Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/16

Nga Wikibooks
.
                      Kapitulli 5
                   Mallrat e eksportuara
.
                      Pjesa 1
             Rregullat themelore mbi eksportimin e mallrave
.
                      Neni 27
               Tretmani i kombit më të favorizuar
  27.1 Nëse është në fuqi një marrëveshje ndërkombëtare e dyanëshme ose e shumëanëshe
  që ligji ndërkombatar kërkon që Kosova ta respektojë, dhe marrëveshja e tillë obligon që
  Kosovës t’i ipet tretmani i kombit më të favorizuar për eksportimin e mallrave të destinuara
  për një rajon apo rajone të jashtme të veçanta, atëherë, përveq kur shprehimisht parashihet
  ndryshe me këtë ligj ase aktn tjetër normativ të lejuar me këtë ligj, Kosovës do t’i jipet
  tretman i kombit më të favorizuar për eksportet e tilla.
.
  27.2 Kur eksportimi i mallit autorizohet nga tretmani i kombit më të favorizuar sipas
  paragrafit 28.1, Kosovës do t’i ipet një tretman i till eksporti i cili është i barabartë me
  tretmanin e kombit më të favorizuar që i ipet Kosovës për cilindo mall të tillë të ngashëm, pa
  marrë parasysh destinimin. Kjo kërkesë shtrihet gjer në vendosjen dhe aplikimin e- (i)
  taksave të eksportit, tarifat dhe taksave të çfarëdo lloji të vendosura mbi apo në lidhje me
  eksportin e tillë, (ii) mënyrës së vjeljes së taksave, detyrimeve dhe tarifave të tilla dhe 
  (iii) rregullave e formaliteteve që duhet të ndiqen në lidhje me eksportin e tillë.
.
  27.3 Me rastin e caktimit të shkallës së veçantë të tretmanit kombit më të favorizuar të
  kërkuar me paragrafet 27.1 dhe 27.2, nuk do të mirret në konsideratë asnjë tretman më i
  preferuar apo më i privilegjuar i cili është caktuar nga Kosova për eksportimin e mallrave në
  në rajonet e jashtme derisa tretmani i tillë i preferuar, privilegjuar, apo i favorizuar 
  kërkohet nga nje dispozitë obligative e një marrëveshje të dyanëshme apo të shumëanëshme e 
  rajoneve të tregut të lirë apo unionit të doganave, apo të një marrëveshje të dyanëshme apo të
  shumëanëshme të përkohshme që ka për qëllim mbështetjen dhe formimin e rajoneve të tilla
  të lira apo unionioneve doganore, të cilën ligji ndërkombtar kërkon nga Kosova që ta
  respektojë.
.
  27.4 Asgjë në paragrafin 27.1 apo 27.2 nuk do të interpretohet si pengesë për dhënien e
  tretmanit të kombit më të favorizuar për eksportet e destinuara për rajonet e jashtme të cilat
  nuk janë të mbuluara nga një marrëveshje e dyanëshme apo e shumëanëshme.
.
.
                      Pjesa 2
                Standardet dhe kërkesat teknike
                 për mallrat e eksportuara
.
                      Neni 28
               Kërkesat sanitare dhe fitosanitare
  Normat teknike dhe standardet e prodhimeve
.
  28.1 Deri në masën që është e arsyeshme që të sigurohet se mallrat që eksportohen nga
  Kosova nuk janë të një cilësie të dobët, Qeveria mund te nxjerrëë një apo më shumë akte
  normative të cilat do të kërkojnë që disa lloje apo kategori të mallrave të caktuara të 
  përcillen me certificate që dëshmon se ato janë në pajtim me normat relevante teknike të 
  caktuara, kushtet e caktuara sanitare, fitosanitare dhe standarde të prodhimeve.
.
  28.2 Çdo kërkesë e përcaktuar në pajtim me paragrafin paraprak do të vlejë në mënyrë të
  njejtë për të gjithë prodhuesit dhe eksportuesit përkatës.
.
  28.3 Veçanërisht, asnjë kërkesë e tillë nuk do të krijohet, miratohet apo implementohet në
  mënyrë që të bëjë diskriminim në mesin e eksporteve duke u bazuar në destinacionin e
  mallrave.
.
.
                      Pjesa 3
                    Lejet për eksport
.
                      Neni 29
            Rregull e përgjithëshme: nuk kërkohet leje eksporti
  Me përjashtim të mallrave të përcaktuara në listen e kontrollit të eksportit të përcaktuar sipas
  nenit 30 më poshtë, për eksportimin e mallrave nga Kosova nuk do të kërkohet leje, licensë
  apo autorizim nga cilido autoritet publik.
