Mrekullitë e Kur'anit/Si mund të ndryshon mrekullia e Kur’anit

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

SI MUND TË NDRYSHON MREKULLIA E KUR’ANIT

Mrekullia e Kur’anit shpeshherë është e padukshme, ajo do të zbuloh¬et atëherë kur të ndodhin zbulimet shkencore, ose jep udhëzime për një të ardhshme e cila do të zbulohet më vonë nga njerëzimi. Ndodh që mrekullia e Kur’anit të jetë në një shkronjë, pra, kjo shkronjë të jetë zbuluese e një mrekullie të mahnitshme.

Mrekullia e Kur’anit dallon nga mrek¬ull¬i¬të e pejgamberëve të mëparshëm nga shu¬më kënd¬vështrime. Mrekullia e Kur’anit shpe¬shherë është e padukshme, ajo do të zbulohet atëherë kur të ndodhin zbulimet shk¬e¬n¬core, ose jep udhëzime për një të ardhshme e cila do të zbulohet më vo¬në nga njerëzimi. Ndodh që mrekullia e Kur’anit të jetë në një shkronjë, pra, kjo shkronjë të jetë zbuluese e një mrekullie të mahnitshme. Kur’ani është ushqyes ose frymëzues i çdo gjenerate, i jep një gjenerate ate që nuk ia ka dhënë gjeneratës së kaluar, sepse Kur’ani është libër uni¬versal. Ky libër nuk ndryshon, ky është bur¬imi kryesorë i fesë për të gjitha gjeneratat. Nga kjo kuptohet se Kur’ani është furnizues i mbarë njerëzimit. Në të kundërtën, Kur’ani do të humbë efektin e vet po të ishte ushqyes vetëm për një gjenerate. Ai është i pa shterrur dhe prodhon gjithmonë. Ai do t’i jep një gjenerate atë çka nuk i ka dhënë tjetrës dhe çudia ndodhë të jetë në të njejtin ajet8. Për shembull, një gjeneratë zbulon se një ajet ka domethënie të cilën nuk e kishte zbuluar kush më parë, e më pastaj vjen një gjeneratë tjetër e cila e kupton më ndryshe dhe më hollësisht po atë ajet.

Këto janë ajete të cilat në kohën e zbritjes së Kur'anit, njerëzit nuk ishin në gjendje t’i kuptonin plotësisht. Për shembull, thënia se globi tokësor është në forme elipsoide.

Për të qenë edhe më të saktë në atë që e themi, duhet që Kur’anin ta ndajmë në dy dre-jtime.

  1. Ajetet që kanë të bëjnë me adhurimin dhe ajetet që i përkasin të drejtës islame.
Këto ajete nuk ndryshojnë. Për shëmbull, aty ku All-llahu urdhëron të veprohet ose të mos veprohet, ose se një gjë është hallall e një tjetër është haram, kjo nuk mund të ndry-shohet ndër të gjitha gjeneratat që pasojnë. Ato mbeten ashtu siç na ka mësuar Muham-medi s.a.v.s. Shembull për këtë janë pesë kohët e namazit, për të cilat nuk diskutohet për ndryshim. Pastaj, nuk ndryshojnë: Dëshmia që nuk ka Hyjni tjetër përveç All-llahut, zekati, hallalli dhe harami, kurorëzimi, çkurorëzimi, si dhe të gjitha rregullat legjislative të qarta nga Kur’ani dhe të shpjeguara nga Muhammedi s.a.v.s. Nuk mund të thotë dikush se namazet janë katër e jo pesë. Sado që të mundohen të argumentojë këtë, kjo do të jetë e papranuar dhe as që do të pranohet që të diskutohet për këtë, me ata që mundohen të ar-gumentojnë një gjë të tillë. Vepro ose mos vepro, janë çështje që nuk ndryshojnë. Këto janë vepra të cilat zbatohen me urdhër. Nëse e kryen urdhërin, shpëton, e nëse nuk e kryen atë vepër dënohesh. Këto janë rregulla të cilat i ka përcaktuar vetë All-llahu, se si duhet ta ad-hurojmë Ate. Vetë Ai na ka treguar rrugën se si të veprojmë.
  1. Ajete që kanë të bëjnë me krijimin dhe shkencën
Këto janë ajete të cilat në kohën e zbritjes së Kur’anit, njerëzit nuk ishin në gjendje t’i kuptonin plotësisht. Për shembull, thënia se globi tokësor është në forme elipsoide. Kjo ishte një nga vërtetësitë e Kur’anit që e kishte theksuar në fillim të revelatës. Një nga thëniet e Kur’anit rreth sferave ajrore të tokës. Pastaj, thëniet rreth shkencës së embriolog-jisë, rotacionit dhe revolucionit të tokës. Rreth kohës, si dhe shumë e shumë thënie të tjera nga të vërtetat e gjithësisë, të cilat u shkruajtën në Kur’an. Ajetet e tilla Muhammedi s.a.v.s. nuk i shpjegoi me qëllim, këto i la të kuptohen me kalimin e kohës. Vërejmë se Kur’ani është vetë mrekullia, që i ofron njeriut aq sa të mund të kuptojë prej tij.
Kjo ishte një nga mrekullitë e Kur’anit. Ai paraprin dhe paralajmëron çdo gjë që ka kuptim. Kur All-llahu do që t’ia zbulojë njeriut ndonjë nga sekretet e gjithësisë, do të shohim se ai zbulim është i po të njejtit kuptim në ajetin Kur’anor.