Libri i namazit/Pasqyra e lëndës

Nga Wikibooks

Pasqyra e lëndës[redakto]

 • Namazi është urdhër i madh

Pjesa e parë[redakto]

 • Besimi dhe falja
 • Besimi i drejtë,i plotë,i përsosur
 • Bindja (i'tikadi)
 • Karakteristikat e besimtarit në i'tikad të ehli sunnetit
 • Kushtet e imanit
 • Kushti i parë: të besosh All-llahu Te’âlâ
 • Sifati dhatije, Cilësitë e ekzistencës,esenciale të Allahut(xheleshanuhu)
 • Sifati thubuttije,Cilësitë e qëndrueshme e të përkohshme të Allahut(xheleshanuhu)
 • Kushti i dytë të besosh ëngjëjt, melaiqet
 • Kushti i tretë të besosh libra
 • Kushti i katërt të besosh pejgamberët
 • Pejgamberi ynë Muhammedi (salall-llahu alejhi ve selem).Profeti i fundit
 • Es-habi kiramët , Shokët e ndershëm të Profetit
 • Imamët e katër medhhebeve dhe dijetarët e tjerë
 • Kushti i pestë të besosh Ahiretin
 • Kushti i gjashtë të besosh Kaderin

Pjesa e dytë[redakto]

 • Adhurimet tona dhe Falja
 • Kujt i thuhet mukel-lef,i obliguar?
 • Dispozitat islame (ahkam - i islâmijje)
 • Armiqtë e islamit
 • Kushtet e islamit

Pjesa a tretë[redakto]

 • Falja e namazit
 • Për kë është farz namazi ?

Pjesa e katërt[redakto]

 • Llojet e namazeve
 • Pesë kohët e namazit
 • Farzet e namazit
 • Kushtet e brendshme të namazit
 • Kushtet e namazit
 • Farzet e abdestit
 • Si merret abdesti?
 • Sunnetet e abdestit
 • Veprimet e mira gjatë abdestit
 • Gjëra që janë të ndalura të kryhen kur merr abdest
 • Gjërat të cilave u duhet kushtuar kujdes kur merret abdest
 • Gjërat që e prishin abdestin
 • Gjërat që nuk e prishin abdestin
 • Lehtësimi për abdest (mes-hi mbi meste dhe plagë)
 • Mes-hi mbi meste
 • Mes-hi mbi plagë dhe mbi fasho
 • Gusli (abdesti trupor),larja e të gjithë trupit
 • Si merret gusli
 • Farzet e gusulit
 • Sunnetet e guslit
 • Rastet e hajzit dhe nisafit të grave
 • Tejemumi
 • Farzet e tejemumit
 • Sunetet e tejemumit
 • Në tejemum duhet të kihet kujdes për këto gjëra
 • Si merret tejemumi?
 • Gjërat që e prishin tejemumin
 • Dobitë e abdestit, gusulit dhe tejemumit
 • Pastrimi (tahareti) nga të papastërtitë
 • Të afërm nga gjaku
 • Të afërmit nga qumështi
 • Të afërmit nga martesa
 • Kthyerja nga kibla
 • Kohët e namazit
 • Ezani dhe ikameti
 • Nijeti
 • Pjesët përbërse të namazit (ruknet e namazit)
 • Si falet namazi
 • Namazi i gruas që falet vetëm
 • Vaxhibet e namazit
 • Sunnetet e namazit
 • Mustehabet e namazit
 • Mekruhet e namazit
 • Gjërat që janë mekruh jashtë namazit
 • Gjërat që e prishin namazin
 • Gjërat që janë mubah për të prishur çdo namaz
 • Gjërat që janë farz për të prishur çdo namaz
 • Namazet me xhemat
 • Kushtet e imamllëkut,drejtuesit të faljes
 • Kushtet për atë që falet me imam
 • Pesë gjërat që nuk i bën as xhemati, nëse imami nuk i bën
 • Nëse këto katër gjëra i bën imami, xhemati nuk i bën
 • Nëse këto dhjetë gjëra nuk i bën imami, xhemati i bën
 • Tekbiri fillestar
 • Namazi i xhumasë
 • Farzet e namazit të xhumasë
 • Kushtet e namazit të xhumasë të quajtur vuxhub janë nëntë
 • Si falet namazi i xhumasë
 • Sunnetet dhe të mirat e ditës së xhuma
 • Namazet e bajramit
 • Si falet namazi i bajramit
 • Teshrik tekbiri
 • Të kujtuarit e vdekjes
 • Ç'është vdekja
 • Vdekja është realitet (borxh)
 • Namazi i xhenazes
 • Kushtet e namazit të xhenazes
 • Farzet e namazit të xhenazes
 • Sunnetet e namazit të xhenazes
 • Si falet namazi i xhenazes
 • Namazi i teravisë
 • Si falen teravitë?

Pjesa e pestë[redakto]

 • Namazi gjatë udhëtimit
 • Namazi gjatë sëmundjes
 • Namazet kaza
 • Si falen namazet kaza

Pjesa e gjashtë[redakto]

 • Ata që nuk e falin namazin
 • Dobitë e atyre që falin namaz
 • Plotësimi me përkushtrim i të falurit
 • Epërsitë në namaz
 • Fshehtësia e namazit
 • Lutja pas namazit
 • Lutja e përtëritjes së imanit
 • Namazi dhe shëndeti

Pjesa e shtatë[redakto]

 • Iskati namazit
 • Iskati dhe devri për të vdekurin
 • Si bëhet iskati dhe devri?

Pjesa e tetë[redakto]

 • Tridhjetë e tri dhe pesëdhjetë e katër farzet
 • Tridhjetë e trë farzet
 • Pesëdhjetë e katër farzet
 • Tema (çështja) e kufrit
 • Që ta kemi gjithnjë imanin dhe të mos na humbasë
 • Gjërat që shkaktojnë humbjen e imanit
 • Gjynahet e mëdha
 • Dhjetë gjëra në frymëmarrjen e fundit bëhen shkaktare të shkosh pa iman
 • Për të qenë në i'tikadin ehli sunnetit u duhet kushtuar kujdes këtyre çështjeve
 • Veset e këqija

Pjesa e nëntë[redakto]

 • Domethënia e duave të namazit
 • Subhanekes
 • Ettehijjatu-s
 • Salavateve
 • Domethënia e duave
 • Duaja e kunutit
 • Shpjegime të disa termave islame