Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/191

Nga Wikibooks
 
 
  KREU VII
  DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
  Neni 38
  Procedurat e filluara sipas dispozitave Ligjit mbi rrugët (“Gazeta zyrtare e
  Kosovës”NR.43/74) do të përfundojnë sipas dispozitave ligjit të aplikueshëm.
  Neni 39
  Rrugët publike regjistrohen në libra mbi token, në harmoni me dispozitat që rregullojnë
  librat mbi token.
  Neni 40
  Ministria do të rregulloj bazat e të dhënave për rrugë publike dhe do të siguroj përpilimin e
  hartave me rrugë të vizatuara publike në masë përkatëse në afat prej një viti, nga dita e hyrjes në fuqi
  të këtij ligji.
  Neni 41
  Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji mbi rrugët (“Gazeta zyrtare e
  Kosovës”nr.43/74).
  Neni 42
  Ministria për implementimin e dispozitave të këtij ligji nxjerr akte përkatëse nënligjore.
  Neni 43
  Ky ligj hyn në fuqi pasi që të miratohet nga Kuvendi dhe në ditën e shpalljes nga
  PSSP-ja
 
 
  Ligji nr. 2003 / 11
  29 Maj 2003
                                 Kryetari i Kuvendit të Kosovës ,
                                   ____________________
                                   Akademik Nexhat Daci
 
 
 
 

< 190
faqe
- 191 -

192 >