Jump to content

Pepili/Kultura kombëtare shqiptare deri në Lidhjen e Prizrenit

Nga Wikibooks

R e c e n z e n t ë:
Dr. Ismet Dërmaku, prof. në fakultetin Filozofik të Prishtinës, Dega e Historisë.
Dr. Mahmut Hysa, prof. në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, Dega e Letërsisë dhe e Gjuhës Shqipe.
Dr. Tahir Abyli, Këshilltar shkencor, drejtor i Institutit të Historisë Prishtinë.


INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS
Dr. MUHAMET PIRRAKU

K U L T U R A
K O M B Ë T A R E   S H Q I P T A R E

DERI NË LIDHJEN E PRIZRENIT
P R I S H T I N Ë
1989


INSTITUTI ALBANOLOGIQUE DE PRISHTINA
Dr. MUHAMET PIRRAKU

L A   C U L T U R E
N A T I O N A L E   A L B A N A I S E

JUSQUE'A LA LIGUE DE PRIZREN
P r i s h t i n a
1989

Dr. MUHAMET PIRRAKU
KULTURA KOMBËTARE SHQIPTARE
DERI NË LIDHJEN E PRIZRENIT
Lektor
Dr. ILAZ META
Redaktor teknik
MYHEDIN ÇAKMAKU
Korrektor
ISA ILAZI
Traduction du résumé en fraçais
Prof. Dr. MURAT BEJTA
U dorëzua në shtyp në maj të vitit 1989
Doli nga shtypi në tetor të vitit 1989
Formati : 15,5x22 cm.
Tirazhi : 2000 kopje U shtyp në Shtypshkronjën e OPGBG "Rilindja" - Prishtinë


Pjesë : PËRMBAJTJA - PARATHËNIE - HYRJE - PËRFUNDIMI - LITERATURA - DATAT MË KRYESORE


Ra në sy:

[citat] Lule e shpirtit autokton,
Do veç gjuhëzën nënore,
Kurrë s'e mësoj zhargonin
E Helenit dhe Romakut.

Hajnrih Hajne

[citat]Traditat e të gjithë brezave të vdekur
rëndojnë si ankth mbi trurin e të gjallëve

Marks-Engels


[foto] Një metër katror e tekstit mesap-ilir në Shpellën "Roka vekia" (e quajur edhe Shpella e poezisë), të Salentos (Itali), ku lexohen dy emra ilirë: Thaotor e Dazion dhe emri Iliria i vendit të ilirëve.


[foto] Mbishkrime që mund të lexohen nga e djathta dhe të zbërthyeshme me shqipen.


[rresht]... Kështu, emri i arbërit, në këtë kohë, shek. XIV, nisi të shtrihet edhe në viset në jug të Albanoive të Ptolemeut, në Peleponez dhe në Tesali...