Jump to content

Roli i Kishës Ortodokse Serbe gjatë historisë në Ballkan/5

Nga Wikibooks

Literatura


Faqe 4
faqe
- 5 -

Ballina

Literatura:

1. Stevan Pavlovic, Istorija Balkana, Beograd, 2001.
2. Muhamet Pirraku, Për kauzën shqiptare 1997-1999, Prishtinë, 2001.
3. Mustafa Spahic, Zemlja bez rodnog lista, Sarajevë, 2001.
4. Rasim Muminovic, Filozofija ideologije, II, Sarajevë, 1421 h./2000.
5. www.istocnik.com/articles/60/bogoslovlje1.html.
6. www.hrvatskarijec,co.yu/?zg=2217669&no=95.
7. www.istocnik.com/articles/60/bogoslovlje1.html.
8. www.hrvatskarijec,co.yu/?zg=2217669&no=95.
9. Muhammet Pirraku, Për kauzën shqiptare 1997-1999, Prishtinë, 2000.
10. Islamski fundamentalizam – sta je to?, Sarajevë, 1990.
11. Fikret Karcic, Muslimani Balkana – Istocno pitanje u XX vijeku, Tuzla, 2001.
12. NIN, 2 korrik, 1989, Beograd.
13. www.info.gov.yu/saveznavlada/list_detalj.php?tid=2&idteksta=12811.
14. Nusret Cancar – Enes Karic, Islamski fundamentalizam – sta je to?. Sarajevë, 1990.
15. www.geocities.com/byzantion2001/Pravednikistorija.html.
16. www.geocities.com/byzantion2001/Pravednikistorija.html.
17. Fikret karcic, Muslimani Balkana – Istocno pitanje u XX vijeku, Tuzla, 2001.
18. Sherif Delvina, Kosova një mit serb apo një realitet historic shqiptar, Tiranë, 2000.
19. Norman Cigar, Roli iorientalistëve serbë për justifikimin e gjenocidit ndaj m,uslimanëve në Ballkan, Shkup, 2003.
20. Vojtech Zamarovsky, Heronjtë e miteve antike. Leksikon i mitologjisë greke dhe romake, Prishtinë, 1985.
21. Rasim Muminovic, Filozofija ideologije, II, Sarajevë, 1421 h./2000.
22. Nusret Sehic, Cetnistvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941.
23. Mehmedalija Bojic, Uzroci genocida u Bosni, Sarajevë, 2001.

Faqe 4
faqe
- 5 -

Ballina