Hipi Zhdripi i Historisë/FONDI I LITERATURËS NË BIBLIOTEKËN E INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË

Nga Wikibooks

FONDI I LITERATURËS NË BIBLIOTEKËN E INSTITUTIT TË HISTORISË NË PRISHTINË /pjesa 2

1. Abdyli, Dr. Ramiz: Albanskota oslboditelno druzhenje 1908-1910, tom.I., Skopje, 2002 ;
2. Abdyli, Dr.Ramiz: Zef Lush Marku, “Rilindja”, Prishtinë,1988;
3. Abdyli, Dr. Tahir: Hasan Prishtina në Lëvizjen Kombëtare demokratike shqiptare
(1908-1933). Ribotim ( pa ndryshime), Prishtinë, 2003;
4. Abdyli, Mr. Ramiz: Gjendja dhe pozita e klasës punëtore në Kosovë ndërmjet dy luftërave
botërore 1918- 1941 (tezë e doktoraturës), Prishtinë,1984;
5. Actaet diplomata res Albaniae mediae aetis, Illustrantia, volumen I-II, Tiranë - Prishtinë, 2002;
6. Adamçek, Josip: Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stolječu, Zagreb,1987;
7. Adami, Jovan: Rrugë dhe objekte arkeologjike në Shqipëri, Shtëpia Botuese “8 Nëntori”,
Tiranë,1983;
8. Ahmeti, Bajrush: Kadijanitë [Ahmeditë], Prishtinë, 1997;
9. Ahmeti, Bajrush:Vështrim kulturoro- historik mbi formimin dhe përhapjen e disa fraksioneve
në historinë islame, Prishtinë, 2007;
10.Ahmeti, Dr. Jahir: Poezia popullore e fëmijëve, Prishtinë, 1997;
11.Ahmeti, Isuf: Kontribut i personaliteteve shkodrane në Siri në jetën kulturore arabe (punim i
magjistraturës), Prishtinë, 1998; .
12.Ahmeti, Sevdie: Kurrë më… Never Again…”Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve të
Kosovës”, Prishtinë, dhjetor 1999 ;
13.Ahmeti, Sevdie: Kurrë më… Enver Again…”Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve të
Kosovës” Prishtinë, dhjetor1999 ;
14.Ahmeti, Sevdie: La guerre avant la guerre “Journal d’une femme du Kosovo” [fevrier 1998-
mard 1999].Editions KARTHALA, 2001;
15.Ahmeti, Sherif: Historia islame, “Alaudin”, Prishtinë , 1996;
16.Ajeti, Idriz: Për të vërtetën shkencore. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës -
Seksioni i Gjuhësisë dhe Letërsisë [ Botime të veçanta LXXVIII ( libri 33 ),Prishtinë, 2006;
17.Ajeti, Idriz: Studije iz istorije Albanskog jezika, Akademija Nauka i Umetnosti Kosova,
Priština, 1982;
18.Ajeti, Idriz: Shqiptarët dhe gjuha e tyre. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës-
Seksioni i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Prishtinë, 1994;
19.Ajeti, Idriz: Vepra 1[ Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëreshëve të Zarës ]. Botoi “
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Prishtinë,
1997;
20.Ajeti, Idriz: Vepra 2[ Pamje historike e ligjërimit shqip të Gjakovës në fillim të shekullit XIX ].
Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë,
Prishtinë, 1998;
21.Ajvazi, Murat: Shtypi kroat ndaj çështjes shqiptare 1881-1912 [ Punim i magjistraturës),
Prishtinë, 1988;
22.Ajvazi, Naira: Sovjetska istoriografija o Albancima ( magist. rad ), Prishtina, 1984;
23.Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës [ 1975-1985 (shqip-serbisht)], Prishtinë,1985;
24.Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës -Seksioni i Shkencave Shoqërore, Prishtinë,
1979;
25.Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë( libri 30 ),
Botime të veçanta LXIX ,Prishtinë, 2006;
26.Akademia e Shkencave e Shqipërisë ( Konferencë shkencore 14 – 15 tetor), Prishtinë, 2000;
27.Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Instituti i Historisë, Tiranë, 2005;
28.Akademia e Shkencave e Shqipërisë( Fotokopje ),Tiranë, 1998;
29.Akademy of Sciences of Albania, Institute of History;Tirana, 2007;
30.Albania, Handbooks prepared under the direction of the historical section of the Foreign
office N=16(fotokopje), november, 1918;
31.Albanijen Golgatha (fotokopje) Wien,1913;
32.Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit[14-22 nëntor 1908 ( Studime, materiale,
dokumente)], Prishtinë,1972;
33.Aliu, Ali: Don Kishoti te Shqiptarët. Botoi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës -
Sesioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Prishtinë, 2005;
34.Analiza kritike e funksionimit të sistemit politik të vetëqeverisjes socialiste. Botoi “Komunisti”,
Prishtinë 1986;
35.Analiza kritike e funksionimit të sistemit politik të vetëqeverisjes socialiste. Botoi “
Komunisti”, Prishtinë, 1986;
36.Annales musei debreceniensis de Friderico deri nominati 1985, Debrecen 1986;
37.Anthologie poetique de l’exxposition [ 88 poetes Belges de langue Française], Bruxelles, 1958;
38.Anton Çetta dhe veprat e tij[ Zgjodhi dhe e përgatiti për shtyp Anton Nikë Berisha], Gjakovë,
1997;
39.Anuar Albanezul( 400-401), Bucureşti,1995/1996;
