Jump to content

Pepili/Muzika dhe Letërsia

Nga WikibooksP Ë R M B L E D H J E


Muzika dhe Letërsia
nga

Vasil S. Tole
redaktor
Hipi Zhdripi
shkurt 2008
Një pjesë e librit është paraqitur në internet nën amzën:
http://web.archive.org/20080403043527/www.geocities.com/vaso_tole/Albanian/MusicLiterature/MusicLit-AL.html

Ky PEPiL shërben për informim sipërfaqësor për vetë librin dhe për kulturën e letërsis dhe muzikës shqipe. Pjestë e nxijerura janë bërë në frymën e përhapjes së njohurive mbi kulturen shqiptare.
Amin

Përmbajtia e regjistrit
Titulli ......... faqe
Kopertina e librit
... ... ... 1
Të dhëna teknike mbi librin
... ... ... 1
Hyrje
... ... ... 2
Kreu I
Rreth një kohëtoreje të muzikës shqiptare
... ... ... 6
Kreu II
Muzika në letërsinë e vjetër shqipe
... ... ... 6
Kreu III
Mbi Konicën
... ... ... 6
Kreu IV
Migjeni dhe muzika
... ... ... 6
Kreu V
Shënime në formë inventari. Projekt për një “Music guide”
... ... ... 6
Kreu VI
Leksikoni muzikor në letërsinë shqiptare
... ... ... 6
Kreu VII
Fjalor muzikor etimologjik i shqipes” sipas Prof. Eqrem Çabej
... ... ... 6
Kreu VIII
Veglat muzikore popullore në folklorin gojor
... ... ... 6
Kreu IX
Copa të zgjedhura letrare
... ... ... 6
Interlud
Shkrimtarët tanë rreth muzikës
... ... ... 6
CODA
Zëra nga bota
... ... ... 6
Bibliografi
Bibliografi
... ... ... 6