Hipi Zhdripi i Historisë/FONDI I LITERATURËS NË BIBLIOTEKËN E INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË/pjesa 2

Nga Wikibooks
329. ISLAMI, Dr. Hivzi: Kosova dhe shqiptarët- çështja demografike, Prishtinë, 1990;
330. ISLAMI, HIVZI: Spastrimet etnike, Politika gjenocidale serbe ndaj shqiptarëve,
“Dukagjini”, Pejë, 2003;
331. ISLAMI, Prof. Dr. HIVZI: Fshati i Kosovës kontribut për studimin sociologjiko- demokratike
të evolucionit rural, Prishtinë, 1985;
332. ISTORIJA 20 VEKA (1), Institut za Savremenu Istoriju, Beograd 1983;
333. ISTORIOGRAFIJA NA MAKEDONIJA 1976-1980 (II), Skopje, 1987;
334. ITALIANSKI DIPLOMATSKI DOKUMENTI ZA MAKEDONIJA [ Tom I, knjiga 2.
(1925-1927), Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, Skopje, 2005;
335. IVANOVIQ, Dragosh: Radnički sindikalni pokret Južne srbije – južnog Pomoravlja 1919 do
1941 godine (magistarski rad), Aleksinac, 1980;
336. IZETBEGOVIQ, Alija: Deklerata islame, Prishtinë,1999;
337. IZETBEGOVIQ, Alija: Islami ndërmjet Lindjes e Perëndimit, Prishtinë, 1999;
338. IZVEŠTAJ ZA BITOLSKIOT PAŠALAK NA FRANCUSKIOT VICEKONZUL VO
BITOLA BELEG DE BUGA OD 1856 GODINA, Državni Arhiv na Repoblika Makedonija,
Skopje, 2005;
339. JACQUES, Edwin: Shqiptarët ( Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e
sotme), Tiranë,1995;
340. JAKOMONI, Françesko: Politika e Italisë në Shqipëri, Tiranë, 2005;
341. JAKOVLEVIĆ, Stevan: Srpska trilogjia, Beograd,1981;
342. JANKOVIĆ, Bosiljka: Politika HSS prema radničkoj klasi, Zagreb, 1983;
343. JANKOVIÇ, Dr. Branimir: Balkan i međunarodnim odnosima, Beograd,1988;
344. JELAVICH, Charles: Themelimi i Shteteve Kombëtare të Ballkanit, 1804-1920, “Dituria”,
Tiranë, 2004;
345. JETA dhe vepra e Idriz Seferit, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 2003;
346. JOKIĆ, MOMČILO: Predeli vatre, “Jedinstvo”, Priština,1966;
347.JORGA, Nikola: Historia e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, “Saraçi”, Tiranë,
2004;
348. JOVANOVIĆ, Bratić: Crnagorci o sebi, Beograd, 1986;
349. JOVANOVIČ, Jadranka: Jugoslavija u jedinjenim nacijama 1945-1953, Beograd,1985;
350. JOVANOVIĆ, Slobodan: Ustavobraniteli i nihova vlada (1838-1858), Druga vlada Miloša i
Mihaila, Beograd,1990;
351. JOVANOVIĆ, Slobodan: Vlada Milana Obrenovića, Kniga druga (1878-1889), Beograd,
1990;
352. JOVANOVIČ, Žarko: PKJ prema selaštvu 1919-1941(1), Beograd;
353. JUBANI, Dr. Bep& BICAJ, Dr. Isa;& KURI, Dr. Vilson, Historia për klasën e parë të
shkollave të mesme, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1995;
354. JURSENAR, Margarit: Hadrijanovi memoari, (Roman), Beograd, 1986;
355. JURUKOVA, Mr. Nada: Osnovnoto vospitanije i obrazivanie vo Makedonija (1944 – 1950),
Skopje, 1990;
356. JUZBASHIÇ, Xhevad: Nacioalno-politički odnosi u Bosanskohercegovaçkom saboru jeziçko
potanja (1910- 1914) (fotokopje), Sarajevo 1999;
357. KABA, Prof.Assoc.Dr. Hamiti: Shqipëria në rrjedhën e luftës së Ftohtë (Studime dhe
dokumente), Tiranë, 2007;
358. KADARE, Ismail: Poshtërimi në Ballkan, sprovë, “Onufri”, Tiranë, 2004;
359. KADISHANI, Jetish: Sadik Rama –Gjurgjeviku (1872-1944), Prishtinë, 2003;
360. KADRIU, Dr. Sabri: Financimi i shpenzimeve të përgjithshme e të përbashkëta me vështrime
të posaçme në Republiken e Kosovës, Prishtinë,1997;
361. KADRIU, Ramiz: Këngë dasme dhe këngë djepi të trevës së Medvegjës, Gjilan, 2001;
362. KADRIU, Ramiz: Ku na mbetën trojet tona, Prishtinë, 2000;
363. KOLIQI, Dr. Hajrulla: Aleksandër Xhuvani, (Puna edukativo-arsimore dhe pikëpamjet
pedagogjike), Prishtinë, 1987;
364. KARAXHIQ, Stefanoviq, Vuk: Pjesë të zgjedhura, “Rilindja”, Prishtinë,1987;
365. KASUMI, Dr. Haki: Bashkësitë fetare në Kosovë 1945-1980, Instituti i Historisë i Kosovës,
Prishtinë,1988;
366. KELMENDI, As. Dr. Zejnel: Uloga iznaçaj sim patektonije ulieçenju isemiçkog sindrime
(doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, Pristina, 1980;
367. KELMENDI, Ibrahim: Atentatet, (Roman), “Focus”, Prishtinë, 2007;
368. KELMENDI, Prof. Ibrahim: Një shtyllë e Kosovës quhet Preshevë, Preshevë, 2006;
369. KELMENDI, Prof. IBRAHIM: Prej miteve deri në Butmir, “Vatra”, Prishtinë, 2007;
370. KELMENDI, Ramiz &GASHI, Viktor: Shqipëria e Marije Shllakut, Pejë, 1995;
371. KËNDVËSHTRIMI I INTELEKTUALËVE TË KOSOVËS PËR “LËVIZJEN GYLEN”,
Fondacioni për Arsim dhe Kulturë, Prizren, 2007;
372. KINROSS, Patric: Ataturku Rilindja e një kombi, Tiranë, 2003;
373. KIRJAZOVSKI, Risto: Makedonski nacionalni instituci i vo Egejskita del na Makedonija
(1941-1961), Skopje,1987;
374. KISHA DHE HISTORIA E SAJ, Vëllimi i parë deri në 180; Vëllimi i dytë 180-381;
375. KNEZHEVIÇ-Dunniç, Dushanka: Dubrovnik ugarska u srednjem veku, Novi Sad,1986;
376. KOÇANI, Ferit K.: Scaning electron microscop u proceni rućne sonic i ultrasonie obrade
kanala korena zuba (Magistarski rad), Medecinski fakultet, Pristina,1989;
377. KOČIĆ, Petar: Jazovac pred sodom, Sarajevo,1961;
378. KOHA E HARTIMIT TË DEFTERIT DHE SHKRUESI (fotokopje), Drejtoria qendrore e
poligrafisë, Tiranë,1974;
379. KOLA, Aristidh P.: Arvanitasit dhe prejardhja e Grekëve Vështrim historik –folklorik –
politik-gjuhësor, Tiranë, 2002;
380. KOMBËTAR, INSTITUCIONET E PËRKOSHME VETËQEVERISËSE, Prishtinë;
381. KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA (Stenogrami i dokumenti Kongresa- Prvi kongres
-12),Gorni Milanovac, 1981;
382. KONFERENCA E BUJANIT, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 1998;
383. KONGRESI I DHJETË I LKJ (Dokumentet,- Komisioni për redaktimin dhe publikimin e
dokumenteve të Kongresit), Prishtinë, 1974;
384. KONGRESI I DIBRËS, The congress of Diber, 1909-2004, Dibër, 2005;
385. KOPANI, Artur & DEDUSHAJ, Naim: LDK në SHBA- Historia e një lëvizjeje, New York,
2000;
386. KORÇA, Hafiz Ali: Mevlydi, Lindja e Pejgamberit, Prishtinë, 1992;
387. KORDIĆ, Mile: Dece raskola, Beograd, 1991;
388. KOSOVA (Reviste Shkencore e Institutit) Prej nr. 1 deri nr. 28, Instituti i Historisë i Kosovës;
389. KOSOVA SOT DHE STATUSI I SAJ I ARDHSHËM-ASPEKTE E KUNDRIME; Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2004;
390. KOSOVA Nr. 28/ 2006;Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 2006;
391. KOSOVA Historical political review Nr. 1/1993, The Institute of History-Prishtina, The
Institute of History –Tirana, Tirana,1993;
392. KOSOVA Historical political review Nr. 3-4/1994, The Institute of History-Prishtina, The
Institute of History –Tirana, Tirana, 1994;
393.KOSOVA Historical political review Nr.5-6/1995, The Institute of History-Prishtina, The
Institute of History –Tirana, Tirana, 1995;
394. KOSOVA Historical political review Nr. 7/1999, The Institute of History-Prishtina, The
