Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/150

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
 
 
  Neni 11
  Informacioni lidhur me tatimin mbi pronën
  11.1 Çdo komunë duhet të themelojë dhe të mbajë një bazë të dhënash lidhur me
  tatimin mbi pronën, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në tatimin mbi pronën,
  adresat e pronës, adresat e poseduesve dhe të shfrytëzuesve të pronës, të dhënat mbi
  tokën dhe ndërtesat, vlerat e pronës, faturat e pronës dhe shënimet mbi pagesat e tatimit.
  11.2 Baza e të dhënave mbi pronën duhet të bazohet në regjistrin e të drejtave mbi
  pronën dhe kadastrin e tokës. Agjencia Kadastrale e Kosovës, përmes zyrave kadastrale
  komunale duhet të sigurojë bazën e të dhënave për tatimin mbi pronën dhe informacionin
  e nevojshëm nga regjistri mbi të drejtën në pronën e paluajtshme. Komunat duhet të
  sigurojnë për Agjencinë Kadastrale të Kosovës të dhënat nga baza e të dhënave mbi
  pronën në intervale kohore të cilat do të caktohen nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.
  11.3 Informacioni mbi regjistrimet e pronës në bazën e të dhënave përkitazi me tatimin
  mbi pronën e paluajtshme duhet të jetë në dispozicion të publikut.
 
 

< 149
faqe
- 150 -

151 >