Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/159

Nga Wikibooks
 
 
   Neni 20
   Kamata
   20.1 Do të vihet kamatë në tatimin e papaguar dhe në tarifa vjetore të krijuara dhe të
   publikuara nga Administrata Tatimore e Ministrisë së Financave dhe e Ekonomisë. Tarifa
   e kamatës së tillë nuk duhet të tejkalojë tarifën e cila është e përcaktuar me nenin 3 të
   Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/20 të datës 12 prill 2000 mbi adminstratën tatimore
   dhe procedurat dhe urdhëresat administrative të lëshuara sipas saj.
   20.2 Kamata do të llogaritet në baza mujore nga data kur duhet të paguhet tatimi deri
   në datën kur paguhet tatimi.
 
 

< 158
faqe
- 159 -

160 >