Institute of History –Tirana, Tirana, 1999;
395. KOSOVA SHTET I PAVARUR DHE SOVRAN, Instituti i Historiesë Bashkëkohore i
Prishtinës, Prishtinë, 2006;
396. KOSOVA, Akademia e ShkencavAkademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 23), Prishtinë, 2004;
397. KOSOVA, Nr. 1/2, Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës, Tiranë, 1994;
398. KOSOVA, Nr. 5/6, Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës, Tiranë, 1997;
399. KOSOVA, Nr.7., Instituti i Historisë i Kosovës & Instituti i Historisë i Tiranës, Tiranë, 1999;
400. KOSOVA, Nr. 18/19, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 1996;
401. KOSOVA, Parim: Kompleksi monumental i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe sfidat e tij
1981-1999 (The complex of monuments of the Albanian league of Prizren –its challenges),
Prizren, 2006;
402. KOSOVSKA BITKA U ISTORIOGRAFIJU, Istoriski Institut Beograd, Beograd 1990;
403. KOSTIĆ, ĆORĆE S. & PAVLE J.: šafakik o novoj srpskoj kniževnosti, Srpska Akademije
Nauke i Umetnosti, Beograd,1980;
404. KOSTIQ, Dušan: Sutjeska, Lektyrë shkollore kl. VIII, “Rilindja”, Prishtinë,1989;
405. KOVAĆEVIČ, Đuro: Radnička klasa i država,Prilog istraživanju revolucije, Gorni
Milanovac, 1982;
406. KRASNIQI, Asllan: Klina me rethinë në LNÇ (1941-1945) (punim i magjistrature), Prishtinë,
1984;
407. KRASNIQI, Dr. Rexhep: Komiteti “Shqipëria e lire” dhe shkrimet të tjera (fotokopje), New
York, 1997;
408. KRASNIQI, Dr. Rexhep: Kongresi i Berlinit e Verilindja e Shqipnisë [New York,1998, Tezë
doktorate(fotokopje)], Vjenë, korrik 1934;
409. KRASNIQI, Mark: Kosova sot ( Referat i paraqitur në senatin belg), Prishtinë, 1992;
410. KRASNIQI, Mark: Lugu i Baranit (Monografi etno –gjeografike), Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës - Seksioni i Shkencave të Natyrës, Prishtinë, 1984;
411. KRIMET E LUFTËS NË TERITORIN E KOMUNËS SË PEJËS,
412. KRISHTËRIMI NDËR SHQIPTARË [Simpoziumi ndërkombëtar (Tiranë, 16-19 nëntor
1999)] , Konferenca Ipeshkvnore e Shqipërisë, Shkodër, 2000;
413. KRLEŽA, Miroslav: Hrvatski bog mars, Beograd, 1963;
414. KRSTIĆ, Ðorde: Kolonizacija južne Srbije (fotokopje), Sarajevo,1928;
415. KRYENGRITJAT POPULLORE NË VITET 30 TË SHEKULLIT XIX ( Dokumente Osmane)
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë- Instituti i Historisë,Tiranë, 1978;
416. Kryesisë së LKJ:Të gjitha organizatave dhe anëtarëve të lidhjes së Komunistëve të
Jugosllavisë (fotokopje);
417. KRYEZIU, Dr. Resmije: Personazhi i gruas në letërsinë shqiptare mes dy luftërash, Instituti
Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,1988;
418. KULISHIÇ, Shpiro: O etnogenezi Crnogoraca (fotokopje), “Pobjeda”,Titograd,1980;
419. KUMTARI , Nr. 8., Muzeu Historik i Shkodës, Shkodër, 2002;
420. KUMTESA, potrete, aktivitete, recensione dhe vështrime nga Sesioni Shkencor [ Mbajtur më
20 dhe 21 maj 2007 në Istog (Burim)], Prizren- Istog (Burim), 2007;
421. KUR’ANI DHE HIJA E TIJ SHQIP; Xhuz-I 30 amme, Prishtinë, 1996;
422. KURI, Vilson & GRACENI, Bardhyl & BISHQEMI, Astrit & GJINI, Roland: Të njohim
historinë e popullit tonë, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë- Pejë,
1994;
423. KURI,Vilson & LATIFI, Hysen & MYZYRI, Hysni: Historia-5, Historia -6, Enti i Teksteve
dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1995;
424. KURTI, Bajram & BALIU, Begzad & GJATA, Avdi: Gjaku i lirisë 1981-1995 –II-, Prishtinë
1996;
425. KUSHNER, Bernard: Luftëtarët e paqes, (nga Kosova në Irak), Tiranë, 2004;
426. KUJUNDZIÇ, Dr. Aleksander D.: Profilaksai terapia ambliopije (Doktorska disertacija),
Medecinski Fakultet, Pristina ,1983;
427. KUZNECOVA O. N.: Letni sad i letnii dvorec Petra I, Lenigrad,1973;
428. KY ËSHTË PROFETI MUHAMED- Idërguari i Zotit për mbarë njerzimin, Instituti Shqiptar i
Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, Tiranë, 2007;
429. LA KOSOVE- LES ALBANAIS EN YOUGOSLAVIE; CHIFFRES ET FAITS;
429. LAÇI, Dr. Lulzim: Studime historike 1, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006;
430. LAMAJ, Idriz: Dokumente angleze mbi konfliktin shqiptaro –malazez rreth Plavës dhe Gucisë
1879-1880, New York.1999, (fotokop.);
431. LAMAJ, Idriz: Komiteti Kombëtar “Shqipëria e lirë” 1949-1956, Now York, 2000,
(fotokop.);
432. LAMAJ, Idriz: Xhafer Deva në dritën e letrave të veta dhe zbulesa të tjera të Mërgatës, New
York 2002, (fotokop.);
433. LATIFI, Mr. Hysen & Sermoxhaj Mr. Latif: Hogoshti, Monografi, Prishtinë, 2002;
434. LATINSKE IZREKE I UZREČICE, Beograd,1927;
435. LAUKA, Dr. Islam: Kosovo a universal case or sui generic?;The Albanian institute of political
studies the Institute of history of Kosovo; Kristalina-KH Tirana, 2007;
436. LAUKA, Dr. Islam: Shkëputja e kosovës nga Rusia, Instituti Shqiptar i Studimeve
Politike,Tiranë, 2007;
437.LAUKA,Dr. Islam: Kosova rast Universal apo Sui generic,Tiranë, 2007;
438.LAZAROV, Lazar: Opštestveno- ekonomskiot razvojna na Makodonija, Institut za Nacionalna
Istorija, Skopje, 1988;
439. LAZIÇ, Vera S.: Ubicaj prirodne ishrane i produzenog dojenja na razvoj deteta I prednosti
proteçna u krvi, Pristina,1978, Medecinski fakultet, (doktorska disertacija);
440. LE GOFF, Jacques: Mesjeta në në zanafillat e identitetit Europian, Tiranë,1996;
441. LECI, Elmas: Eliminimi i lidershipit ushtarak (1944-1990), Monografi e zgjeruar 1992-2001,
Tiranë, 2002;
442.LEKA, Shpresa: Një brez i veçantë- fëmijë të rritur, “Nekra art studio”, Prishtinë, 2003;
443. LENIN, I, V.: Država i revolucija i drugi politički spisi, Sarajevo 1975;
444.LENIN, I, V.: Vepra të zgjedhura I, II, III, Sh.B. “ 8 Nëntori” Tiranë, 1977;
445.LENINI: Veprat 38, Sh. B. “8 Nëntori”, Tiranë, 1977;
446.LERMONTOV, M. NJ.: Borodino, Moskva, 1971;
447.LETËRSIA SHQIPE DHE MËRGIMI, [ Punime nga Seksioni Shkencor i mbajtur në Prishtinë,
më 24 dhe 25 janar 1991], Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1997;
448. LETOPIS XXIV, Sarajevo, 1997, Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine,
(fotokop), Kniga XXVII za 2000, Sarajevo, 2001;
449. LEWIN, Erwin: Antifaschistischer Widerstand in Albanien (1942-1943/44), Leipzig 2007;
450. LEWIS, Bernard: Lindja e Turqisë moderne, Tiranë, 2004;
451. LIBRI i lirisë ( Bill Clinton, Javier Solana, Fehmi Agani, George Robertson, Xhavit Haliti,
Bujar Bukoshi, Willam Walker, Sylejman Selimi, Edita Tahiri, Agim Çeku, Klaus Nauman,
Rexhep Selimi, Jamije Shala, Nahit Hasani, Joshka Fisher, Paddy Ashdawn), “Zëri”, Prishtinë,
2003;
452. LIDHJA Shqiptare e Pejës, Pejë, 1995, (fotokop.);
453. LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT DHE VENDI ISAJ NË HISTORI, Instituti i Historisë i
Kosovës, Prishtinë, 2008;
454. LIRSKE NARODNE PESME, Beograd, 1963;
