Libri i namazit/Për të qenë në I'tikadin e ehli sunnetit u duhet kushtuar kujdes këtyre çështjeve

Nga Wikibooks

Për të qenë në i'tikadin e ehli sunnetit u duhet kushtuar kujdes këtyre çështjeve[redakto]

1. Zoti i ka cilësitë e Tij.

2. Imani nuk shtohet dhe nuk pakësohet.

3. Me veprimin e gjynahut të madh, imani nuk humbet.

4. Të besuarit mbi të panjohurën është bazë.

5. Në çështjen e imanit nuk bëhet krahasim.

6. All-llahu Te’álá në Xhennet do të shihet.

7. Tevekkuli (mbështetja te Zoti) është kusht i imanit.

8. Veprat (ibadetet) nuk janë pjesë nga imani.

9. T'i besosh kaderit (paracaktimit të Zotit) është kusht i imanit.

10. T'i përshtatesh një medhhebi në të vepruar është kusht.

11. T'i duash e të respektosh të gjitha gratë e Pejgamberit tonë, Ehli bejtin dhe ashabi kiramët.

12. Epërsitë e katër kalifëve, janë sipas rradhës së hilafetit të tyre.

13. Lejohet që sevapet e ibadeteve nafile, si namaz, agjërim, sadaka t'ia dedikosh dikujt tjetër.

14. Miraxhi është bërë me shpirt dhe me trup.

15. Kerameti (çudia-mrekullia) i evliasë është i vërtetë - reale.

16. Shefaati (ndërmjetësimi) është hak (i vërtetë).

17. Mes-hi mbi meste lejohet.

18. Ka marrje në pyetje në varr.

19. Dënimi në varr do të jetë shpirtëror dhe trupor.

20. Edhe njerëzit, edhe punët e tyre i krijon All-llahu. Te njeriu ka vullnet-dëshirë të pjesëshme.

21. Rrësku është edhe nga hallalli, edhe nga harami.

22. Për hatër të evliave bëhet lutjepërto.