40.Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, SAP Kosovo, Savez arhivskih radnika Jugoslavije;
41.“Arkivi Shqiptar” ( buletin- revistë) Viti i I, Nr. 1. Boton Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
e Republikës së Shqipërisë, Tiranë,1999;
42.Arnauci napad na Prizren i Ðakovicu ( fotokopje ), Beograd,1913;
43.Artikuj, kumtesa, dokumente, publicistikë historike, intervista, recensione dhe ilustrime
( Vëllimi i II), Tiranë, 2007;
44.Artistët Akademikë [ 6 artistë figurative anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës]. Botoi ASHAK ,Prishtinë, 2005;
45.Asdreni: “Rreze dielli”[ Botim i dytë i plotësuar]. “ Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë,
1987;
46.Asdreni: “Ëndrra e lotë”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë,
1987;
47.Asdreni: “Psallme murgu”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
Prishtinë, 1987;
48.Adreni: “Kambana e Krujës”[ Botim i dytë i plotësuar]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
Prishtinë, 1987;
49.Asllani, Ali: Vepra 1[ Poezi ( I) ]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1984;
50.Asllani, Ali: Vepra 1[ Poezi ( II), Jeta dhe vepra ]. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë,
1984;
51.Athens–Skopje an uneasy symbiosis (1995-2002). Evangelos Kofos–Vlasis Vlasidis Editors,
Research centre for Macedonian history and Documentation, Museum of Macedonian Struggle
Foundation. Athina, 2005;
52.Avramovski, Živko: Britanci o Kraljvini Jugoslaviji [Kniga druga (1931-1938)]. Zagreb;
53.Axhiu, Musa& Piperski, A.& Moraçiç, Vesna: Sistemi kemosenzor qendror dhe aktiviteti
respirator. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i Shkencave të Natyrës,
Prishtinë,1986;
54.Baftiu, Femi: Kosova krizë ndërkombëtare [Ditar politik e diplomatik dhe analiza]; mungon
vendi dhe viti i botimit
55.Bajqinovci, Sabit: Ispitivanja rasta i uzrasta skollske dece u opstini Pristina u periodu 1984
-1988. Medecinski fakultet, (magistarski rad), Pristina,1989;
56.Bajraktarević, Danilo: Istoriski razvoj Kosovsko-Metohiskih govora. Akademija Nauka i
Umetnosti Kosova, Priština,1986;
57.Bajraktari, Dr. Jusuf: Gjakova me rrethinë në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX
(1878 - 1912), Prishtinë, 1998;
58.Bajraktari, Jusuf& Bicaj, Isa: Historia 11 [Gjimnazi i Përgjithshëm]. Shtëpia Botuese “Libri
Shkollor”, Prishtinë 2004;
59.Bajraktari, Jusuf&Rexhepi, Fehmi& Demaj, Frashër: Historia 10 [ Gjimnazi i Gjuhëve].
Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004;
60.Bajraktari, Jusuf& Salihu, Arbër: Historia 12 [ Gjimnazi i Përgjithshëm]. Shtëpia Botuese
“Libri Shkollor”, Prishtinë, 2005;
61.Bajrami, Prof. Dr. Hakif: Zavere i zločini UDB-e Jugoslavije prema Albancima na Kosovu do
1966 [Dokumenti]. Priština, 2006;
62.Bajrami, Dr. Hakif: Aradha partizane Bajram Curri. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
Prishtinë,1985;
63.Bajrami, Dr. Hakif: Batalioni partizan Meto Bajraktari. “Rilindja”, Redaksia e botimeve,
Prishtinë,1988;
64.Bajrami, Dr. Hakif: Dokumenti NOB-a i Socialističke Revolucije Borbe na Kosovu (Januar -
Februar 1945), Separat nga “Vjetari” [ Godishnjak], Nr. XXI-XXII. Arkivi i Kosovës,
Prishtina, 1986;
65.Bajrami, Dr. Hakif: Politika e shfarosjes së shqiptarëve dhe kolonizimi serb i Kosovës
1814-1995, Prishtinë, 1995;
66.Bajrami, Muharrem: Batalioni kosovar i rinisë (1944-1945). Gjilan, 2006;
67.Bajrami, Prof. Dr. Hakif: Met Podjeva – Babloku (1888 -1976). Shtëpia Botuese “Vatra”,
Prishtinë, 2000;
68.Bajrami, Prof. Dr. Hakif: Programi Kombëtar politik i shqiptarëve [Programi i bashkimit dhe i
pajtimit]. Prishtinë, 2002;
69.Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë, (Shkurt 98–Qershor 99). Prishtinë, 2000;
70.Barleci, Marin: Rrethimi i Shkodrës. “Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë,1988;
71.Barleti, Marin: Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut [ Përkthim nga origjinali latinisht
dhe hyrja]. Botoi dhe shtypi “Vatra”, Shkup 2004;
72.Bartel, Peter: Myslimanët shqiptarë në lëvizjen për pavarësi kombëtare (1878-1912). Tiranë,
2006;
73.Basha -Keçmezi, Dr. Sabile: Zhvillimi histotik i PKJ-LKJ-së në Kosovë (1945-1966), Instituti
i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 1987;
74.Basha -Keçmezi, Sabile: Dy lule i ka mami. “Pionieri”, Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1993;
75.Basha -Keçmezi, Sabile: Ëndrrat e trishta. “ Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 2000;
76.Basha -Keçmezi, Sabile: Hadi ( dramë), Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës, Prishtinë, 2005;
