimpaguesit të cilët kërkojnë lehtësim sipas këtij neni duhet të
  paraqesin dëshmi thelbësore të cilat mbështesin kërkesat e tyre për vështirësitë e tyre të
  paligjshme.
  15.2 Procedurat për shtyerjen e tatimit, duke përfshirë edhe natyrën e dëshmisë që
  duhet të paraqitet për këtë qëllim, duhet do të përcaktohen me anë të një udhëzimi
  administrativ i cili do të nxirret nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë.
 
 

< 153
faqe
- 154 -

155 >