.
                      Neni 30
                Lista e kontrollit të eksportit
  Qeveria do të ketë autoritetin që të krijojë listen e mallrave të quajtur “Lista e kontrollit të
  eksporteve”. Lista e tillë do të përcaktojë sakt ato lloje apo kategori të mallrave për 
  eksportin e të cilave kërkohet leje. Qeveria mund të përfshijë në listen e tillë llojin apo 
  kategorin e mallit vetëm nëse ka arsye të qarta, reale dhe objective që dëshmojnë se është e 
  nevojshme kontrolli i eksportit të mallrave të kategorisë apo llijit të tillë, me qëllim që 
  realisht të avancojë arritjen e njërës nga qëllimet vijuese:
     (a) të ndalojë shkeljet e të drejtave mbi pronën intelektuale;
     (b) të zbatojë kufizime mbi transaksionet e eksporteve që kanë të bëjnë me arin;
     (c) të mbrojë llojët e rrezikuara të bimëve dhe kafshëve;
     (d) të mbrojë artikujt që konsiderohen si thesarë kombëtarë dhe që kanë vlerë të
       njohur dhe të rëndësishme artistike, historike apo arkeologjike;
     (e) të zbatojë dispozitat obligative të një marrëveshje ndërkombëtare;
     (f) të zbatojë masat që janë në mënyrë të qartë dhe qenësisht të domosdoshme për
       konservimin e burimeve të shterrueshme natyrore, por vetëm nëse këto masa
       shoqërohen me kontrollin e rëndësishëm qeveritar ndaj prodhimeve të vendit
       dhe konsumimit të këtyre resuseve;
     (g) të zbatojë masa të përkohëshme me qëllimin të sigurimit të furnizimit adekuat
       minimal të tregun e vendit me artikuj ushqimor bazik dhe themelorë ose
       mallërave tjera vitale; sidoqoftë, kufizimet e eksportit për qëllime të tilla do të
       lejohen vetëm në rastet kur provohet në mënyrë të qartë se masat tjera të
       mundëshme janë joadekuate ose praktike; ose
     (h) të sigurojë zbatimin e duhur dhe caktimin e barabartë në mes të eksportuesve
       të kontigjenteve të vendosura nga shteti i huaj ose rajoni i jashtëm në importet
       e mallërave të tilla.
.
                      Neni 31
          Kriteret e nevojshme për marrjen e lejes së eksportit
.
  31.1 Për çdo lloj apo kategori të mallit të përfshirë në listën e eksporeve të kontrolluara,
  Qeveria do të themelojë ose kërkojë nga një apo më shumë autoritete të emëruara shtetërore
  që të vendosin, kriteret që duhet të përmbushen nga aplikuesi për të marrë një leje eksporti për
  një mallë të tillë.
.
  31.2 Të gjitha kriteriet e tilla do të jenë jo-diskriminuese, sidoqoftë, kur është qartë dhe
  realisht e nevojshme për arritjenm e qëllimeve përkatëse mund të përcaktohet qartë që leja e
  eksportit për llojin apo kategorinë e veçantë të mallit do t’i ipepet vetëm poseduesit të 
  licenses relevante të veprimtarisë; me kusht që, sidoqoftë, nga aplikuesi nuk do të kërkohet të 
  posedojë një license veprimtarie nëse liçensa e tillë nuk është e nevojshme për punë të 
  ngjashme ose drejtpërdrejtë konkurente të mallrave me origjinë vendore.
.
  31.3 Të gjitha kritëriet e tilla do të jenë transparente dhe qartë e qenësisht të domosdoshme
  për arritjen e qëllimeve të theksuara për përfshirjen e llojit apo kategorisë së tillë të mallit 
  në listën e eksporteve që duhet kontrolluar.
.
  31.4 Qeveria nuk mund të përdorë asnjerën nga dispozitat e kësaj pjese (Pjesa 3) për
  kufizimin e eksportit të llojit apo kategorisë perkatëse te mallit përderisa procedura e
  nxjerrjes dhe kriteret e kërkuara të lejes së eksportit të mos përgatiten, miratohen dhe
  plotësisht të zbatohen.
.
                      Neni 32
                   Eksportet e Ndaluara
.
  32.1 Nëse një lloj apo kategori e mallrave është përfshirë në listën e eksporteve te
  kontrolluara me qëllim të arritjes së qëllimit të përcaktuar me pikat e prej(a) – (g) të nenit 
  30, dhe një qëllim i tillë mundet që të arrihet ne menyrë të arsyeshme me ndalimin eksportit te
  mallit te llojit apo kategorisë së tillë të mallit, Qeveria mundet shprehimisht të ndalojë
  eksportin e tillë.