77.Basha -Keçmezi, Sabile: Kohë epileptike. “Jeta e re”, Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1996;
78.Basha -Keçmezi, Sabile: Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë
(1945-1947).”Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë,1998;
79.Basha -Keçmezi, Sabile: Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë (1945-1947), Shkodër,
1999;
80.Basha -Keçmezi, Sabile: Nusja e Gurtë, “ Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1989;
81.Basha - Keçmezi, Sabile: Organizatat dhe grupet ilegale shqiptare në Kosovë 1981-1989,
Prishtinë, 2003;
82.Batriçeviq, Mr. Gjuro: Nastanak i organizovanje radnicke klase u Crnoj Gori do početka
drugog sfetskog rata, (doktorska disertacija). Prishtina,1982;
83.Baxhil, Hasan: Dialog ndërmjet të krishterit dhe myslimanit [ Botimi i parë]. Shoqata “Rinija
dhe kultura Islame”, Tiranë,
84.Begraca, Mehmet: Nespecificni efekti prasina na nastanak hronicne opstanktivne bolesti pluća
pod uslazima indrustiske ekspozicije (doktorska disertacija). Medicinski Fakultet, Pristina,1978;
Beograd, 1981;
85.Beqiri, Azem: Dhembja krenare. “Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës”, Prishtinë 2006;
86.Berisha, Gjon: Bibliografia e revistës “Kosova”[ 1972-2003]. Prishtinë, 2004;
87.Berisha, Dr. Rrustem: Komunikime artistike të këngës popullore,. Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 2006;
88.Berisha, Tahir Z: Emra që nuk harrohen [ Arsimtarët veteranë (1941-1951) dhe arsimi shqip
në Kosovë I ]. Prishtinë,1994;
89.Berisha, Tahir Z: Trojet që nuk shuhen [Ribotim i zgjeruar]. Prishtinë, 1995;
90.Bezdanov, Dr. Stevan: Tito o vaspitanju i obrazovanju-obrazovanje na titovom putu-
Revolucije koje teće. Beograd,1977;
91.Bicaj, Dr. Isa: Marrëdhëniet Shqiptaro-Malazeze (1881-1914). Instituti i Historisë i Kosovës,
Prishtinë, 2003;
92.Bicaj, Isa&Demaj, Frashër: Historia 13. Shtëpia Botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2006;
93.Biçoku, Kasem: Për Skënderbeun. Akademia e Shkencave e Shqipërisë -Instituti i Historisë,
Tiranë, 2005;
94.Biçoku, Kasem: Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij. Tiranë, 2005;
95.Bilanžič, Dušan: Jugoslavija poslje Tita 1980-1985. Zagreb ČGP Dela Lubljana,1986;
96.Bilanžić, Dušan: Historija Socialističke Federativne Republike Jugoslavije glavni procesi
1918-1985. Zagreb,1985;
97.Biliso, Zaprti, Prednani, Obešeni, Ustreleljeni na Suženjskem delu Uporni. Lubljana ,1980;
98.BIOGRAPHISCES lexicon zur Geshichte Sudosteuropas Band –I/ A-F; Band-II /G- K;
Band-III /L-P ;Band –IV / R- Z. Munehen -1974; 1976; 1979; 1981;
99.Bislimi, Dr. Daut: Formacionet politiko-ushtarake në Kosovë 1941-1945. Prishtinë,1997;
100.Bislimi, Prof. Dr. Daut: Bibliografi e punimeve historike të publikuara në Kosovë gjatë
viteve 1946- 1998. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006;
101.Bišoski, Krste: Slunskite atentati. Skopje,1985;
100. Boce, Elona: Si të shkruajmë një punim kërkimor. Tiranë, 2004;
101. Boçi, Kozeta: Poezi Dritëhija.Tiranë, 2008;
102. Boffa, Giuseppe: Povijest Sovjetskog Saveza, I (1917 – 1941); II (1941 – 1964). “Budučnost”,
Novi Sad, 1985;
103. Bogiqeviq, Millutin: Kronika e LNÇ e Siriniqit[ Hronika NOB Sirinića]. Ferizaj, 1987;
104. Bokshi, Besim: Pjesorja e shqipes (Vështrim diakronik). Akademia e Shkencave dhe e Arteve
e Kosovës - Seksioni Gjuhësisë dhe Letërsisë. Prishtinë,1998;
105. Bokshi, Besim: Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes [Botim i dytë].
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës- Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. (Libri 26),
Prishtinë 2005;
106.Bokshi, Besim: Rruga e formimit të fleksionit të sotëm nominal të shqipes. Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës-Seksioni i Gjuhës dhe Letërsisë, Prishtinë,1980;
107. Botimet të veçanta LXXXX. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 35), Prishtinë, 2007;
108. Bovan, Vladimir: Jastrebov u Prizrenu, Priština,1983;
109. Brada, Dr. Riza: Pedagogjia familjare, Pejë, 1995;
110. Brajoviç-Ðuro, Petar: Jugoslavija u drugom svetskom ratu, Beograd, 1986;
111. Braudel, Fernand: Gramatikë qytetërimeve [ Përktheu nga origjinali Fatos Kongoli]. Shtëpia e
Librit të Komunikimit& Qendra Ndërkombëtare e Kulturës,Tiranë, 2005;
112. Brawn, Dan: Engjëj dhe djaj, Tiranë, 2000;
113. Brown, Dan: Kodi i Da Vinçit, Tiranë, 2003;
114. Brawn, Dan: Mashtrimi i madh, Tiranë, 2001;
115. Brestovci,Sadulla: Marrëdhëniet Shqiptare-Serbo-Malazeze (1830-1878). Instituti
Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1983;