455. LORKA, G, F..: Pesma, Beograd, 1964;
456. LUFTA e Peloponezit, Rilindja, Prishtinë 1988;
457. LUMA, Mr. Shefki: Ibrahim Mazur Efendiu dhe Shqipëria nën sundimin e Ali Pashë
Tepelenës, Tetovë, 2002;
458. Macedonian governments 60 years; Les governments Macedoniens 60 ans;
459. Makedonskie pravitelbstva 60 leti, Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, Skopje, 2005;
460. MAILARET, Gaston: Pedagogjia e përgjithshme – 7-,Prishtinë,1997;
461. MAKEDONSKI VLADI 60 GODINA;
462. MAKSUTOVIČI, Cistia: Confluente Culturare, Romano-Albaneze, Bucureşte, 1995;
463. MAKSUTOVICI, Gelsu: Istoria comunitati i Albaneze din Romania, Bucureşti ,1992;
464. MAKTHI ETNIK I JUGOSLLAVISË, Albina, 1998, Tiranë;
465. MALAJ, Ibrahim Kadri: Tropoja ime, Dardania, Tirana-Frankfurt, New York, Melburn,
Zyrih,1998;
466. MALLËNGJIMI ( Përmbledhje me poezi të “Ballit Kombëtar” ), Prishtinë, 2003;
467. MARGETIĆ, Lujo: Iz vinodolske prošlosti pravni izvori i asprave, Rijeka, 1980;
468. MARINA, Dr. Adnan: Podrimja, Rilindja, Prishtinë, 1985;
469. MARKOVIČ, S.: Pevanje i mišlenje, Beograd, 1963;
470. MARKOVIĆ, SRĐAN: Likovni život u Leskovcu 1900-1950, Leskovac, 1991;
471. MARKS, K.; Engels, F.: Mbi Anglinë, Tiranë, 1978;
472. MARKS, K.; Engels, F.: Mbi fenë, Tiranë, 1979;
473. MARKSI, K& Engels, F.: Letra mbi “Kapitalin”, Tiranë, 1978;
474. MARKSI, Karl: Teoritë e mbivlerës I, II, SH. B. “8 Nëntori”, Tiranë, 1980;
475. MARKSI, Karl: Rreth kritikës së filozofisë hegeliane të së Drejtës, SH. B. “8 Nëntori” Tiranë
1979;
476. MARKSI, Karl: Mjerimi i filozofisë, SH. B “8 nëntori” Tiranë,1978;
477. MARTINOVIĆ, Predrag: Sutjeska izbor pjese, Beograd,1970;
478. MARTINSEN, Josef, Kosovo: The wells of death, Nine weeks in spring of 1999 (Bunari smrti
na Kosovu), (Devet nedelja proleća 1999), Printed in by Grafoprint, Priština, 2006;
479. MARUROVSKI, Taško: Bugarskata propaganda vo Jugozapadna i Centralna Egejska
Makedonuja (1941-1944), Skopje, 1989;
480. MASAKRA e Reçakut krim kundër njerëzimit, Botues Fondi i kompleksit përkujtimor masakra
e Reçakut, Shtimje, 2004, Prishtinë, 2004;
481. MATA, Ruzhdi: Shtjefën Gjeçovi jeta dhe vepra, Tiranë,1982;
482. MBI çështjen Irlandeze, Tiranë, 1980;
483. MEDVEDEN, Roj: Revolucija 1917 godine u Rusiji, Beograd,1986;
484. MEHDIU, Feti: Kurani kryevepër (Tekste të zgjedhura), Prishtinë, 1992;
485. MEHDIU, Mr. Feti: Flasim Arabisht, Prishtinë;
486. MEHMETI, Musa R.: Drita në Ilirikum [Mikrokronika e kulturës figurative shqiptare
(1967-1994) Zotaj- Prishtinë-Ferizaj –Shkup-Tiranë;
487. MELYSHI – Lifschin, Albana: Udhëtim në historinë Amerikane, Tiranë, 2003;
488. MEŠAVITA GRAĆA Miscellanea knia XX 1990, Iatoriski Institut, Beograd, 1990;
489. META, Beqir: Federata panshqiptare “Vatra” (1912-1920), SH. B. “Globus”, Tiranë, 2002;
490. META, Prof.Dr. Beqir: Albania and Greece 1949-1990 The Elusive Peace;
491. META, Prof.Dr. Beqir: Greek- Albanian tension 1939-1949, Academy of Sciences of Albania
- Institute of History;Tirana, 2006;
492. METAIS, Serge: Historia e Shqiptarëve nga Ilirët deri te pavarësia e Kosovës, Tiranë, 2006;
493. MIHAJLOVIČ, Nikola: Kontrarevolucionarni pokret Draža Mihajloviča, I, II, Beograd,1984;
494. MIKLOŠIČ, Franc: Gjurmime shqiptare [Aalbanische forschungen], Akademia e shkencave
dhe e arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 36), Prishtinë – Ljubljana,
2007;
495. MILADINOVIĆ, Milan M.: Zore u srcu, Leskovac, 1987;
496. MILAN I Miladinovic: Od vremena bri, Leskovac,1984;
497. MILE, Ligor K.: Çështje të historisë agrare shqiptare, Fundi i shekullit XVIII viti 70 shek.
XIX, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë - Instituti i Historisë, Tiranë, 1984;
498. MILETIĆ, Antun: Koncentracioni logor, Jasenovac, 1941-1945 (Dokumenta ) Kniga III.,
Beograd,1987;
499. MILETIQ, Aleksandar: Odnosi SKOJ-a I PKS u periodu od 1919 do 1929 godine, Beograd,
1989, (doktorska disertacija);
500. MILKOVIĆ, Jovan: Slovo o mojoj školi, Leskovac 1988;
501. MINISTERE d’information de la Republique de Kosove; Decembre 1991;
502. MINOVIĐ, Žika &MATICKI, Milenko: Samoupravljanje od nade do stine- Širo “Srbija”,
Beograd, 1978;
503. MIRDITA NË HISTORI DHE ETNOKULTURE (Konferenca shkencore Rrëshen), 2001;
504. MIŠIĆ -Živojin, Vojvoda: Moje uspomene, Zagreb,1985;
505. MISINI, Misin: Përjetime e kujtime (1970-1999), Gjilan, 2001;
506. MISINI, Mr. Misin, A: Fshati Terziat ndër shekuj, Gjilan, 2001;
507. MONUMENTE E KULTURËS NË SHQIPËRI, SH.B. “8 nëntori”, Tiranë, 1982;
508. MORAÇIÇ, Vesna D.: Nalaz çelija sa morfoloskim osobinama mostocita u nazalnoj mukozi u
zdravihi u bolesnika sa hroniqnom opstruktivnom bolescupluq (Magistarski rad), Medecinskih
Fakultet, Prishtina,1985;
509. MORINA, Afrim: Shkapërderdhja e energjisë kombëtare, “Berati”, Prizren, 2006;
510. MORINA, Mr. Qemajl: Lidhja Shqiptare e Prizrenit në shtypin Egjiptian (1878-1881),
Prishtinë, 2006;
511. MUÇOLLI, Zeqir S.: Monografia gjeografike, etnografike, toponimike, Prishtinë, 2000;
512. MUÇOLLLI, Zeqir: Fjalori i bletarisë, Prishtinë, 2000;
513. MUGOSHA , Dushan: Na zdatku, Beograd,1973, (fotokopje);
514. MUHADRI, Besim: Dhuna dhe krimet serbo – malazeze në arsimin shqip të Komunës së
Gjakovës (1990-1999), Shtëpia Botuese,”Pjetër Bogdani”, Has, 2004;
515. MUHADRI, BESIM: Të jesh poet (Dialog me Din Mehmetin),Gjakovë, 2005;
516. MUKA, Dr. Petrit: Të mëusuarit me objektiv dhe modeli A-94, Prishtinë,1997;
517. MULLIQI, Demë: Shkollat e mesme të Pejës nën okupim (1990-1991; 1997-1998), Ulqin
1999;
518. MURATI, Mr. Adem: Ramadan Agushi - Veprimtar i lëvizjes për bashkimin e Shqipris etnike
(1919- 1991), Prishtinë, 2003;
519. MURATI, Sylejman: Dëshmitë e luftës për liri; Kshilli për botimin e monografive dhe muzeu
komunal i Mitrovicës së Titos, Svedočanstva borbe za slobod, Mitrovica e Titos,1986;
520. MURTEZAI, Prof. Dr. Ekrem: Fjalor i feve ( Sektet, rendet, bashkësitë lëvizjet doktrinat e
fenomenet), Prishtinë, 2000;
521. MURZAKU, Prof. dr. Thoma, MULAI, Prof. as.dr. ABAZ, SALA, dr. Gëzim: Historia e
mesjetës shek.V-XIII/, Tiranë, 2003;
522. MURZAKU, Prof. dr. Thoma, MULLAI, prof. as.dr. Abaz, SALA, prof. as.dr.Gëzim,
SHABANAJ,dr. Hysen: Historia e mesjetës shek. XIV- XV/, Tiranë, 2003;
523. MUSAI, Bardhyl: Si të shkruajmë ese, Tiranë, 2004;
524. MUSAJ, Fatmira: Isa Boletini (1864-1916), Ribotim, Akademia e Shkencave e Shqipërisë,
Instituti i Historisë, Tiranë, 2004;
525. NAIM FRASHËRI 100 VJET PAS, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë , Prishtinë, 2000;
526. NAŠI RATOVI ZA OSLOBOĆENJE U JEDINJENJE SRPSKO – TURSKI RATA
1912.Godine, Kniga I, II, Beograd,1929;
527. NASI, Lefter: Ripushtimi i Kosovës ( Shtator 1944- korrik 1945), Akademia e Shkencave e
