Jump to content

Hipi Zhdripi i Gjuhës/12/2

Nga Wikibooks

Shkurtimet në literaturen shqipe - Gjuhë dhe letërsi shqipe.


Shembulli nga : GJUHA SHQIPE PËR TË HUAJT DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT -Toena 2001

  • 1 - Fjalori i gjuhës së sotme shqipe - Tiranë 1980
  • 2 - GJUHA SHQIPE PËR TË HUAJT DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT -Toena 2001

as. emër i gjinisë asnjanëse - parafj. parafjalë
dëft. folje e mënyrës dëftore parasht. parashtesë
dësh. folje e mënyrës dëshirore parreg. folje e parregullt
dial. dialekt, dialektor pask. folje në formën e pashtjelluar
dh. rasa dhanore paskajore
e. rasa emërore pasth. pasthirrmë
f. emër i gjinisë femërore pashq. emër në trajtën e pashquar
fol. folje pavet. folje pavetore
fq. faqe përcjell. folje në formën e pashtjelluar
gj. rasa gjinore përcjellore
jokal. folje jokalimtare përem. përemër
joshq. joshquese pës. folje e diatezës pësore
k. rasa kallëzore pje. pjesëz
kal. folje kalimtare poh. formë pohore, pohuese
khs. krahaso, krahasore pr. përemër pronor
krah. krahinore, krahinorizëm prap. prapashtesë
kr. folje në kohën e kryer prov. proverb
kr. thj. koha e kryer e thjeshtë pyet. përemër pyetës
kund. fjalë me kuptim të kundërt, r. rasa
antonim rr. rasa rrjedhore
kusht. folje e mënyrës kushtore sin. sinonime
lidh. lidhëz sip. shkalla sipërore
m. emër i gjinisë mashkullore sh. shumës
mb. mbiemër shih. shihni
moh. formë mohore, mohuese shpr. shprehje
ndajf. ndajfolje shq. trajtë e shquar
num. them. numëror themelor tr. trajtë
num. rresht. numëror rreshtor urdh. folje në mënyrë urdhërore
nj. emër i numrit njëjës vetëm sh. emër që ka vetëm numrin
pacak. përemër i pacaktuar shumës (pluralia tantum)
palak. fjalë e palakueshme vetëm nj. emër që ka vetëm numrin
pakr. folje në kohën e pakryer njëjës (singularia tantum)