116. Britanski dokumenti za istoriata na Makedoniji [ Tom V (1886-1900)].
117. Brkoviç, Jevrem: Ljubljanska drama, Zagreb ČGP Djelo, Ljubljana, 1986;
118. Brkoviç, Jevrem: Ljubljansko drama, Zagreb,1986;
119. “ Buletini” i Fakultetit Filozofik, Ro XXVI, Prishtinë, 2001;
120.“Buletini”. Viti XII, Nr. 22. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, Prishtinë,
2002;
121.“Buletini”. Viti XII, Nr. 23. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, Prishtinë,
2002;
122.“Buletini”. Viti XII, Nr.24. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, Prishtinë,
2002;
123.“Buletini”. Viti XII, Nr.25. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, Prishtinë,
2002;
124.“Buletini” . Viti. XIII. Nr.26. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut,
Prishtinë, 2003;
125.“Buletini”. Viti. XIII. Nr.27. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut,
Prishtinë, 2003;
126.“Buletini” . Viti. XIII. Nr.28. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut,
Prishtinë, 2003;
127.“Buletini”. Viti. XIII. Nr.29. Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut,
Prishtinë, 2003;
128. Bumikov,G. P& Hvosmova, G. A: Isaakuevskii sabor. Lenizdat, 1974;
129. Bushati, Hamdi: Bushatllinjtë [Pajisur me shënime ilustrime dhe një suplement nga Nexhmi
Bushati] . “Idromeno”, Shkodër, 2003;
130.Bushati, Hamdi: Shkodra dhe motet [Traditë, ngjarje, njerëz ( vëllim II )]. Shkodër,1999;
131. Butiq- Jelić, Fikreta: Četnici u Hrvatskoj (1941-1945). Zagreb ČGP, Delo Lubljana, 198;
132. Butikov, G. P.: Isa akijevski sabor. Leningrad, 1974;
133. Castellan, Georges: Historia e Ballkanit shek. XIV –XX, Tiranë,1991;
134. Catapano, Giusepe& Falaschi-Vlora, Nermin& Riza, Skënder: Shqiptarët-
popull i ndarë- Libri i parë [ Albanians-a divided kation ( the first bosk)]. Pejë,
1996;
135. Chronique des Albanais [ D’ après le texte original du professeur Fehmi Rexhepi
(fotokopje)];
136. Churchill, Winston S: Fronte dhe luftëra 1897-1900 ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese “Fan
Noli”, Tiranë, 2006;
137. Churchill, Winston S:Kriza botërore ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese “Fan Noli”, Tiranë,
2006;
138.Churchill, Winston S: Lindja e Britanisë ( Vëllimet 1-2 ), Shtëpia Botuese “Fan Noli”, Tiranë,
2006;
139. Churchill, Winston S.: Lufta e Dytë Botërore [ Kujtime ( Vëllimet 1, 2, 3, 4 )], Shtëpia botuese
“Fan Noli”, Tiranë, 2006;
140. Ciceron afarist ekonomiko-propaganstik. Prishtinë,
141. Cimochowski, Waclaw: Për gjuhën shqipe. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës –
Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 23 ), Prishtinë, 2004;
142. Colona, Barbara: Fjalor mitologjik, Tiranë, 2005;
143. Conference Internacionale des Ballcanalogyes (Belgrade, 7-8 septembar 1982), Beograd,
1984;
144. Crnogorska Akademija Nauka i Umetnosti( 1973- 1983), Priština,1983;
145. Cvitkoviç, Ivan: Savez komunista i religija, Sarajevo, 1985;
146. Çabej, Dr. Eqrem: Elemente të gjuhësisë e të literatures shqipe, Tiranë, 1936;
147. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore I [ Studime etimologjike në fushë të shqipes ( A – O )],
“Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1976;
148. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore II [ Studime etimologjike në fushë të shqipes ( P – ZH )],
“Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1976;
149. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore IV [ Nga historia e gjuhës shqipe], “Rilindja” Redaksia
e botimeve, Prishtinë, 1977;
150. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore V [ Gjuhë – Folklor – Letërsi - Diskutime], “Rilindja”
Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1977;
151. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore VI [ Gjon Buzuku dhe gjuha e tij], “Rilindja” Redaksia e
botimeve, Prishtinë, 1977;
152. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësoreVII [ Hyrje në studimin krahasues të gjuhëve
indoevropiane; Studime etimologjike në fushë të shqipes], “Rilindja” Redaksia e botimeve,
Prishtinë, 1986;
153. Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore VIII [ Studime etimologjike në fushë të shqipes A – B ],
“Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1988;
154.Çabej, Dr. Eqrem: Studime gjuhësore I [ Studime etimologjike në fushë të shqipes C - D],
“Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1989;
155. Çami, Muin: Shqipëria në rrjedhat e historiesë [ Përmledhje studimesh ( 1912-1924 ) vendi,
vit;
156. Çeku, Agim: Govori pisma dopisivanja (1 ), Prishtina, 2006;
157. Çeku, Agim: Prime Minister of Kosova [Speeches letters korrespondence(1 )], vendi, viti;
158. Çështja e Kosovës – një problem historik dhe aktual [Simpoziumi i mbajtur në Tiranë ( Tiranë
15- 16 prill 1993 )], Tiranë,1996;
159. Çitaku, Nezir:Drenica në shekuj, Ulqin, 2007;
160. ČubriloviĆ, Vaso: Politička prošlost Hrvata, Beograd,1939;
161. Dara, i Riu,Gavril: Kënga e sprasme e Bales
162.“Dardania Sacra” [ Revistë shkencore për çështjen shoqërore, ekonomike dhe teknikoteknologjike
të Kosovës], Nr.4., Prishtinë, 2002;
163.“Dardania Sacra” [ Revistë shkencore për çështjen shoqërore, ekonomike dhe teknikoteknologjike