Republikës së Shqipërisë - Instituti i Historisë, Tiranë,1994;
528. NAUČNA POLITIKA U SFR JUGOSLAVIJI, (Radna verzija), Odbor za Koordinaciju Nauke i
Tehnologije u SFR Jugoslaviji, Beograd,1973;
529. NAUM Ohridski: Istoriski Arhiv-Ohrid (4863);
530. NË KËRKIM TË DIJES DHE TË LIRISË [Searching for Knowieding and Freedom
(Dëshmorët dhe viktimat e Universitetit të Prishtinës 1997-1999 )], Prishtinë 2004;
531. NEGJIPI, Mr. Reshat: Albanska narodnosst u Makedoniji između dva rata (Doktorska
disertacija), Bitol,1985;
532. NEKE, Michael Schmidt: Entstehung and ausban der Konigsdiktatur in Albanien
(1912-1939), Muchen, 1987;
533. NENEZIC, Dr. Uros: Tuborkullozna kaverna udiferencifalnoj diagnozi suplih senki druge
etiollogije u pluqima (doktorska disertacija), Universitet Kosova u Pristini, Medecinski fakultet,
Prishtina,1984;
534. NEZIRI, Ujkan, Zymber: Studime për folklorin, Eposi i kreshnikëve dhe epika historike,
Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006;
535. NIMANI, Esat: Mitrovica e Titos me rrethinë në periudhën e rindërtimin dhe planit të pare
pesëvjeçar (punim magjistrature), Prishtinë,1983;
536. NIMANI, Shyqri: Arnavus, artistët shqiptarë në Perandorinë Osmane, Prishtinë, 2003;
537. NISHKU, Majlinda: Si të shkruajmë –procesi dhe shkrimet funksionale, Tiranë, 2004;
538. NJERIU I PAVARËSISË – DR. IBRAHIM RUGOVA ( Lajme, telegrame, opinione, komente
dhe ngushëllime për Ibrahim Rugovën), Botues Forumi i Rinisë i LDK-së, Dega III, Prishtinë,
Prishtinë, 2007;
539. NOLI, Fan S.: Vepra,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rilindja, Prishtinë,1988;
540. NOVI Zlatocest - Sveti Vladika Nikolaj,( 1880-1956), Prizren,1992;
541. NOVIJA ŠIPTARSKA POEZIJA, “Jedinstvo”, Priština,1966;
542. NOVINE srpske, 1815 \I; kn. 6; 1815 \II; kn. 7; Beograd – Novi Sad 1984; 1817\ kn.12 ;,
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Narodna Biblioteka Srbije Matice Srpska, Beograd-
Novisad, 1987;
543. NOVISAD grad herij, Novi Sad,1975;
544. NOVOSELLA, Selatin: Kosova -68 “, Renesansa”, Prishtinë, 1993;
545. NOVOSELLA, Selatin: Kosova 64, Prishtinë, 1994;
546. NUSHI, Dr. Pajazit: Sistemi i grafisë së tingujve të shqipes dhe vetitë perceptive e përmasat e
lexushmërisë së shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
Prishtinë, 1988;
547. NUŠIĆ, Branislav Ć.: Kosovo (Opis zemlje i naroda), “Prosveta”, Beograd & “Jedinstvo”,
Priština,1986;
548. OBLAST Brankoviča: Opšinski katastarski popis iz 1455 godine (fotokopje), Priština,1972;
549. OBRADOVIÇ, Dr. Milovan: Agrarna reforma i kolonizacija na kosovu (1918-1941)
(fotokopje), Institut za Istoriju Kosova, Prishtina,1981;
550. OBRADOVIQ, Dr. Milovan: Reforma agrare dhe kolonizimi në Kosovë
(1918-1941), Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 2005;
551. OČAK, Ivan: Jugoslovenski Emigranti iz SAD u SSSR-u, Zagreb, 1985;
552. OKRUGLI sto nauçno djelo, Nedima Filipoviç A kniga CXII; Sarajevo 2000; (fotokopje),
Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine;
553. Onufri Tiranë, 2007;
554. OSMANI, Dr. Jusuf: Vendbanimet e Kosovës 1, Prishtinë, Kastriot dhe Fushë Kosova,
Prishtinë, 2003;
555. OSMANI, Dr. Jusuf: Sabit Uka intelektual i vizioneve,Prishtinë, 2007;
556. OSMANI, Shefki: Fjalori i Pedagogjisë, “8 Nëntori”, Tiranë, 1983;
557. OSNOVNA RAZVOJ znanstvene djelatnosti u SFRJ 1981-1985 studije, Zagreb, 1981;
558. OWEN, Robert: Novi pogledi na društvo i ostali radova, Zagreb,1980;
559. PAJAZITI, Dr. Naser: E folmja e Opojës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2005;
560. PAPERS PRESENTED AT THE Vth international congress of south-east European Research
studies, Held in Belgrade, 11-16th , Institut za Nacionalnu Istoriju, Skopje, 1984,1988;
561. PASPAD, Mile: Album iz kraine,Sarajevo, 1996;
562. PASQYRA e planeve mësimore dhe e personelit mësimor, Universiteti i Kosovës në Prishtinë,
Prishtinë, 1982;
563. PASQYRA e planeve mësimore dhe e personelit mësimore, Univerziteti I Kosovës në Prishtinë,
Prishtinë, 1982;
564. PEČINOVIĆ, Dragoslav: Ekološka studija korovske vegetacije Kosova, Priština,1988;
565. PEDERSEN, Holger: Studime për gjuhën shqipe, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 20), Prishtinë, 2003;
566. PEJOVĆ, Dr. Zoko Z.: Prosvetni i kulturni rad Crnoj Gori 1918-1941, Cetinje, 1982;
567. PËRGJOKA, Pjetër & BERISHA, Rami: Dashuri për të gjithë “Nëna Tereze”, Në 15 vjetorin
e themelimit SHHBK “Nëna Tereze”, Prishtinë, 2005;
568. PËRMBAJTJA PROGRAMORE DHE SHEMBUJT E TEST - PYETJEVE PËR PROGRAMIN
KLASIFIKUES, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë,1990;
569. PERUNIČIĆ, Branko: Pisma Srpskih konzula iz Prištine 1890-1900, Beograd,1985;
570. PESME O KRALJU NALU ULOMAK IZ STARANDISKOG “MAHABHARATA”, Beograd,
1963;
571. PETRANOVIĆ, Branko: Istoriografija i Revolucije, Beograd;
572. PETREBICA, Filip: Požeška županija za revolucije 1848-1849, Zagreb ,1984;
573. PILIKA, Dhimitri : Pellazgët, origjina jonë e mohuar, Cilët janë pasardhësit e
Pellazgëve( Monografi ), Tiranë, 2005;
574. PIREVA, Adil: Gjashtëdhjetëeteta shqiptare, Prishtinë,1994;
575. PIRRAKU, Prof. dr. Muhamet: Jo katedrale në emër të Shqipërisë së imagjinuar; Prishtinë,
2003;
576. PLAKU, Panajot: Nasilje nad Albanskom revolucijom, “Nova Kniga”, Beograd& “Rilindja”,
Priština & “Jedinstvo”, Priština;
577. PLANI i zhvillimit shoqëror – ekonomik i komunës së Prishtinës për periudhën prej vitit 1981
deri në vitin 1985, Prishtinë, 1981;
578. PLATFORMË PËR ZGJEDHJEN E ÇËSHTJES KOMBËTARE SHQIPTARE;
579. PLLANA, Nusret: Dallgë në jetë (Haxhi Çeku - Në vetën e parë), Arkivi I UÇK-së Prishtinë,
2004;
580. POEZIA E BEJTEXHINJVE, Rilindja, Prishtinë, 1987;
581. POLIAKOV, Leon: Totalitarizmat e shekullit XX, Një dukuri historike e kapërcyer? Tiranë
582. POLLACAK - Sadker, Myre & David - Sodker, Miller: Mësuesit, shkolla dhe shoqëria,
Prishtinë, 1997;
583. PONOV, Smale: Neznatni leskovački dogaćaji, Posebna izdanja narodnog muzeja u leskovcu,
Leskovac, 1991;
584. POPOVIC, Aleksandre: Islamizmi Ballkanik, “Dituria”, Tiranë, 2006;
585. POPOVIĆ, Luba: Veseli prognanik, “Jedinstvo”, Priština, 1966;
586. POZITA EKONOMIKE TË VEPRIMTARIVE DHE TË DEGËVE Ekonomike në Krahinën
Socialiste Autonome të Kosovës i trajtuar nga aspekti i shpërndarjes parësore, dytësore dhe
nga aspekti i shpëndarjes sipas destinimit për periudhën 1977- 1984, Istituti Ekonomik në
Prishtinë, Prishtinë, 1988;
587. POZITA JURIDIKE–POLITIKE E KOSOVËS SIPAS REZOLUTËS SË KS Të OKB-së;
588. PPSH DOKUMENTE KRYESORE Dokumente kryesore të partisë së punës të Shqipërisë, 6
vëllime; Vëllimi i pare /1941-1948/; V. 3,/1957-1961/; V. 4, /1961-1965/; V.5, /1966-1970/; V.
