Jeta dhe Vdekja/23

Nga Wikibooks

SEKRETI I JETËS DHE MBARIMI I SAJ


Faqe 22
faqe
- 23 -

Faqe 24
All-llahu i Lartmadhëruar, i ka lënë Vetes disa kompetenca, të cilat nuk ia ka lënë askujt tjetër prej krijesave të Tij, sikurse janë sekretet e jetës. Nuk ka krijues tjetër përveç Tij. Këto kompetenca i shtriu, gjithashtu, edhe në veprimtari të tjera të cilat kanë të bëjnë me të. Ato janë rrjedhëse, pasi janë të domosdoshme për jetë, si ajri (për frymëmarrje), uji dhe ushqimi. I Lartësuari xh.sh. është Ai i cili e krijoi mbështjellësin atmosferik qiellor, prej së cilit, të gjithë ne, marrim ajër nëpërmjet frymëmarrjes. Kuptohet, ky mbështje-llës nuk është prodhim njerëzor, por është prodhim i All-llahut të Lartmadhëruar. Kështu është edhe me ujin, ai shërben për t’u pirë dhe është prodhim i All-llahut xh.sh.

Mënyra e rënies së shiut, fillon nga procesi i avullimit të ujit prej tokës, për shkak të rrezeve të diellit. Më pas, këta avuj grumbullohen në shtresat e larta të qiellit dhe shndërro-hen në re mjegullnajore. Erërat i lëvizin këto re në ato vende ku i Lartësuari dëshiron që të lëshojë shiun (i cili bie pas ko-ndesimit të avujve të ujit, proces që shkakton formimin e piklave të e shiut). E gjithë kjo është prodhimtari e All-llahut xh.sh.

Atyre, që thonë ose që pretendojnë se janë ata që shkaktojnë rënien e shiut, ju themi: nuk kemi pse të debatojmë me ju, pasi bota është plot shkretëtira dhe pa ujë. All-llahu xh.sh. krijoi lumenj që kanë shtrirje me mijëra kilometra dhe caktoi elementet përbërëse të ujit për rrjedhshërinë e tij. Ne nuk kërkojmë nga ju të na ndërtoni një lumë, por ajo çka ne do të dëshironim nga ju, që pretendoni se mundeni të shkaktoni rënien e shiut, është të na bëni një përroskë të vockël, pra vetëm një të vogël, në shkretëtirë. Kur të korrni sukses në këtë projekt, atëherë ejani dhe polemizoni me ne, dhe na thoni: ja, ne jemi ata që e zbresim shiun. Por para se ta bëni këtë, ne, nuk kemi pse të debatojmë me ju.

Nuk na takon neve të hymë në dialog me individë, pretendimet e të cilëve janë të parealizuara (dhe s’mund të realizohen dot kurrë). Ne, vërtet, jemi lodhur me thashetheme. Krijuesi i ushqimit është All-llahu xh.sh. Ai e ka shpërndarë ujin në sasira të nevojshme për secilin vend. Kështu pra, edhe fara, është mrekulli e krijuar prej All-llahut të Lartmadhëruar. Ajo ka mbështetjen për të ushqyerit e vet tek ushqimi i magazinuar në vet vendin e farës. Ky ushqim mbetet i magazinuar në vet këtë farë, derisa ajo të bëhet e aftë për t’i nxjerrë gjethet, të fillojë të marrë frymë, ndërsa rrënjët të thithin ushqimin prej tokës.

Askush nuk mund të pretendojë se është krijuesi i farës së parë, për çdo lloj fare, që ekziston në këtë botë. Për shembull, farën e parë të grurit e krijoi All-llahu xh. sh., pastaj kjo farë është përcjellë gjeneratë pas gjenerate, deri në ditët tona. Kështu është me gjithë sistemin biologjik, në botë... Njeriu bëhet shkaktar i ruajtjes dhe rritjes së prodhimit. Ai përpiqet të japë fruta të shumta dhe cilësore, por fillimi mbetet tek All-llahu xh.sh. Ajo çka është me rëndësi, është se njeriu nuk mundet të krijojë as edhe një farë të vetme.

Rrjedhshmëria e veprimeve dhe e jetës janë vepër e All-llahut xh.sh. I Lartësuari, për këtë lloj krijimi, thotë:

" أفرأيتم ما تمنون ءأنتم تخلوقونه أم نحن الخالقون"
Po për spermën që e hedhni (në mitër), (mos vallë) ju e krijoni[1] atë, apo Ne jemi krijues i tyre? ”[2]

Kjo farë shkakton jetën, e cila bëhet sipas proceseve të caktuara të krijimit. All-llahu i Lartmadhëruar ishte Ai, pra, që krijoi këtë ekzistencë. Gjithashtu, bëri që ajo të ketë jetë të vazhdueshme, që prej kohës së Ademit a.s,. e deri në Ditën e Kijametit.

All-llahu i Lartësuar thotë:

" أ فرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون "
A e shikoni ujin që pini, a mos (vallë) jeni ju ata që e lëshoni prej reve, apo Ne jemi lëshuesit !?”[3]

All-llahu i Lartësuar, me këtë, sikur dëshiron të na tregojë se: zbritja e ujit (shiut) është në kompetencat e Tij, e jo të dikujt tjetër. Prandaj, çdo gjë që thuhet përveç kësaj nuk qëndron, sepse nuk është e vërtetë. Vetëm i Lartësuari është në gjendje që, për të na dënuar, të na japë të pijmë ujë të kripur në vend të ujit të ëmbël. Për këtë, All-llahu xh.sh. na ka dërguar edhe ajet që ka urtësi:

" أفرءيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون "
A e shikoni atë (farën) që e mbillni (në tokë)? Ju jeni ata që e bëni të mbijë, apo Ne jemi ata, që bëjmë që ajo të mbijë?”[4]

Kështu pra, nga njeriu nuk kërkohet gjë tjetër, veçse t’a lëvrojë tokën, ndërsa fara që e hedh për t’a mbjellë është një prej krijimeve të drejtpërdrejta të All-llahut xh.sh. Uji, me të cilin e ujisim tokën, është gjithashtu krijim i All-llahut xh.sh. All-llahu është Ai i Cili i mundëson pemës etapat qarkulluese të jetës së saj, derisa pema të bëhet e gatshme për të dhënë frutat e saj. Pra, ne vetëm e hedhim farën në tokë, pastaj ulemi dhe shikojmë nga larg se si pema bëhet e gatshme vetvetiu të lëshojë frutat e saj. Ne nuk mund të ndikojmë asgjë tek ajo dhe ne nuk mund të ndërhyjmë në brendinë e zhvillimit të jetës së saj. Më pas, ajo lëshon frutat e saj dhe kështu vazhdojnë (vit pas viti) prodhimet e njëpasnjëshme.

******
*****
****
***
**
*
  1. Embrionin dhe etapat e tij, deri në zhvillimin përfundimtar të foshnjes
  2. Kur’an, 56 / 58-59
  3. Kur’an, 56 / 68/69
  4. Kur’an, 56 / 63-64

Faqe 22
faqe
- 23 -

Faqe 24