të Kosovës], Nr.5., Prishtinë, 2003;
164. Deca Rat Revolucija [ Poruke NOBu brizi za djecu –Titovoj generaciji slobodne];
165. Dečani i vizantinska umetnost srednom XIV veka [Mećunarodni naučni skup povodom 650
god. Manastira Dečana] , Srpska Akdemija Nauka i Umetnosti, Beograd, 1989;
166. Dedushaj, Rexhep: Si e gjeta dhe si e lash shkollën shqipe në Prefekturën e Pejës; New York
2006;
167. Dedushaj, Rexhep: Krahina e Plavës-Gucisë nëpër shekuj, New York, nëntor 1993;
168. Dedushaj, Rexhep: Shpërngulja e Shqiptarëve të Plavë-Gucisë, New York, 1997;
169. DeletiĆ, Ratko:Izbjeg ličke ( studi ), Titograd,1989;
170. Demaçi, Adem: Gjarpijt e gjakut, “Gjon Buzuku”, Prizren, 1990;
171. Demaj, Frashër: Qëndrimi i Italisë ndaj çështjës shqiptare 1875-1881 (punim i
magjistraturës); Prishtinë, 2005
172. Demiraj, Bardhyl: Gjon Nikollë Kazazi dhe “Doktrina” e tij, Akademia e Shkencave dhe e
Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( Libri 30), Prishtinë, 2006;
173. Dervishi, Kastriot: Historia e shtetit Shqiptar 1912-2005 [Organizimi shtetëror, jeta politike,
ngjarjet kryesore, të gjithë ligjvënësit, ministrat dhe kryetarët e shtetit shqiptar], Tiranë, 2006;
174. Dezhgiu, Prof.Dr. Muharrem: Sqipëria nën pushtimin Italian (1939-1943);
175. Dëbimi i shqiptarëve dhe kolonizimi i Kosovës (1877- 1995), Instituti i Historisë, Prishtinë,
QIK, Prishtinë,1997;
176. Dërmaku, Dr. Ismet: Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe kolonitë shqiptare të mërgimit në
Rumani dhe në Bullgari, Prishtinë, 1987;
177. Dërmaku, Dr. Ismet: Gjon Serreqi dhe NDSH-ja, (Dokumente arkivore), Prishtinë, 1996;
178. DimitriheviČ, Dr. Sergije: Socialistički radnički pokret u Srbiji 1870-1918, Beograd,1982;
179. Disa fakte mbi mjedisin, Enti Statistikor i Kosovës, Prishtinë, shtator 2007;
180. Dishnica, Dhimitër: Motrat Qiriazi, Prishtinë,1998;
181. Dobra, Prof. Dr. Islam: Revolucioni socialist dhe kundërrevolucioni në Kosovë 1941-1945
dhe regjimi i pushtetit klasor deri me përmbysjen e tij, Prishtinë, 2006;
182. Doçi, Dr. Rexhep: Antroponimia e Shqiptarëve të Kosovës I, Instituti Albanologjik i Prishtinës,
Prishtinë;
183. Doçi, Prof. Dr. Rexhep: Onomastikë Ilire-Shqiptare në Ballkan, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 2006;
184. Doçi, Rexhep: Antroponimia e Lapushës (Prekorupës), Prishtinë, 1983;
185. Dokumente historike [ Për t’i shërbye historisë tonë,( viti i parë vjeshtë e II’të 1924 nr.8,
Elbasan, (fotokopje);
186. Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë [Vëllimi IV , vitet1675-1699
( Përgatitur nga Injac Zamputi dhe Selami Pulahu)], Tiranë, 1990;
187. Dokumente të Shtabit të Përgjithshëm dhe të Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare Shqiptare [ Vëllimi i parë (5 korrik 1943-10 korrik 1944)], Tiranë,1975;
188.Dokumente të Shtabit të Përgjithshëm dhe të Komandës së Përgjithshme të Ushtrisë
Nacionalçlirimtare Shqiptare [ Vëllimi i dytë (11 korrik 1944-10 korrik 1945)], Tiranë,1975;
189. Dokumente, materiale historike nga lufta e popullit shqiptar për liri e demokraci ( 1917 –
1941), Botim e Drejtorisë së Arkivave Shtetërore të RPSH, Tiranë,1959;
190. Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Serbije 1903-1914 [ Kniga VI, sveska 3 ( Priredio
Kliment Komboski)], Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - Odelenje Istoriski nduka, Beograd,
1983;
191.Dokumenti o spolnoj politici Kralevine Serbije 1903-1914 [Kniga I, sveska 3 ( Priredio
Kliment Komboski)], Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - Odelenje Istoriski nduka, Beograd,
1991;
192. DonČeviĆ, Ivan: Bezimeni Priče iz oslobodilačkog rata ( III izdanje), Zagreb 1945;
193. Drançolli, Dr.Jahja: Raguzanët në Kosovë (Prej fundit të shekullit XIII deri në vitin 1455),
Instituti i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 1986;
194. Drançolli, Dr.Jahja: Gjin Gazulli, Astronom dhe diplomat i shekullit XV, “Rilindja” Redaksia
e botimeve, Prishtinë, 1984;
195. Drejtshkrimet e shqipes (Përgatitur nga Rexhep Ismajli), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës - Seksioni i Gjuhsisë dhe i Letërsisë ( Libri 29), Prishtinë, 2005;
196. Dritë e re për kryetarin e parë të Shqipërisë etnike
197. Državni Arhiv na Repoblika Makedonija, Skopje, 2005;
198. Dubrovačka arhivska graĆa o Beogradu [ Kniga III (1593-1606), Beograd, 1986;
199. Dučić , Jovan: Moji saputnici, Sarajevo 1969;
200. Duka, Prof. Dr.Valentina: Historia e Shqipërisë 1912- 2000, Tiranë, 2007;
201. Duraku, Hysen Sh.: Mendimet të arta, Prishtinë,1996;
202. Dušanić, Slobodan: Istorija i politika u Platonovim “zakonima”, Srpska Akademija Nauka i
Umetnosti, Beograd 1990;
203. Dzaja, Sreçko, M.: Die politische Realitat des Jugoslawismus (1918-1991), Munhen, 2002;
204. Dhima, Aleksandër: Gjurmime antropologjike për shqiptarët, Akademia e Shkencave e RSP
të Shqipërisë, Qendra e Kërkimeve Arkeologjike, Tiranë,1985;
205. Dhomi, Rauf: Goca e Kaçanikut [ Operë në dy pjesë (tri tablo)], Prishtinë, 1997;
206. Dhjetë vjet të Shërbimit të Inspeksionit të Arsimit në KSA të Kosovës (1970-1980), Sekretariati
Krahinor i Arsimit, Shkencës e Kulturës, V.V.
