Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/26

Nga Wikibooks
.
                    Kapitulli 7	  
   	              Caktimi i numrave	  
.
                     Nëni 37	  
   	              Caktimi i numrave	  
   	(1) ART-i do të pregatisë një plan të numërimit, të caktojë numra dhe blloqe	  
   	numrash dhe ti administrojë ato në mënyrë jo-diskriminuese siç është përshkruar në	  
   	nënin 66 të këtij ligji.	  
   	(2) Asnjë ofrues i shërbimeve nuk do të përdorë një numër apo numra përveç	  
   	nëse dhe derisa ART-i ti caktojë numrat e tillë.	  
   	(3) ART-i do të përcaktojë procedura të sakta jo-diskriminuese dhe me shkrim	  
   	për kërkimin, procesimin dhe caktimin e numrave.	  
   	(4) ART-i do të caktojë numra dhe blloqe numrash sipas këtij ligji dhe	  
   	legjislacionëve tjera përkatëse.	  
   	(5) Aplikacionët për caktimin e numrave do të përmbajnë fakte mbi	  
   	përmbushjen e kushteve të specifikuara nga aplikanti, një projektim të nëvojave për 3	  
   	vitet pasuese dhe arsyetimin i cili provon se sasia e numrave të ndarë janë përdorur	  
   	gjatë periudhës 3 vjeqare.	  
   	(6) Ofruesi i shërbimeve mund t’u akordojë numrat të cilat i janë akorduar,	  
   	parapaguesve të tij të cilët do të jenë përdoruesit e fundit të numrave.	  
   	(7) ART-i gjithëashtu do të publikojë procedurat në pajtim me të cilat mund të	  
   	jepen numrat.	  
   	(8) ART-i do ti vërë në dispozicion të publikut të gjithëa të dhënat që kanë të	  
   	bëjnë me caktimin (akordimin), revokimin dhe skadimin e numrave.	  
.
                     Nëni 38	  
   	      Kohëzgjatja, ndryshimi, vlefshmëria, revokimi dhe skadimi	  
   	(1) Caktimi i numrave nga ART-i do të jetë për një periudhë të pacaktuar kohore.	  
   	(2) ART-i nëse e konsideron të arësyeshme, mund të ndryshojë caktimin	  
   	(akordimin) e numrave.	  
   	(3) Caktimi i numrave do të zhvleftësohet nëse pranuesi i shkel kushtet e	  
   	caktimit ose nëse pranuesi dështon që të fiksojë tarifat sa ka të bëjë me përdorimin e	  
   	numrave të ndarë.	  
   	(4) Si kusht për vlefshmërinë e vazhdueshme të çfarëdo numrash të ndarë,	  
   	pranuesi do të raportojë tek ART-i çfarëdo ndryshimesh që kanë të bëjnë me sattusin e	  
   	tij ligjor, civil apo tatimor, apo fillimin e çfarëdo procedure të falimentimit apo	  
   	procedure ligjore, vullnëtarisht apo jo-vullnëtarisht ndaj pranuesit jo më vonë se 30	  
   	ditë pasi që ndryshimet e tilla të jenë bërë efektive.	  
   	(5) ART-i do të revokojë një caktim të numrave nëse përcakton se:	  
   	(a) aplikacioni për caktimin e numrit përmbante informata falso, te rreme,	  
   	apo të pasakta;	  
   	(b) pranuesi nuk i përmbush më kushtet e specifikuara në këtë ligj;	  
   	(c) tarifa për numrat e ndarë apo blloqet e numrave nuk është paguar dhe	  
   	paralajmërimi për mospagesën e tillë është dorëzuar më parë; apo,	  
   	(d) numrat e ndarë nuk janë duke u përdorur më sipas kushteve të	  
   	saktësuara në këtë ligj apo në dokumentin e caktimit.	  
   	(6) Numrat e ndarë do të skadojnë:	  
   	(a) nëse pranuesi i numrit kërkon atë;	  
   	(b) nëse pranuesi i numrit pushon së ekzistuari; apo	  
   	(c) me revokimin e numrave të ndarë në pajtim me kushtet e kriteret e	  
   	përcaktuara të këtij ligji.	  
   	(7) Nëse pranuesi i numrave dështon që të përdorë ndonjërin nga numrat të cilët i	  
   	janë ndarë brenda periudhës tri vjeçare pas akordimit të tyre, apo dështon në	  
   	përdorimin e blloqeve të numrave të cilët i janë ndarë për më shumë se një vit, këta	  
   	numra apo blloqe të numrave të ndara që nuk janë përdorur brenda asaj kohe do të	  
   	skadojnë.	  
.
                     Nëni 39	  
   	           Transferimi i numrave të ndarë	  
   	(1) Akordimi i numrave nga një ofrues i shërbimeve nuk mund të transferohet,	  
   	përveç nëse është përshkruar ndryshë në këtë nën.	  
   	(2) Kur parapaguesit në një rrjet të telefonisë fikse dëshirojnë që t’i ndërrojnë	  
   	ofruesit e shërbimeve, ata mund ti mbajnë numrat gjeografik të cilët u janë ndarë më	  
   	parë, me kusht që këta të mbesin në lokacionin e njëjtë gjeografik.	  
   	(3) Kur parapaguesit në një rrjet të telefonisë fikse që mbajnë numra jogjeografik	  
   	dëshirojnë që të ndrrojnë ofruesin e shërbimeve, ata mund ta mbajnë	  
   	numrin e tyre të mëparshëm, pa marrë parasysh nëse parapaguesi mbetet apo nuk	  
   	mbetet në lokacionin e njëjtë gjeografik.	  
   	(4) Parapaguesit e identifikuar në paragrafet (1) dhe (2) të këtij nëni që	  
   	dëshirojnë ti ndërrojnë ofruesit e shërbimeve mund të ngarkohen me një tarifë nga	  
   	ofruesi i tyre aktual i shërbimeve, por ata mund të ngarkohen vetem për ato	  
   	shpenzime që kanë të bëjnë drejpërdrejt me ndryshimin e parapagimit.	 

< 25
faqe
- 26 -

27 >