Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/143

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
 
 
  Neni 4
  Tatimpaguesi
  4.1 Personi përgjegjës për pagesën e tatimit mbi pronën (më tej: “tatimpaguesi” )
  është, para së gjithash, pronari i pronës.
  4.2 Nëse pronari i pronës nuk mund të përcaktohet ose nuk mund të gjendet,
  tatimpagues është personi fizik ose juridik i cili e shfrytëzon ligjërisht ose e mban pronën
  e paluajtshme.
  4.3 Nëse pronari ose shfrytëzuesi i ligjshëm i pronës së paluajtshme nuk mund të
  përcaktohet ose mund të përcaktohet, por nuk ka qasje ndaj pronës së paluajtshme,
  tatimpagues do të jetë personi fizik ose juridik i cili e shfrytëzon pronën. Vendimi i tillë
  nuk i jep kurrëfarë të drejtash shfrytëzuesit.
 
 

< 142
faqe
- 143 -

144 >