Kur'ani/3

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Kur'ani


Faqe 2
faqe
- 3 -

Faqe 4
Kur'ani 3.png

6. E për ata që mohuan është njëlloj, ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë.


7. All-llahu vendoi vulë në zemrat e tyre dhe vëshët e tyre, ndërsa në të pamurit e tyre ka një perde, e për ta ka dënim të madh.


8. Ka prej njerëzve që thonë: “Ne i besojmë All-llahut dhe jetës tjetër (ahiretit)”, por ata nuk janë besimtarë.


9. (Përpiqen ta) mashtrojnë All-llahun dhe ata që besuan, por nuk mashtrojnë tjetërkë pos vetes, dhe nuk e kuptojnë!


10. Në zemrat e tyre ka sëmundje, pra All-llahu ua shton sëmundjen, dhe pësojnë dënim të dhembshëm për shkak se përgënjeshtronin .


11. E kur atyre u thuhet: “Mos bëni çrregullime në tokë”! Ata thonë: “Ne jemi vetëm paqësues!”


12. A nuk janë vërtet ata çrregulluesit?; Por nuk kuptojnë!


13. Dhe kur atyre u thuhet: Besoni sikurse besuan njerëzit! Ata thonë: “A të besojmë ashtu siç besuan mendjelehtët?” A nuk janë vërtet mu ata mendjelehtët?; Por nuk e dinë.


14. E kur i takojnë ata që besuan thonë: “Ne besojmë!” por kur veçohen me djajtë e vet u thonë: “Ne jemi me ju, ne vetëm jemi tallur”.


15. All-llahu tallet me ta, dhe ua shton të këqijat duke i lënë të bredhin.


16. Të tillët janë ata që blenë lajthitjen me udhëzimin, pra nuk pati fitim tregtia e tyre dhe ata nuk qenë të udhëzuar.


Faqe 2
faqe
- 3 -

Faqe 4