207. E djathta shqiptare në mbrojtje të Shqipërisë etnike ( 6), V.V.
208. Egro, Dritan: Historia dhe ideologjia [Një qasje kritike studimeve osmane në historiografinë
moderne shqiptare (Nga gjysma e dytë e shek.XIX derimë sot)], Instituti i Historisë në
Tiranë, Tiranë, 2007;
209. Ekonomia e Kosovës [ Privreda Kosova ( Prodict of Kosova )]. V.V.
210. Elezi, Mr. Mejdi: Formimi dhe veprimtaria e partive politike borgjeze në Kosovë me vështrim
të veçan të për “xhemjetin” 1918-1929 (tezë doktorature).vv
211. Elshani, Halit: Çeta e Brukselit ( Mendime dhe opinione ), “Dukagjini”, Pejë, 2007;
212. Enciklopedia e Jugosllavisë ( Botimi në gjuhën shqipe), Zagreb, 1984;
213. Environmental letters, (Special issue), Prishtinë, 1996;
214. Etnogjeneza e popullit shqiptar [ Referate, ( 2-5 korik 1982, Tiranë)], Tiranë, 1982;
215. Expulsions of Albanians And Colonisiation of Kosova, Institute of History, Prishtinë,QIK,
Prishtinë,1997;
216. FAKULTETI JURIDIK 1961-2004, Universiteti i Prishtinës, 2004;
217. FALASCHI -VLORA, NERIMIN: Pellazgët Ilirët Etruskët Shqiptarët; Qytetërime të lashta
mesdhetare, Butrinti, Prishtinë, 1998;
218. FAVERIAL, Klod, Zhan: Historia më vjetër e Shqipërisë, Tiranë, 2004;
219. FEDERALIZAM I ZAKONODAVSTVO, Nove Jugoslavije, Zagreb,1985;
220. FEJA KULTURA DHE TRADITA ISLAME NDËR SHQIPTARËT [ Simpozium ndërkombëtar
mbajtur në Prishtinë më 15-16 tetor 1992], Prishtinë,1995;
221. FERIZI, Niman: FAMILJA CURRI (fotokopje), Konstancë,1935;
222. FETIU, Dr. Sefedin: Alternativat e kuptimit, Prishtinë,1994;
223. FETIU, Muharrem, Veprimtaria politike-kulturore e komitetit të Stambollit(punim i
magjistraturës), Prishtinë,1981;
224. FIEDLER, Wilfried: Das Albanische Verbalsystem in der sprache des Gjon Buzuku (1555),
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë ( libri
25), Prishtinë, 2004;
225. FISHTA, Iljaz & TOÇI, Veniamin: Ekonomia e Shqipërisë në vitet e para të ndërtimit
Socialist (Nëntor 1944-Nëntor 1948), Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i
Historisë, Tiranë, 1984;
226. FJALOR I MITOLOGJISË, Hartuar nga Doc.Todi Dhoma, Rilindja, Prishtinë,1988;
227. FJALOR i Shqipes së sotme, Botimet Toena, Tiranë, 2002;
228. FJALOR Shqip- Anglisht, Tiranë, 2000;
229. FOLKLORNI TEATAR U BALKANSKIM I PODINOVSKIM ZEMLAMA, Zbornik rada,
Beograd 1984;
230. FONIQI, TAHIR: Dueti legjendar; / rapsodët Sali e Feriz Krasniqi/; Prishtinë, 2007;
231. FUSHA -Latif, Abdyl: Osobitesti arterijske hipertensije kod bolesnika lecenih na internim
odelenima u SAP Kosovu u periodu od 1971 -1975 god. Pristina,1980;
232.GAÇE, Bardhosh: Ata që shpallën pavarësinë kombëtare, Tiranë, 1997, (fotokopje);
233. GAÇE, Bardhosh: Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare, shty. Maluka Tiranë,1997,
(fotokopje), Botohet nën kujdesin e shoqatës kulturore ‘Ismal Qemali’-Vlorë;
234. GASHI, Mr. Ibrahim,& FAZLIU, Mr. Hamdi: Masakra e Celinës, Masacra in Celina,
Rozafa, Prishtinë, 2000;
235. GASHI, Shqipe: Shkollat e mesme të Prishtinës 1990/1991 -1996 /97, Prishtinë, 1997;
236. GASPER, Gjini: The Shkup-Prizren Diocese, Through Centuries, Drita, Prizren 1992;
237. GAVRILLOVIĆ, Slavko: Mitrovica, Trgovište u Sremu XVIII I XIX veka (1716 – 1848),
Srpska Akademije Nauka i Umetnosti, Beograd, 1984;
238. GAVRILOVIÐ, Slavko: Hajdučija u Sremu XVIII I početkom XIX Veka, Beograd, 1986,
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti;
239. GECI, PJETËR, B.: Ramë Binaku i Dashinovcit; Monografi;Gjakovë,2007;
240. GEORES Castellan: L’albanie Presses Universitares de France,1980;
241. GËRGURI, MEHMET: Ajet Gërguri dhe lëvizja NDSH /1945-1947/;Prishtinë, 2007;
242. GERMANSKI DOKUMENTI: Za politikata na Germanija I Evropskite golemi sili vo
Makedonija (1904-1910) [Državni arkiv na Repoblika Makedonija], Skopje, 2005;
243. GIUESEPPE Catapano& FALASCHI -Vlora, Nermin& RIZAJ, Skënder: Shqiptarët-Popull i
ndarë, The Albanians –A Divided nacion, Libri i parë, The first bosk, Pejë, 1996;
244. GLIŠIĆ, VENCESLAV: Užička republika, Beograd,1986;
245. GODISHNJAK Kniga XXXI, Sarajevo, 2000 (fot. Kop.), Akademija Nauka i Umetnosti Bosne
i Hercegovine;
246. GOLEMI, Bajram: Ismail Golemi Kujtime, Tiranë, 2005;
247. GORANCI, Dr. Ibrahim: Ucestalost skotoma kod glaukoma u potrebom razlocitok
intensiteta svetla(doktorska disertacija), Medicinski Fakultet, Pristina ,1985;
248. GRAČA ZA ISTORIJU REVOLUCIONARNOG RADNIČKOG POKRETA LESKOVCA U
VRANJU (1918-1941) II, Leskovac, 1985;
