Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/176

Nga Wikibooks
 
 
  UNMIK/RREG/2003/22
  23 qershor 2003
  RREGULLORE NR. 2003/22
  PËR SHPALLJEN E LIGJIT TË MIRATUAR NGA KUVENDI I KOSOVËS
  MBI PLEHRAT ARTIFICIALE
  Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
  Në pajtim me autorizimin që i është dhënë sipas Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të
  Kombeve të Bashkuara të datës 10 qershor 1999,
  Në përputhje me nenet 8.1. (a), 9.1.44 dhe 9.1.45 të Kornizës Kushtetuese të Vetëqeverisjes së
  Përkohshme (Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2001/9),
  Duke marrë parasysh njoftimet zyrtare të Kryetarit të Kuvendit të Kosovës të datës 26 maj 2003
  lidhur me Ligjin mbi plehrat artificiale i miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 22 maj 2003,
  Me anë të të kësaj shpall Ligjin mbi plehrat artificiale që i është bashkëngjitur kësaj Rregulloreje
  (Ligji nr. 2003/10) i cili hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të tij.
  Nënshkruar sot, më 23 qershor 2003.
  Michael Steiner,
  Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm
 
 

< 175
faqe
- 176 -

177 >