Jump to content

VI. TE DREJTAT DHE DETYRAT E REPUBLIKES

Nga Wikibooks

Kushtetuta e Kaçanikut - pjesa e gjashtë

Neni 93 Të drejtat dhe detyrat e Republikës i ushtrojnë organet republikane të caktuara me Kushtetutë. Liritë dhe të drejtat e njeriut e të qytetarit, barazia përpara ligjit, pavarësia dhe pozita e barabartë e të gjithë subjekteve të ekonomizimit, janë bazë dhe suazë e autorizimeve dhe e përgjegjësisë së organeve republikane.

Neni 94 Organet republikane, në kuadër të të drejtave e të detyrave të Republikës, të përcaktuara me ligj, përcaktojnë politikën, miratojnë e zbatojnë ligjin dhe dispozitat dhe aktet e tjera, ushtrojnë mbrojtjen kushtetuese- gjyqësore dhe atë gjyqësore të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Organeve të tjera në Republikë mund t'u besohet zbatimi i ligjeve dhe i dispozitave të tjera si dhe i akteve të tjera nga suazat e të drejtave e të detyrave të Republikës, me kusht që organet republikane të jenë përgjegjës për kryerjen e këtyre punëve.

Neni 95 Republika realizon dhe siguron:

  1. sovranitetin, pavarësinë dhe tërësinë teritoriale të Republikës dhe pozitën ndërkombëtare e marrëdhëniet e Republikës me shtetet e tjera dhe me organizatat e ndryshme ndërkombëtare;
  2. liritë dhe të drejtat e njeriut e të qytetarit dhe kushtetutshmërinë e ligjshmërinë;
  3. mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e sistemit të përcaktuar me Kushtetutë;
  4. të drejtat sendore dhe detyrimet, pozitën juridike të subjekteve të ekonomizimit, sistemin në sferat e financave, të marrëdhënieve ekonomike me botën e jashtme, të tregut, të planifikimit, të marrëdhënieve të punës, të mbrojtjes në punë, të sigurimit social dhe format e tjera të sigurisë sociale dhe qështjet e tjera në sferën e marrëdhënieve ekonomike,sociale me interes të përgjithshëm;
  5. sistemin e shëndetësisë, të mbrojtjes sociale e të fëmijve, të arsimit, të shkencës, të kulturës e të kulturës fizike,informimit shoqëror e publik;
  6. kontrollin e ligjshmërisë lidhur me disponimin e mjeteve të personit juridik, revizionin financiar të të dalurave publike dhe mënyrën e organizimit të këtyre punëve;
  7. qëllimet themelore dhe drejtimet e zhvillimit ekonomik, demografik, rajonal e social, organizimin dhe shfrytëzimin e hapsirës, mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, politikën dhe masat për orientimin dhe nxitjen e zhvillimit, duke përfshirë edhe zhvillimin e rajoneve më pak të zhvilluara,rezervat e mallrave;
  8. financimin e ushtrimeve të funksioneve të Republikës të përcaktuara me Kushtetutë e me ligj;
  9. organizimin, kompetencën dhe punën e organeve shtetërore; l0.punët e tjera të përcaktuara me Kushtetutë.