Dallime mes rishikimeve të "Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)"

Jump to navigation Jump to search
v
ska përmbledhje të redaktimeve
vNo edit summary
 
- 5 Qendra te Zhvillimit dhe Rehabilitimit te Femijeve te Paafte,
 
P
erPer trajtimin e nevojave te femijeve me paaftesi zhvillimi funksionojne edhe 2
Qendra Ditore.
*20. Per plotesimin e nevojave sociale te ketyre kategorive te femijeve te rrezikuar,
2000 21004
Burimi: INSTAT
 
21
*73. Seksioni V i Kodit Penal "Vepra Penale që rrezikojnë jetën dhe shëndetin
nga ndërprerja e shtatëzanisë ose mosdhënia e ndihmës" neni 93 "Ndërprerja e
shtatëzanisë së gruas pa pëlqimin e gruas", parashikon se duke përjashtuar këtu
rastet e justifikuara të mbrojtjes së shëndetit të gruas, kjo veper dënohet me gjobë
ose me burgim deri në pesë vjet.
*74. Kodi Penal parashikon dispozita te posacme qe synojne te mbrojne te
drejten e femijes per te jetuar. Neni 81 i Kodit Penal "Vrasja e Foshnjës" bën fjalë
për vrasjen me dashje të foshnjës nga nëna, menjëhërë pas lindjes. Në këtë rast
kemi të bëjmë me kundërvajtje penale dhe kundërvajtësja-nëna dënohet me gjobë
ose me burgim deri në dy vjet.
*75. Kodi Penal në kreun II “Vepra penale kundër personit”, “Krime kundër
jetës”, në Nenin 79 "Vrasja me dashje për shkak të cilësive të veçanta të viktimës"
gërma a), parashikon një masë dënimi për vrasjen e të miturit nën 16 vjeç me
burgim të përjetshëm.
*76. Ne Shqiperi ka nje dallim ne trajtimin e femijes me ushqim ndermjet
zonave urbane dhe atyre rurale. Por, diferenca ndihet sidomos midis zonave
malore dhe atyre fushore. Ne zonat malore kushtet ekonomike te familjeve jane
pasoje dhe nje vdekshmeri me te larte te femijes ne raport me zonat e tjera.
D. Respektimi i mendimit të fëmijës (neni 12)
*77. Legjislacioni shqiptar, institucionet e shtetit dhe komuniteti e konsiderojne
femijen si nje qenie qe merr pjese aktive, progresivisht ne perputhje me intelektin
e tij, ne organizimin dhe rrjedhen e jetes se tij dhe te ambjentit qe e rrethon.
femijes, te aftesise se tij per te kuptuar ngjarjet qe e prekin ate, natyren dhe
shkallen e rendesise se çeshtjes konkrete.
*78. Ne Kodin e Familjes (neni 66 dhe 70), ne rastin kur prinderit per arsye te
ndryshme nuk jetojne bashke, por nuk jane te divorcuar, vendos Keshilli i
Kujdestarise se me cilin prind do te jetoje femija, dhe ne qoftese femija ka
femijet per rritje dhe edukim. Kur femija ka mbushur moshen 10 vjeç Keshilli i
Kujdestarise merr ne konsiderate edhe mendimin e tij (neni 97).
*79. Ne Ligjin Nr. 7650, date 17.12.1992 “ Per biresimin e te miturve nga
shtetas te huaj dhe per disa ndryshime ne Kodin e Familjes parashikohet e drejta e
te miturit qe te jape mendimin e tij per biresimin, ne qoftese ka mbushur moshen
10 vjeç. Pra, ne rastin e biresimit merret mendimi i te miturit qe ne fazen e
22
proçedures administrative (neni 7). Gjithashtu, edhe gjate procedures gjyqesore,
nese femija ka mbushur moshen 10 vjeç, merret edhe pelqimi i tij (neni 54). Sipas
Kodit te Familjes, ne rastin kur Keshilli i Kujdestarise emeron kujdestarin duhet te
marre edhe mendimin e te miturit qe ka mbushur moshen 10 vjeç (neni 105).
*80. Kodi i Procedures Civile, konform nenit 12 te Konventes, parashikon te
drejten e te miturit qe ka mbushur moshen 16 vjec t’i drejtohet vete gjykates per
vendosjen e kujdestarise. Jo vetem me çeshtjet qe kane te bejne me marredheniet
ne familje te femijes, por edhe ne rastin e fitimit ose heqjes dore nga shtetesia,
merret mendimi i tij.
*81. Ne Ligjin Nr. 8389, date 5.08.1998 “Per shtetesine shqiptare” thuhet se
çdo ndryshim ne shtetesine e te miturve te moshes 14-18 vjeç behet duke marre
edhe pelqimin e femijes (neni 5). Gjithashtu, ligji parashikon rastin kur te dy
vjeç, kur jeton me prinderit, behet shtetas shqiptar me kerkesen e prinderve dhe
me pelqimin e femijes, nese ai eshte ne moshen 14 -18 vjeç.
*82. Projekti i Kodit te Familjes, ne kete fushe ka bere nje hap te rendesishem
ne percaktimin e te drejtes se femijes per tu degjuar nga gjykata dhe per tu
perfaqesuar vete, me avokat ose nga perfaqesuesi ligjor i tij. Keshtu, ne pjesen e
miturit per t’iu drejtuar gjykates dhe per tu degjuar prej saj ne rastet kur merren
vendime qe kane te bejne me interesat e te miturit.
*83. Ne variantin e pare, nuk eshte percaktuar mosha, por lidhet me aftesi ne e
te miturit per te kuptuar dhe me zhvillimin e tij intelektual, duke mos prekur
dispozitat e Kodit, qe parashikojne te drejten e femijes dhe detyrimin e gjykates te
drejta e vizites, vendosja e kujdestarise, cenimi i jetes private dhe i
korespondences, mbrojtja e te drejtave pasurore, etj.
*84. Shqiperia ka ratifikuar Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut dhe
ka pranuar juridiksionin e Gjykates Europiane per te Drejtat e Njeriut, e cila
pergjithesisht ka arritur ne konkluzionin se asnje vendim nuk duhet te merret
familje ushqyese, te ndryshimit te emrit, te kerkeses per shtetesi, te besimit fetar,
etj.
 
23
TE DREJTAT DHE LIRITE CIVILE (nenet 7, 8, 13, 17, 14, 15, 16, dhe
37/a)

Menyja e lëvizjeve