Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/97

Nga Wikibooks
LIGJI PËR FARËRAT
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/7 ... ... ...
...98
HYRJE ... ... ...
...99
I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME ... ... ...
...100
II LISTAT E FARËRAVE TË KOSOVËS DHE TË DREJTAT E KULTIVUESVE TË BIMËVE ... ... ...
...101
III PRODHIMI, ÇERTIFIKIMI,TESTIMI, DHE TREGTIMI I FARËS ... ... ...
...102
IV KONTROLLIMI I FARËS SË IMPORTUAR DHE PATATEVE PËR FARË ... ... ...
...103
V DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE ... ... ...
...104
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës


< 96
faqe
- 97 -

98 >