249. GRADSKI NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR LESKOVCA 1944-1947, Leskovac, 1987;
250. GREIÇEVCI. RIZA: Poeti që hyri në përmendore [ Monografi për mësuesin dëshmor],
Prishtinë, 2004;
251. GRUDA, Zejnullah: Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut ( Dokumente I-II),
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2000;
252. GRUDA, Zejnullah: Panamski kanal Mećunarodnopravna i politička studija, Akademija
Nauka i Umetnosti Kosova, Priština, 1990;
253. GRUDZINSKI, Tadeuze: Boleslaus the Bead, called also the Bountiljul, and Bishop
Stanislaus; The Story of a Conflist, Warsaw 1985;
254. Grup autorësh: Aspekte të mësimdhënies në Histori 1, 2, 3, 4 , Prishtinë, 1997;
255. Grup autorësh: Aspekte të mësimdhënies së edukatës qytetare 9, Prishtinë,1997;
256. GUNGA - Bakija, Dr. Drita: Gratë e Kosovës në periudhën e ndërtimit Socialist (1945-1978),
Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë,1986;
257. GUNJAČA, Dr. Stjepan: Ispravci i dopune staroj Hrvatskoj historiji ( Kniga II-III), Zagreb,
1973;
258. GUSIA, Ismet: Burimet natyrore si faktor i zhvillimit ekonomik të KSAK, “Rilindja” Redaksia
e botimeve, Prishtinë,1982;
259.GJEÇOVI-Kryeziu, Shtjefën: Vepra 1,2,3,4 “Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë,1985;
260. GJENDJA DHE PERSPEKTIVA, Simpozium shkencor ndërkombëtar, Prishtinë, 2005;
261. GJERGJ KASTRIOTI-SKËNDERBEU DHE EPOKA E TIJ[Materiale nga Simpoziumi
Ndërkombëtar kushtuar 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut
(Mbajtur në Prishtinë më 21 nëntor 2005)], Instituti i Hstoriesë-Prishtinë, Prishtinë, 2008;
262. GJERGJI, Dr. Lush: Lule për nënën, Drita Ferizaj dhe KS Zagreb 1986;
263. GJERGJI, Dr. Lush: Nëna jonë Tereze, Drita, Ferizaj, Krišćanska sadašnost, Zagreb 1980;
264. GJERGJI, Lush: The Mother of Charity, Velar publisher 1990;
265. GJERGJI -Maloku, Dr.Tahire: Karakteristikat higjeno-epidemiologjike të skabiesit te
fëmijët shkollorë të komunës së Prishtinës për periudhën kohore 1984-1988 (punim.
magjistrature), Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, 1989;
266. GJEVORI, MEHMET: Sami Raça, Figurë e shquar e arsimit Shqip;Botues Shoqata e
veteranëve të Arsimit e Kosovës; Prishtinë,2005;
267. GJORGJEVIÇ, Jugoslav: Ratna šteta okupatora i kvisllinga na Kosovu i Metohiji
(1941-1945) (magistarski rad), Prishtina, 1988;
268. GJOSHI, Mr. Mehmat: Dëshmi të të përndjekurëve dhe mikpritja Çeke ’99, Prishtinë 2005;
269. GJUHA SHQIPE, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Viti XXIV, 3/2006, Prishtinë, 2006;
270. GJUHA SHQIPE, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Nr. 1- 2/2007, Prishtinë, 2007;
271. Gjurma, Shoqata për veprimtari kulturore – Prishtinë, Prishtinë, 2001;
272. GJURMIME ALBANOLOGJIKE-Folklor dhe etnologji, Nr. 35/ 2005, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 2006;
273. GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave filologjike, Nr.34-35/2004- 2005, Instituti
Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006;
274. GJURMIME ALBANOLOGJIKE; Folklor dhe etnologji , Nr. 36/2006, Instituti Albanologjik i
Prishtinës; Prishtinë, 2007;
275. GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave historike,Nr. 36/ 2006, Instituti
Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,2007;
276. GJURMIME ALBANOLOGJIKE - Seria e shkencave filologjike, Nr.36/2006, Insstituti
Albanologjik i Prishtinës; Prishtinë,2007;
277. ĐORĐEVIĆ, Života: ČUKUR- ČESMA 1862 ( Studija o odlasku Turaka iz Srbije);
278. ĐURETIČ, Veselin: Saveznici i Jugoslovenska ratna drama izmeću nacionalnih i ideološki
izazova, Beograd, 1985;
279. HADRI, Ali: Ali Kelmendi (1900-1936), Prishtinë,1984;
280. HADRI, Dr. Flamur: Gjergj Kastrioti –Skënderbeu dhe epoka e tij në historiografinë
Shqiptare, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,1987;
281. HADRI, Dr. Flamur: Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Instituti Albanologjik i Prishtinës Prishtinë,
1995;
282. HAJDARAJ, Jashar: Tmerri i komplotit të Jasenovcit (Punim diplome)
Prishtinë,1991;
283. HALIMI, Kadri: Shkëndija e lirisë(fotokopje), Prishtinë, 1995;
284. HALIMI, Mehmet: Vështrime gjuhësore, Prishtinë,1993;
285. HAMER, Joseph Von: Historija turskog osmanskog carstva 1,2,3, Zagreb, 1979;
286. HAMITI, Sabri: Tematologjia, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës - Seksioni i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë (Libri 28), Prishtinë, 2005;