.
  32.2 Nëse eksporti i një lloji apo kategori të mallit është i ndaluar – qoft parimisht ose te
  një shtet apo rajon i caktuar sakt – asnjë person, ndërmarrje apo kompani publike nuk do të
  lejohet të eksportojë mallra të tilla. Eksporti i mallrave të tilla nga autoriteti publik mund 
  të lejohet vetëm nëse eksporti i tillë (i) është qartë dhe qenësisht i domosdoshëm për 
  autoritetin e tillë publik të kryejë funksionin e tij legjitim publik dhe (ii) nuk bëhet në 
  mbështetje të ndonjë veprimtarie ekonomike, biznesi apo kpomercial.
.
                      Neni 33
          Kufizimet në përdorimin dhe disponimin e mallrave të eksportuara
  Nëse qartë është e nevojshme arrtija e qëllimit përkatës, leja e eksportit mund të përmbajë
  kushtet që kufizojnë shfrytëzimin dhe disponimin tjetër që mund të bëhet ndaj mallrave të
  eksportuara përkatëse dhe të kërkojë lejen e eksportit për garantimin se kushtet e tilla do të
  plotësohen.
.
                      Neni 34
               Eksporti i shërbimeve dhe informatave
  Nëse është qartë e nevojshme dhe e domosdoshme, për arritjen e qëllimit të përcaktuar në
  pikat (a) të nenit 30, Qeveria mund të vendosë masa kufizuese mbi ofrimin e shërbimeve
  dhe informative ndaj rezidentëve dhe jorezidentëve.
.
                      Neni 35
               Lejet e shumfishta të transportit
  Një leje transporti, gjer në shkallën që është në përputhje me qëllimin e theksuar me
  përfshirjen e mallit përkatës në listen e kontrollit të eksportit, do ti lejoj poseduesit të saj 
  të eksportoj kuantitetin e përcaktuar qartë të mallit përkatës në çdo kohë dhe në dërgesa të
  shumfishta brenda një periudhe të caktuar kohore që nuk kalon një vit.
.
                      Neni 36
             Eksportet jokomerciale dhe përjashtimet tjera
  Kur realisht nuk rrezikon qëllimin e theksuar në përfshirjen e mallrave të llojit apo kategorisë
  në listen e kontrollit të eksportit, Qeveria mund të nxjerr një akt normativ me të cilin
  përjashton kushtet e lejes së eksportit ndaj mallrave të tilla në sasi të vogla, nën supozimin
  jokomercial të eksporteve për të cilat përndryshe leja e eksportit do të ishte e nevojshme. Çdo
  akt i tillë normativ do të përcaktoj kriterin transparent, objektiv dhe jodiskriminues që duhet 
  të plotësohet për tu kualifikur për një përjashim të tillë të përcaktuar me këtë paragraf.
.
.
                      Pjesa 4
             Masat tjera që ndikojnë në mallrat e eksportuara
.
                      Neni 37
              Masat kufitare të pronës intelektuale
.
  37.1.Qeveria është e autorizuar të xjerr, në bazë të këtij neni (37) një akt normativ i cili
  mundëson zbatimin e masave mbrojtëse në kufi me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të një
  personi apo ndërmarrje të pronës intelektuale kundër eksportit që i shkel këto të drejta.
.
  37.2.Akti normativ i nxjerr në përputhje me paragrafin paaprak do të sigurojë procedurën e
  arësyeshme të cilën bartësi i të drejtës së tillë mund ta përdorë për arritjen e bashkëpunimit
  midis të MIT dhe organeve doganore të Kosovës për zbatimin e këtyre të drejtave në kufi.
  Masat e këtilla shtrënguese poashtu lejojnë organet doganore të disponojnë dhe konfiskojnë
  mallrat që i shkelin të drejtat e tilla.
.
  37.3.Të paktën, një akt i tillë normativ do të parashohë procedurën në lidhje me mallrat me
  markë tregëtare të falsifikuarur dhe prodhimet e të drejtës së autorit të plagietuara.
.
  37.4.Akti i tillë normativ do të parasheh mbrojtjen procedurale adekuate që siguron se asnjë
  person, ndërmarrje ose autoritet publik nuk do ta pengojë tregëtinë e ligjëshme.
.
  37.5.Akti normativ i nxjerrë në përputhje me paragrafet paraprake do të përgatitet, adoptohet
  dhe zbatohet në pajtim me kërkesat e Konventës së OBT-së mbi aspektet përkatëse të
  tregëtisë të të drejtave të pronës intelektuale.
.
                      Neni 38
                     I rezervuar

< 15
faqe
- 16 -

17 >