7,/1976-1980/; V.8, /1980-1985/; Tiranë, 1971;
589. PRENKAJ, Mr. Marjan: Prizreni dhe rrethina në shekullin XIX dhe Në fillim të shekullit XX,
Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 1998;
590. PRESIDENTI Sejdiu në ditën e Pavarësisë dhe fillimin e bekimit ndërkombëtar të Republikës
së Kosovës,Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës ;Ured Presednika Republike
Kosova,Office of The President of the Republic of Kosova, Prishtinë, 2008;
591. PRIFTI, Prof. dr. Kristaq: Lidhja shqiptare e Pejes - Lëvizja kombëtare 1896- 1900,;
592. I- Zavod za Hrvatsku povjest , Filoz. Fak. Sveućelištva u Zagrebu , 1987;
593. PRIVREDNI I DRUŠTVENI RAZVOJ SAP Kosova 1947-1972, Zhvillimi ekonomik shoqëror i
KSA të Kosovës 1947-1972, Pokrainski Zavod za Statistiku SAP Kosova, Prishtina, 1974;
594. PROBLEMET TË PAVARËSISË SË SHQIPËRISË ( Referate), Tiranë, 1987;
595. PROGRAMI I LIDHJES SË KOMUNISTVE TË JUGOSLLAVISË ( Dokumente të LKJ ),
Prishtinë, 1979;
596. PROGRAMI I LIDHJES SË KOMUNISTËVE TË JUGOSLLAVISË, Rilindja Prishtinë,1979;
597. PRVA KOSOVSKO – METOHIJSKA PROLETERSKA BRIGADA ( Prilozi i sećanja boraca),
Beogra,1991;
598. PULAHA, Selami: Lufta shqiptaro-turke në shekullin XV, (Burime osmane), Tiranë,1968;
599. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Nuhi Gashi patriot dhe mësues Prishtinë, 1998;
600. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Ajetja e Demë Ahmetit, Prishtinë, 1997;
601. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Demë Ahmeti, Prishtinë, 1997;
602. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Kthesë historike, Rilindja, Prishtinë,1987;
603. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Llapi gjatë historisë, Prishtinë,1998;
604. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Arrestimi i Gjeneralmajor Rrustem Mustafa - Remi, Prishtinë,
2002;
605. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: GODENA, Haxhere, Ibrahim Banush Hoxha (1909-1946),
Prishtinë, 2002;
606. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Hasan Ramadani (1948-1994 ), Prishtinë, 2004;
607. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Mehë Uka madhështor;
608. PUSHKOLLI, Dr. Fehmi: Zahir Pajaziti Hero i Kombit UÇK –zona operative
609. QEMALI, Ismail: Përmbledhje dokumentesh (1888-1919), Tiranë, 2002;
610. Qëndresë urtësie, Botim përkujtimor për Akademik Esad Mekuli, Prishtinë, 1995;
611. Qosja, Rexhep: Asdreni- Jeta dhe vepra e tij, [Monografi ( Botim i dytë )]. Botoi “Rilindja”,
Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1987;
612. QOSJA, Rexhep: Çështja shqiptare, Historia dhe politika, Prishtinë,1994;
613. QOSJA, Rexhep: Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi I, II, III, Rilindja, Prishtinë, 1984;
614. QOSJA, Rexhep: Prej letërsisë romantike deri te letërsia Moderne, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 2006;
615. QOSJA, Rexhep: Shpërngulja e shqiptarëve sipas programeve kombëtare serbe,
Tiranë, 2005;
616. QOSJA, Rexhep: Strategjia e bashkimit shqiptar, Tiranë,1998;
617. QUKU, Faik: Qëndresa e shqiptare gjatë luftës së dytë botërore 1(1939-1941), 2 (1941-1944),
Tiranë, 2006;
618. RADOVIÇ, Dragica D.: Efekti kateholamina i glukaçona kontraktivnost i metaboliçke procese
u srcu pacova u prisustvu medifikatora metabolizmi cikliçnih nuklevitida (Doktorska
disertacija), Medecinskih Fakultet, Pristina,1981;
619. RAHIMI, Shukri: Gjurmime historike të Rilinddjes Kombëtare, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë,1986;
620. RAKIĆ, Hranislav, A.: Teror i zločini okupatora i domačih izdajnika u Leskovačkom i
Vranjskom kraju 1941-1944, Leskovac, 1986;
621. RAKIĆ, Hranislav: Hronologija narodno oslobodilačke borbe puste reke i Jablanice
1941-1945, Leskovac, 1991;
622. RAKIĆ, Lubiša: Regulacioni sistemi ponašanja, Akademija Nauka i Umetnosti Kosova,
Priština, 1978;
623. RAKIČ, Miša: Iz nove Srbije, Otaćbina , kn. 4,5,6 (1880-1881), Leskovac, 1987;
624. RAKIÐ, Hranislav A.: Životi koji traju, Leskovac, 1986;
625. RAMA, Fatmira: Dukuri arsimore gjatë Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri,Tirana, 2005;
626. RAMADANI,-Kërçova, Sali: Kosova Zemra Dardane –Ilire,Tiranë & Prishtinë & Shkup,
1999;
627. RAPAJIČ, Nikolla & DIMITRIJEVIČ - Kolar, Mira: Kongres privrednih stručnjaka
Hrvatske, Zagreb, 1985;
628. RATNA SEĆANJA IZ NOB (1941-1942) 2, 3, Beograd,1981;
629. RATNA SEČANJA, Veze u NOB I 1941 -1945, 2, 3, 4, 5, Ratni prošlost naroda i narodnosti
Jugoslavije, Zbornik sečanja, Vojno izdavački zavod, Beograd,1981;
630. RAZVOJ TEKSTILNE INDUSTRIJE, Zagreb, 1964;
631. RECAJ, Dr. Kajtaz : Krijimtaria letrare e Haki Sërmillit, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
Prishtinë, 1988;
632. REČNIK GRČKIH I LATINSKIH PISACA ANTIKE I SREDNJEG VEKA, Tuskulum leksikon,
Preveo Albin Vilhar, Vuk Karaćić,Beograd 1984;
633. REÐEPAGIĆ, JAŠAR, Pedagoška misao Svetozara Markovića (Osnove značenje i uticaj),
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti & Akademija Nauka i Umetnosti Kosova, Beograd 1979;
634. REGJIÇ, Enver: Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istoriske nduke,
(Fotokopje), Akademija Nauka i Umetnosti Bosne i Hercegovine - Institut za Istoriju,
Sarajevo, 2000;
635. REXHA, Prof. Dr. Ilijaz: Onomastika mesjetare arbane në arealin e Dardanisë, Prishtinë,
2005;
636. REXHA, Shukrije,A.& Shala, Avni: Në pranga, Prishtinë, 1998;
637. REXHEPAGIQ, Jashar: Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes Kombëtare (Botim i ri i
plotësuar), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Shkencave Shoqërore
( Libri 18 ), Prishtinë, 2005;
638. REXHEPAGIQ, Jashar: Sami Frashëri dhe pedagogjia e Rilindjes Kombëtare ( Tezë e
doktoraturës), Prishtinë,1995;
639. REXHEPI, Dr. Fehmi: Gjilani me rrethinë gjatë luftës së dytë botërore (1945 – 1945),
Institute i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 1998;
640. REXHEPI, Fehmi: Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2006;
641. REXHEPI, Fehmi & BICAJ, Isa: Historia 9, “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2003;
642. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Fletore Pune, Historia 9, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2007;
643. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Historia 10, Gjimnazi i Përgjithshëm dhe Gjimnazi i
Shkencave Shoqërore, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004;
644. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Historia 11, Gjimnazi i Gjuhëve, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2005;
645. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Historia 5, Shtepia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë,
2007;
646. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Historia 6, Shtepia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë,