287. HASANI, Xhevat: Ekzaminimi i statusit imunologjik të shtatzënësia normale(disertacion),
Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë,1989;
288. HASHANI, Dr. Shaban: Ferizaji dhe rrethina (1873- 1941) Vështruar nga pikëpamja
historike, Ferizaj, 1998;
289. HASKUKA, Dr. Esat: Historijsko-Geografska analiza urbanih funkcija Prizrena, Gjakovica,
1985;
290. HELMEDACH, Andreas: Das Verkehrssystem als Modernisierungsfaktor (soa 107),
Munchen, 2002;
291.HERONJ TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE, ( Përmbledhje e
dokumentesh), Sh.B. “8 Nëntori”,Tiranë,1986;
292. HIBBER, Reginald: Fitorja e hidhur, Lufta nacional-çlirimtare e Shqiprisë, Tiranë,1993;
293. HISTORIA E LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT
SHQIPTAR [Vëllimi i parë (prill 1939 dhjetor 1942), Vëllimi dytë (janar 1943-shtator
1943),Vëllimi tretë (shtator 1943-maj 1944), Vëllimi katërt (maj 1944-nëntor 1944)], Tiranë,
1984;
294. HISTORIA E PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË ( Botim i dytë ), Instituti i Studimeve
Marksiste Leniniste pranë QK të PPSH, Tiranë,1981;
295. HISTORIA E PERANDORISË OSMANE, nën drejtimin e Robert Mantrani, Shtëpia botuese
“Dituria”, Tiranë, 2004;
296. HISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR [Vëllimi i tretë (Periudha epavarësisë 28 Nëntor 1912- 7
Prill 1939)], Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2007;
297. HISTORIA Popullit Shqiptar I - II, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë,
Tiranë, 2002;
298. HISTORIC houses and gardens Castles and heritage sites, The British turist authority 2003;
299. HISTORISCHE Bucherkunde Sudosteurope Bd.I. I Mitlelaeter; teil 2, Munchen 1980;
300. HORVAT, Branko: Jugoslovensko društvo u krizi, “Delo”, Lubljana 1985;
301. HOTI, Dr. Izber: Çështja e Kosovës në Luftën e Dytë Botërore, QIK, Prishtinë,1997;
302. HOTI, Dr. Izber: Forcat e armatosura në Kosovë Gjatë luftës së Dytë Botërore, Instituti i
Historisë i Kosovës, Prishtinë, 1998;
303. HOTI, Dr. Izber: Lëvizja ilegale antifashiste në Kosovën Lindore 1941-1945; Prishtinë,
1990;
304. HOTI, Dr. Izber: Lëvizja ilegale antifashiste në Kosovën Lindore 1941-1945; Prishtinë,1990;
305.HOTI, Dr. Izber: Lëvizja Nacionalçlirimtare në Prishtinë, Instituti i Historisë i Kosovës,
Prishtinë,1986;
306. HOTI, Dr. Izber: Qëndrimi me rrethinë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1941-1945), Instituti i
Historisë i Kosovës, Prishtinë,1997;
307. HOTI, Dr. Izber: Zhvillimi i mendimit historik dhe i historiografisë, “Rilindja”, Prishtinë,
1994;
308. HOTI, Prof. Dr. IZBER:Nisëm e ndërprerë që në fillim (Adem Ismali), Prishtinë,2002;
309.HOXHA, Dr.Hajredin& PUPOVCI, Dr. Syrja: Barazia e pakicave kombëtare, Rilindja
Prishtinë 1984;
310. HOXHA, Dr. SHPRESA: Kontributi I Uilljëm Martin Likut në fushën e Studimeve
Albanologjike, Prishtinë, 2007;
311. HOXHA, Fadil: Jemi në shtëpinë tonë I, II, III “Rilindja” Redaksia e botimeve, Prishtinë
1986;
312. HOXHA, Sherafedin: Shtypi i kombeve dhe i kombësive të Kosovës (1871-1983), “Rilindja”
Redaksia e botimeve, Prishtinë,1987;
313. HRNICA, Ismet: Jugoslovensko-Libijski odnosi do 1981 godine(magistarski rad), Prishtina,
1984;
314. HUNTINGTON, P. Samuel: Përplasja e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botëror, Logos-A,
Shkup, 2004;
315. HYSA, Prof.Dr. Mahmud: Krestomaci e letërsisë së vjetër shqiptare, Prishtinë,1987;
316. HYSENI, Halim: E vërteta për helmimet, Prishtinë,1996;
317. IBRAHIMI, Nexhat: Islami në trojet Iliro- Shqiptare gjatë shekujve, Prishtinë, 2000;
318. IDRIZI, Zeqirija: Pozita e shqiptarëve në Maqedoni pas Luftës së Dytë Botërore, Tetovë,
2003;
319. ILIAZI, Hanëmshahe:Drenicë, jemi me ty ( Ditar), Prishtinë, 2007;
320. ILIĆ, Nikola P.: Jablanička NOP odred, Leskovac,1986;
321. ILIĆ, Nikola: Rudnik lace; (monografija), Leskovac, 1984;
322. ILLYRICUM SACRUM VIII ;Tomus Ostavus; Ecclesia Scopiensis (Fotokopje) Botim dytë,
“Arbi”, Prishtinë, 2004;
323. IMERI, Banush: Shtimja me rrethinë dëshmi ekzistence dhe qëndrese, Prishtinë, 2003;
324. Inspektoriati Krahinor i Arsimit, Prishtinë, janar 1981;
325. Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë, 2006;
326. Instituti i Historiesë i Tiranës, Nr. 1-2; 3-4, Tiranë, 2006;
327. Instituti i Historiesë i Tiranës, Nr. 1-2, 2007, Tiranë, 2007;
328. ISA BOLETINI DHE KOHA E TIJ, Instituti i Historisë i Kosovës, Prishtinë,
1998;