Libri i namazit/Pesëdhjetë e katër farzet

Nga Wikibooks

Pesëdhjetë e katër farzet[redakto]

1. Të besosh se All-llahu është një.

2. Të hash dhe të pish hallall.

3. Të marrësh abdest.

4. Të falësh pesë kohët e namazit.

5. Të marrësh gusul pas xhunubit.

6. Të besosh se rrësku është i siguruar nga All-llahu.

7. Të veshësh rroba të pastra, hallall.

8. T'i lësh çdo gjë në dorë All-llahut dhe të pajtohesh me kaderin.

9. Të jesh modest, i thjeshtë e pa pretendime.

10. Të falënderosh All-llahun si përgjigjje për të mirat që të ka dhënë.

11. Të pajtohesh me kazanë.

12. T'u bësh sabër(durim) belave.

13. Të bësh teube për gjynahet.

14. Të bësh ibadet për kënaqësi të Zotit.

15. Ta dish për armik shejtanin

16. T'u bindesh dispozitave të Kur'anit.

17. Ta dish hak (borxh) vdekjen.

18. Të bëhesh mik i miqve të All-llahut dhe armiqve të tij t’i bëhesh armik.

19. T'u bësh mirë nënës e babait.

20. T'ë urdhërosh gjërat e pranuara (e njohura) dhe t'i ndalosh gjërat e papranuara.

21. Të vizitosh farefisin.

22. Të mos tradhëtosh të besuarën (amanetin).

23. Gjithmonë të frikësohesh nga All-llahu dhe të mos zemërohesh e të prishësh(shkatërrosh).

24. T'i bindesh All-llahut dhe Pejgamberit të Tij.

25. T'u shmangesh gjynaheve dhe të preokupohesh me ibadete.

26. T'u bindesh prijësve myslimanë.

27. Nga jeta përvoja të nxjerrësh mësim.

28. Të mendosh ekzistimin e All-llahut.

29. Ta ruash gjuhën nga fjalët e këqija dhe të prostitucionit.

30. Ta mbash zemrën të pastër.

31. Të mos e përqeshësh askënd.

32. Të mos shikosh haramin.

33. Të jesh fjalëdrejtë në çdo situatë.

34. T'i ruash veshët nga të dëgjuarit haram.

35. Të nxësh dijen(mësosh dituritë).

36. T'i përdorësh drejt mjetet matëse.

37. Të mos jesh i sigurt për dënimet e All-llahut e ta keshë frikë gjithmonë.

38. T'u ndihmosh myslimanëve të varfër dhe t'u japësh zekatin.

39. Të mos e humbësh shpresën nga rahmeti i All-llahut.

40. Të mos i bindesh epshit për gjërat që janë haram.

41. Të ushqesh të uriturin në emër të All-llahut.

42. Të punosh për të fituar sasinë e mjaftushme të rrëskut.

43. Të japësh zekatin e mallit, të japësh të dhjetën e bereqetit.

44. Të mos i afrohesh gruas me menstruacion dhe lehonë.

45. Ta pastrosh zemrën nga gjynahet.

46. Të ruhesh nga mendjemadhësia dhe egoizmi.

47. Të përkujdesesh për pasurinë e jetimit që nuk është në moshë madhore.

48. Të mos qëndrosh afër djemve të rinj të prishur.

49. T'i falësh në kohë të duhur pesë kohët e namazit e të mos i lësh për kaza.

50. Të mos hash mallin e askujt me dhunë.

51. Të mos afrohesh për t'i bërë shirk (shok) All-llahut.

52. T'i shmangesh prostitucionit.

53. Të mos pish verë dhe pije alkolike.

54. Të mos betohesh për gënjeshtra.