2004;
647. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Historia 8, Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë,
2005;
648. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Ushtrojmë së bashku, Historia 6, Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2006;
649. REXHEPI, Fehmi & DEMAJ Frashër: Fletore Pune, Historia 8, Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë, 2006;
650. RIZA, Selman: Veprat 1, 2, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 11), Prishtinë,1996;
651. RIZAJ, Dr. Skënder: Historia e përgjithshme koha e re (1453 – 1789), Prishtinë, 1985;
652. RIZAJ, Prof. Dr. Skënder: Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1877-1885), Prizren, 1998;
653. ROTHSCHILD, Joseph: Europa Lindore Qendrore midis dy luftërave botërore, “Dituria”,
Tiranë, 2004;
654. RUD, Ðon: Rat u Srbiju 1915, Cetinje, 1975;
655. RUGOVA, Ibrahim: Çështja e Kosovës ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
656. RUGOVA, Ibrahim: Kah teoria ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
657. RUGOVA, Ibrahim: Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare 1504-1983 ( Ribotim), “
Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
658. RUGOVA, Ibrahim: Pavarësia dhe demokracia ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
659. RUGOVA, Ibrahim: Prekje lirike ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
660. RUGOVA, Ibrahim: Refuzimi estetik ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
661. RUGOVA, Ibrahim: Strategjia e kuptimit ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
662. RUGOVA, Ibrahim: Vepra e Bogdanit 1675-1685 ( Ribotim), “ Faik Konica”, Prishtinë, 2005;
663. RUGOVA, Ibrahim: Kritika, Akademia e Shkeencave dhe e Arteve e Kosovës – Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 35 ), Prishtinë, 2007;
664. RUKIQI, Dr. Mehmet: Krijues dhe bartës të tregimeve popullore në Drenicë, Prishtinë,1998;
665. RUSHITI, Limon: Rrethanat politico-shoqërore në Kosovë 1912-1918, Rilindja, Prishtinë,
1986;
666. RUSHITI, Limon: Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1918, Rilindja Prishtinë,
1986;
667. RUSHITI, Prof. dr. Limon: Kujtime për Lëvizjen Kaçake, Prishtinë, 2003;
668. RUSIJA bosansko hercegovaçki ustanak 1875-1878, tom. I, II, sv.1, 2, 1986, Crnogorska
akademija Nauka i Umetnosti, Titograd, 1985;
669. SALIHU - Dobruna, Exhlale: Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë
kohës Romake, Sepulkrale dhe e Kultit1, 2, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2003;
670. SALIHU, Dr. Faruk: Lidhja e rinisë së Kosovës 1948-1978, Instituti i Historisë i Kosovës,
Prishtinë, 2005;
671. SALIHU, Prof. Dr. Kurtesh: Lindja, pozita dhe zhvillimi i KSA të Kosovës Në Jugoslavinë
socialiste vetëqeverisëse, Prishtinë, 1982;
672. SALIU, Prof. dr. Kurtesh: Lindja, zhvillimi, pozita dhe aspektet e autonomitetit të Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës në Jugosllavinë Socialiste, Prishttinë, 1984;
673. SALIHU, Dr.Ismet: Vrasjet në Krahinën Socialiste Autonome Të Kosovës, Rilindja Prishtinë,
1985;
674. SALIHU, Mr. Faruk: Rinia e Kosovës në periudhën e ndërtimit socialist (1948-1978), (Tezë
doktorature), Prishtinë,1982;
675. SALIHU, Xhemaledin: Kultura shqiptare në Preshevë 1945-1995, Preshevë, 1999;
676. SARAÇI, Çetin: Zogu i Shqiptarëve - Një histori e jetuar, Tiranë, 2005;
677. SELIMI, Namik: Dritare e besimit; Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam,
Tiranë, 2007;
678. SELMANAJ, Rasim: Heroi me kitarë ( Sesion i zgjeruar shkencor ), “Focusi”, Prishtinë, 2007;
679. SERIA 3 - Statistikat ekonomike & Statistikat e tregtisë së jashtme, Prishtinë, 2006;
680. SERIA 4 - Statistika e popullsisë; Statistikat vitale të Kosovës, Prishtinë, 2006;
681. SERIA 5 - Statistikat sociale & Statistikat e tregut të punës, Prishtinë, 2006;
682. SERPOKRBIL, S.M.: Dvorcovar plošadb, Lenizdat,1973;
683. 100 Godina Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti,
Beograd 1989;
684. STUDIME historike ( Kumtesa, studime, analiza, dokumente dhe ilustrime ) Vëllimi i parë,
Tiranë, 2007;
685. SINANI, Prof. dr. Shaban: Beratinus, (Monografi), Tiranë, 2004;
686. SINANI, Prof. Dr. Shaban: Përveçime ( Rrjedhave historike, kulturore dhe letrare në
Kosovë ), Prishtinë &Tiranë, 2007;
687. SINANI, Shaban: Kosova në gjeopolitikë ( Studime, analizë politike, publicistikë, shkrime për
ngjarjet në Kosovë prej fillimit të vitit1998, me një vëstrim retrospektiv);
688. SINĆELIĆ, Stevan: Čegar – Ćele – Kula 1809, Niš,1938;
689. SINNJHAEV, B. F.: Sadovarulica, Lenizdat,1974;
690. SKËNDERBEU DHE DIBRA, Shkup, 2005;
691. SKËNDI, Stavro: Zgjimi kombëtar shqiptar 1878-1912, Tiranë;
692. SKOKO, Dr. Savo & OPAČIĆ, Dr.Petar: Vojvoda Stepa Stepanović u ratovima Srbije
1876-1918, Beograd,1985;
693. SMEDEREVO, Jugoslavije, Beograd, 1969;
694. SOFUOĞLU, Dr. EDUBEKİR, Belgelerle Kosova’da Osmanli Asirlari, Uluslararasi
Kalkinma ve İşbirliği Derneği’nin Bir kǖltǖr .Parayla satilmaz;
695. SPAHIU, Fiqret & PËLLUMBI, Servet: Fjalor i filozofisë, “8 Nëntori “, Tiranë, 1974;
696. SPISI, Dubrovaçke kancalarije kniga 3, Zagreb, 1988;
697. SRBIJA 1915. GODINE, Naučni skup, Zbornik radova kniga 4. 1985;
698. SRBIJA NA KRAJU PRVOG SRPSKOG RATA, Istoriski Institut Beograd, Beograd 1989;
699. SRBIJA, Osllobodilaçki pokret na Ballkanu 1856- 1878, kn. 1, Beograd,1983, Srpska
Akademija Nauka i Umetnosti, Narodna Biblioteka Srbije, Matica Srpska;
700. SREJOVIĆ, DRAGOSLAV & ALEKSANDRINA CERMANOVIČ- KUZMANOVIČ; Rečnik
Grčke i Rimske Mitelogije, Drugo izdanje, Srpska kniževna zadruga Beograd,1987;
701. SRPSKE NARODNE umetvorine sa Kosova iz rukopisa Debelokovića, Kniga Prva, Priština,
1984;
702. STANKOV, Joca V.: Epidemiolloske i kliniçke karakteristike tuborkulloze u zena SAP Kosovo
(Doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, Pristina,1986;
703. STANOVĆIĆ, Vojislav: Federalizam /konfederalizam, Beograd,1986;
704. STATISTIČKI GODIŠNJAK Jugoslavije 1978, Beograd, 1978;
705. STAVRETOVIC, Mr. Gorde: Prizren i okolina 1945-1953 (Doktorska disertacija), Prishtina,
1984;
706. STENOGRAFSKE BIELJEŠKE;Nova serija, Titograd 1974,br 1; Sveska 2. mart. 1982;
sveska 10 novem. 1983; Titograd;
707. STIPÇEVIQ, Aleksandër: Ilirët, Historia, jeta, kultura, simbolet e kultit, Tiranë, 2002;
708. STOJADINOVĆ, Dragolub: Kniževna rajaja, Jedinstvo, Priština,1965;
709. STOJANČEVIĆ, Vladimir: Leskovac i leskovačka nasija u XIX veka1804-1878;
710. STOJIČIĆ, Dr, Slobodanka: Agrarno pitanje u novoosloboćenim kralevima Srbije posle
srpsko –šiptarskih ratova 1878-1907, Leskovac, 1987;
711. STOJKOVIĆ, Dr. Živan & RISTIĆ Nikola: Ferijalci Leskovca 1953-1983, Leskovac,1985;
