Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/19

Nga Wikibooks
                     Kapitulli 8
                  Dispozitat përfundimtare
.
.
                      Neni 47
                   Koordinimi me UNMIK-un
  Veprimet dhe vendimet në Nenet 9.1, 12.4, 23.1, 24.1, 26.1, dhe 38.1 do të bëhen në
  koordimin të ngushtë me UNMIK-un.
.
                      Neni 48
                     Implementimi
  Qeveria nxjerrë akte normative që janë të nevojëshme për zbatimin e këtij ligji.
.
                      Neni 49
                    Ligji aplikativ
  Ky ligj do të zëvendësoj çdo dispozite të çdo rregullore ekzistuese apo ligji aplikativ i cili nuk
  është në përputhje me të.
.
                      Neni 50
                     Hyrja në fuqi
  Ky ligj hynë në fuqi me miratimin e tij nga Kuvendi, nënshkrimin e Kryetarit të Kuvendit
  kurse shpalljen e benë PSSP në pajtim me Kornizën Kushtetuese.
.
  Ligji nr.2002/6
  8 Maj 2003
.
                              Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
                               _________________________
                                Akademik Nexhat Daci

< 18
faqe
- 19 -

20 >