Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/160

Nga Wikibooks
 
 
  Neni 21
  Ankesat administrative lidhur me faturat e tatimit mbi pronën e paluajtshme
  21.1 Tatimpaguesi i cili ankohet se vlera e vlerësuar e pronës nuk ka qenë vlerë e
  tregut, se ekzistojnë gabime në bazën e të dhënave tatimore mbi pronën sipas të cilave
  fatura e tatimit është bazuar ose se fatura e tatimit është e padrejtë, mund të kërkojë
  shqyrtimin e faturës së tatimit nga Bordi komunal për ankesat lidhur me tatimin mbi
  pronën e paluajtshme. (“Bordi komunal”).
  21.2 Kërkesa e tatimpaguesit për shqyrtim duhet të bëhet me shkrim brenda 30 ditësh
  nga pranimi i faturës së tatimit dhe ajo duhet të përcillet me dëshmi mbështetëse e
  dokumentacion që dëshiron ta paraqesë tatimpaguesi.
  21.3 Kërkesa e tatimpaguesit për shqyrtim nuk e pezullon obligimin për të paguar
  tatimin.
  21.4 Pavarësisht nga neni 21.3, komuna nuk do t’i përdorë procedurat e mbledhjes së
  dhunshme për vjeljn e tatimit, përderisa nuk është marrë një vendim për kërkesën e
  tatimpaguesit.
  21.5 Brenda 60 ditësh nga koha e pranimit të kërkesës, Bordi komunal do ta njoftojë
  tatimpaguesin për vendimin e tij.
  21.6 Nëse vendimi është zgjedhur në favor të tatimpaguesit, komuna do t’i lëshojë
  tatimpaguesit kompenzimin e tatimit si dhe kamatën e grumbulluar brenda 30 ditësh nga
  data e marrrjes së vendimit nga Bordi komunal.
  21.7 Tatimpaguesi i cili nuk pajtohet me vendimin e lëshuar nga Bordi komunal mund
  të ankohet në gjykatën kompetente të juridiksionit për rishqyrtim të vendimit të marrë
  nga komuna.
 
 

< 159
faqe
- 160 -

161 >