712. STUBLLA, Mr. Shefki: Mbijetesa (Aspekti muzeor ), Prishtinë, 2007;
713. STUDIM etnografik i ndryshimeve bashkohore në kulturën popullore shqiptare, Materiale nga
Seksioni shkencor i mbajtur në Prishtinë në 7-8 dhjetor 1989, Prishtinë, 1990;
714. STUDIME HISTORIKE, Akademia e Shkencave e Shqipërisë;
715. STUDIME ORJENTALE; /Revistë shkencore/;Shoqata e orjentalistëve të Kosovës
Prishtinë;Vol.Nr.1. Prishtinë, 2001;
716. STUDIME, 2003/ 10, Prishtinë, 2004, 2004/ 11, Prishtinë, 2005, 2005/ 12, Prishtinë, 2006,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës;
717. STYLO, Niko: Historia e shenjtë e Arvanitëve, (Dokumente para historike), Prishtinë, 2004;
718. SUDOST – Forschungen, Band. 58, Munchen, 1999;
719. SVETKOVSKA,Mr. NEDEŽDA: Političkata aktivnost na Makedonskata Emigracija vo
Bugarija od 1918 do 1929 godina, Skopje,1990;
720. SWIRE, JOSEPH: Shqipëria - Ngritja e një mbretërie, Tiranë, Dituria, 2005;
721. SYLA, Sylejman: Konflikt i përhershëm; Prishtinë,1997;
722. SZABO, Aneza: Središnja institucije Hrvatske u Zagrebu 1860-1873;
723. SZABO, Aneza: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860 -1873, I, II, Zavod za
Hrvatsku Povjest, Filozovski Fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1987;
724. ŠEST RUSKIH PESNIKA, Blok amatova Pasternak mandelštam cvetajeva Zabolocku;
Beograd,1970;
725. SHABANAJ, Ali: Deçani gjatë viteve 1918-1945 (Punim i magjistraturës), Prishtinë, 1984;
726. SHALA, Dr. Xheladin: Marrëdhëniet Shqiptaro-Serbe 1912-1918, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 1990;
727. SHALA, Mujë: Percentilne krivulje telesnih tezina i duzina novorogjencadi u opstinih
Pristina (Doktorska disertacija), Medecinski Fakultet, Pristina, 1989;
728. SHALA, Sali: Lufta e Logjës 1998 ( Monografi), Pejë, 2006;
729. SHAQIRI, Ismet: Më kujtohet, Rilindja, Prishtinë,1985;
730. SHATRI, Bajram: Arsimi fillor në Kosovë në shekullin XX, Sfida, dëshmi, fakte, I, II,
Prishtinë, 2006;
731. SHATRI, Dr. Muhamet: Kosova në Luftën e Dytë Botërore, Instituti i Historisëi Kosovës,
Prishtinë, 1997;
732. SHATRI, Dr. Muhamet: Lëvizja nacionalçlirimtare në Prizren dhe rrethinë 1941-1945,
Prishtinë,1987;
733. SHATRI, Prof. dr. Muhamet: Ibrahim Grainca-Cërnilla, Deri në vdekje për atdhe, “Libri
shkollor”, Prishtinë, 2006;
734. SHATRI, Prof. Dr. Muhamet & ABDYLI, Prof. Dr. Ramiz: Dokumente Ruse për lëvizjen
Kombëtare Shqiptare më 1912, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 2006;
735. SHATRI, Prof.Dr. Muhamet: Kryengritja e përgjithshme kundërosmane e vitit (Monografi
dorëshkrim), 2006;
736. SHEPAROVIQ, Dr. Zvonimir & Ademaj, Dr. Eshref: Kosovo zrtva, Studija dokumentacija o
stradanjima Albanaca na Kosovu (fotokopje), Zagreb, 1991;
737. SHILEGU, Turhan: Lufta e klasave në Shqipëri (1948-1953), Tiranë,1985;
738. SHKODRA, R.. & PIREVA, A.: Bibliografi e botimeve islame në gjuhën shqipe në Kosovë
1957-1997, Prishtinë,1998;
739. SHOTË Galica, heroinë e kombit, Prishtinë, 2003, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë;
740. SHPUZA, Gazmend: Ataturku dhe shqiptarët, Shtp. Bot. “8 nëntori”, Tiranë, 1987;
741. SHQIPERIA NË VITET E LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT, Tiranë,1978;
742. SHQIPTARËT e Preshevës Bujanovcit dhe Medvegjës,
743. SHQIPTARËT NË RRJEDHAT BALLKANIKE, (Materiale të Seksionit Shkencor, mbajtur më
17-18 qershor 1992) Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,1996;
744. SHUKRIU, Edi: Dardania paraurbane, Studime arkeologjike të Kosovës, Dukagjini, Pejë,
1996;
745. SHUKRIU, Edi: Ancient Kosova, Ministry of Educations,Science and Technology;
746. SHUKRIU, Edi: Kosova Antike Muzei i Kosovës & Ministria e Arsimit , Shkencës dhe
teknologjisë;
747. SHUVAR, Stipe: Nacionalja dhe nacionalistja, Rilindja, Prishtinë, 1988;
748. TAHIRI, Bedri: Përmendorja që mungon, (Ose Ahmet Delia 30 vjet në krye të betejave dhe
Kuvendit), Prishtinë, 1997;
749. TAHIRI, Bedri: (Një yll në Yllësinë Shqiptare), Prishtinë, 1998;
750. TAHIRI, Bedri: Azem Bejtë Galica (Monografi ), Prishtinë,2005;
751. TË DREJTAT E NJERIUT DHE BURGJET, Udhëzues për Trajnime mbi të Drejtat e Njeriut
për Zyrtarët e Burgut ( Përkthim jozyrtar i publikimit të Kombeve të Bashkuara), Kombet e
bashkuara, Nju Jork dhe Gjenevë, 2000;
752. TEMPO, VUKMANOVIĆ, Svetozar : Memoari, K.I, II, III, IV, Beograd;
753. TËRNAVA, Dr. Muhamet: Kaçaniku me rrethinë deri në Luftën e Dytë Botërore, (Pjesa
historike), Prishtinë, 1995;
754. TERZIČ Velimir: Slom kralevine Jugoslavije 1941;
755. TERZIU, Hysen : Gjenocidi serb 1912-1956, Prishtinë, 2005;
756. TERZIU, Hysen: Ramë Avdyli dhe bashkëluftëtarët e tij, Prishtinë,1997;
757. 30 VJET TË INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË (1967-1997); Instituti i Historisë,
Prishtinë, 1998;
758. 30 VJET TË AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS, Prishtinë, 2005;
759. 30 VJET TË FAKULTETIT TË MAKINERISË 1967-1997, (Monografi), Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti i Makinerisë, Prishtinë, 1997;
760. TIMOČNA BUNA 1883 I NJEN DRUŠRVENO – POLITIČKI ZNAČJ ZA SRBIJU XIX VEKA,
Beograd,1986, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Zaječar;
761. TITO PËR KOSOVËN KOSOVA PËR TITON [Tito o Kosovu Kosovo o Titu];
762. TITO, Broz, Josip: O partiji i ulozi komunista, Narodna kniga I, II, III, IV, Beograd, 1984;
763. TITOVA MISAO I DELO IZBOR SOCIALISTIČKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA;
Beograd, 1981;
764. Titulli i origjinalit: The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order. ( Parathënie)
f. 11 – 14;
765. Titulli i origjinalit: The Albanian National Awekening 1878-1912 [Bibliografi e përzgjedhur
( Parathënie)], f. 9-12;
766. TODOROVSKI, Gligor: Srbija i reformite vo Makedonija, Srbije, 1987;
767. Tokat Shqiptare gjatë krizës lindore 1875-1878, Shoqata e intelektualëve “Jakova”;
768. TOMIĆ, Dr. DUŠAN: Opšte tendencije i problematika dugoročnog Razvoja poloprivrede
Autonomne Pokraine Kosova I Metohije, Beograd,1967;
769. TOPOLSKI, by Jerzy: An Outline History of Poland, Warsaw, 1986;
770. TRADITA KULTURORE E HASIT, Instituti Albanologjik i Prishtinës ( ISBN
978-9951-411-42-4), Prishtinë, 2007;
771. TRAJNOVSKI, Aleksandar: Crkovno – učilišnite opštini vo Makedonija, Skopje, 1988;
772. Transkribuar dhe përshtatur në shqipen e sotme nga Shaban Demiraj; Akademia e shkencave
dhe e arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 32) ISBN
-13:978-9951-413-52-7;ISBN-10:9951-413-52-8, Prishtinë, 2006;
773. TRGOVČEVIĆ, Lubinka: Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslovenske države 1914 – 1920,
Narodne Knjiga Srpska - Kniževna Zadruga, Beograd, 1986;
774. Tribunë shkencore : Në 115-vjetorin e martirizmit të Ymer Prizrenit (12 qershor 1882-12
qershor 2002) , Prishtinë, 2002; KUD 949.65”18”;
775. Tridhjetë Vjet të Institut Albanologjik (1967-1997), Prishtinë,1997;
776. TRILLIME DHE E VËRTETA, Rilindja, Prishtinë,1983;
777. THAÇI, Spahija, Miftar: Rreth Kosovës, SH. B.”Koha”, Tiranë,1999;
778. THAÇI, Spahija, Miftar: About Kosova, Tiranë,1998;
779. THAÇI, Spahija, Miftar: Rreth kosovës ( ISBN 99927-637-0-6),Tiranë-Shqipëri, 1999;
780. THE GREEK STRUGGLE IN MACEDONIA 1897-1913, BY DOUGLAS DAKIN, M. A., Ph.
D.Emeritus Professor of History, University of London, Thessaloniki,1993;
781. The Institute of History, Prishtinë
782. THE truth on Kosova, The Academy of Sciences of the Republic of Albania, Institute of
History, Tirana,1993;
783. THEMA: Artikuj – Članci,Nr.11-12/88, Prishtinë, 1988;
784. THËNGJILLI, Petrika: Shqiptarët midis lindjes dhe perendimit (1506-1750), Fushat politike,
II, Tiranë, 2003;
785. UKA, Dr. Sabit & OSMANI, Dr. Jusuf: Ismail Sllamniku veteran i NDSH-së dhe
Bashkëveprimtarët e tij, Prishtinë, 2005;
786. UKA, Dr. Sabit: Dëbimi i Shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit dhe vendosja e tyre në Kosovë
[1878 -1912 ( Libri I dhe II)], Prishtinë, 2004;
787. UKA, Dr. Sabit: E drejta mbi vatrat dhe pasuritë reale dhe autoktone nuk vjetërsohet
(Tëdhënat në formë rezimeje), Prishtinë, 2004;
788. UKA, Dr. Sabit: Gjurmë mbi hqiptarët e Sanxhakut të Nishit deri më 1912 [ Libri 5 ( ISBN
9951-8645-2- )], Prishtinë, 2004;
789. UKA, Dr. Sabit: Jeta dhe veprimtaria e Shqiptarëve të Sanxhakut të Nishit deri më 1912
[ Libri 4(ISBN9951-8645-2-X )], Prishtinë, 2004;
790. UKA- Kojçini, Dr. Sulltane: Kuadri arsimor shqiptar në Kosovë në shënjestër e sigurimit
shtetëror 1945-1952, Prishtinë, 1997;
791. UKA- Kojçini, Dr. Sulltane: Zhvillimi i arsimit në Kosovë 1945-1952;
792. UKMATA, Hamdi,M.: Efektet e dhëmshme të pluhrave vegetabile në sistemin respirator në
kushtet të ekspozimit indistrual në KSA të Kosovës (Disertacion), Fakulteti i Mjekësisë,
Prishtinë, 1987;
793. ULI, Prenk & SAKAJEVA, Qemal: Asim Vokshi ( Botim i dytë), SH. B. “8 Nëntori”, Tiranë,
1982;
794. USTAV SFRJ: Ustavi Socialističkih Republika I Pokrahina ;Ustavni zakona registrar
pojmova; Beograd, 1974;
795. VALENTIĆ, Mirko: Vojna krajina i pitanje njezina s’jedinjenja s’Hrvatskom 1849-1881,
Zagreb,1981;
796. VARFI, Gjin: Heraldika shqiptare, Tiranë, 2000;
797. VARGA -Vuçiniç, Dr. Dara: Dodiri susreti iprozhimanja usmene narodne i pismene
knizhevnosti u delu Marka Miljanova, Beograd;
798. VATOVCI, Dr. Jusuf: Leksikon i magjistrave dhe doktorvëve të shkencave në trojet shqiptare
jashtë Shqipërisë;
799. VELIKA NARODNA LIRA, Hiladu pesma naroda Jugoslavije, Beograd,1953;
800. VËRBANI, Dr. Musli : Fadil Çaka ( Komandant Sharri), Kaçanik, 2005;
801. VERLI, Prof.Dr. Maringlen: Shqipëria dhe Kosova Historia e një aspirate;
802. VERLI, Prof.Dr. Maringlen: Kosova sfida Shqiptare në historinë e në shekulli-
Nga Kosova për Kosovën [ Profile biografike personalitetesh dhe luftëtarësh të
shquar ( Studime, skica, publicistikë, dokumente, ilustrime - Vëllimi i parë)],
Tiranë, 2006; ISBN 99943-801-1-7;
803. VESELINOVIĆ, Dejan: Računari i reč, (obrada teksta na PC računarima),
Beograd, 1988;
803. VEZINA, Zheçoviç: Albanski pokret u XIX veku, (diplomski rad);
804. Viktimologija, casopis za pitanja stradanja ludi g- 2 br. 1-2.
805. VINČA AND ITS WORLD, Vinča i njen svet, Mećunarodni skup, Podunavle izmeću 6000 I 3000
g. pre nove ere, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd 1990;
806. VJETARI STATISTIKOR I KSA TË KOSOVËS, 1977-1978, Prishtinë 1977/1978;
807. VLAŠKALIČ, Dr. Milena & ZEKOVIĆ, Dr. Velimir: Ekonomika Jugoslavije, drugo izdajnje-
Beograd, 1976;
808. VRIES, De Anna: Libër i madh me tregime për historinë e bibles;
809. VOJNE KRAINE U Jugoslovenskim zemlama u novom veku do Kralevačkog mira 1699, Srpska
Akademija Nauka i Umetnosti, Naučni skupovi, kn. XLVIII, Odelenje Istoriskih Nauka (kn.
12) Beograd ,1989;
810. VOKRRI, Mr. Abdulla: Zhvillimi i shkollave dhe i arsimit në komunën e Mitrovicës
(1945-1975), Prishtinë;
811. VUJINOVIĆ, Janko: Kosovo je gradno sudilište, Priština 1;
812. VUKANOVIĆ, Tatomir: Drenica druga srpska Sveta Gora, Antropogeografska i etnološka
razmatranja na terenu i u narodu vršena 1934-1937 godine, Drugo izdanje, Muzej u Prištini,
Narodna i Univerzitetska Biblioteka u Prištini (fotokopje), Prishtina, 1998;
813. VUKIÐEVIÐ, Milosav: Pismeni jezik na Kosovu i u Metohiji sedamdesetih godina XIX
veka, “Jedinstvo”, Priština ,1978;
814. WAR AND REVOLUTION IN JUGOSLAVIA 1941-1945, Beograd;
815. XHAFERI, Xhafer: 35–vjet të Fakultetit të Inxhinirisë Mekanike 1967-2002, Prishtinë, 2002;
816. XHEMA, Dr. Ramadan: Nuk mposhtet shqiptari, Prishtinë, 2004;
817. YJE TË PASHUAR [ Dëshmorë të Luftës Nacionalçlirimtare (Vëllimi VI), “8 Nëntori”, Tiranë ,
1982;
818. YOUNG, Antonia: Women who became men Albanian sworn Virgins, Oxford, Now York,
2001;
819. ZADUZHBINE Kosova Spomenici i znamenja srpskog naroda o Kosovu i Kosovu
(fotokopje), Lublana,1987;
820. ZAGORKA, - JURIĆ, Marija: Republikanci, Zagreb,1977;
821. ZAJMI, Gazmend: Veprat 1, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i
Shkencave Shoqërore ( Libri 9 ), Prishtinë, 1997;
822. ZAJMI, Yll: Fan Noli, Jeta dhe vepra, Rilindja, Prishtinë,1986;
823. ZELEPOS, Ioannis: Die Ethiusierung griechis’hischer Identitat, (1870-1912), Munchen,
2002, (soa, 113);
824. ŽELKO, ZIROJEVIČ: Tito je čovjek kao i mi, Kragujevac, 1992;
825. ZHIVKOV, Todor: Bulgaria Along the road to an advanced socialist society, Sofia Press,1971;
826. ZHVILLIMI I KOSOVËS 1976-1981, Razvoj Kosova 1976-1981, Enti Krahinor i Statistikës i
KSA të Kosovës, Prishtinë, 1982;
827. ŽIVOT I DELO DR SERGIJA DIMITRIJEVIĆA, Biblioteka Narodnog Muzeja u Leskovcu, K.
41, Leskovac, 1989;
828. ZLATIÇ, Mr. Jovan: Nish i okolina, Prishtina,1982, (doktorska disertacija);
829. ZMAJ, J.J: Vjersha të zgjedhura për fëmijë [ Lektyrë shkollore ( kl. I, fillore)], “Rilindja”,
Prishtinë,1990;
830. ZOGAJ, Skënder : Jusuf Uka –Bregu Luftëtar i paepur i Ballit Kombëtar (ISBN 9951 -06-
016-1), Prishtinë, 2002;
831. ZRMITAŽ, Pumevobimelv: “Abpapa” 1973;